SFS 2021:1228 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor / SFS 2021:1228 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
SFS2021-1228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av

forskning som avser människor

Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 § lagen (2003:460) om etikpröv-
ning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

31 §2 �verklagandenämnden för etikprövning ska pröva överklaganden av

� sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 §, och
� sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 7 § lagen

(2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s
förordning om medicintekniska produkter.

Nämnden ska även pröva ärenden som Etikprövningsmyndigheten har

lämnat över enligt 29 § och utöva tillsyn enligt 34 och 35 §§. Nämnden har
också till uppgift att pröva vissa frågor i samband med inrättande av bioban-
ker enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:28, bet. 2021/22:UbU4, rskr. 2021/22:76.
2 Senaste lydelse 2018:147.

SFS

2021:1228

Publicerad
den

15 december 2021

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.