SFS 2006:449 Lag om skydd för störningskänslig forskning

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning / SFS 2006:449 Lag om skydd för störningskänslig forskning
060449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skydd för störningskänslig forskning;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skydd för forskning som är
känslig för störningar och som är av särskilt värde från allmän synpunkt.

Allmän regel om hänsyn

2 § Den som bedriver en verksamhet eller företar en åtgärd som kan med-
föra störning av forskning som avses i 1 § skall vidta rimliga försiktighets-
mått för att motverka sådana störningar.

Skydd mot störningar från utomstående

3 § Om det behövs för att skydda forskning som avses i 1 § mot stör-
ningar, får länsstyrelsen efter ansökan enligt 6 § besluta att ett område skall
utgöra forskningsområde med tillträdesskydd eller, om det är tillräckligt för
att skydda forskningen, forskningsområde med störningsskydd. Ett sådant
beslut får meddelas endast om det finns förutsättningar att på lämpligt sätt
markera områdets gränser på platsen där beslutet skall gälla.

I ett forskningsområde med tillträdesskydd gäller förbud för utomstående

att beträda området utan tillstånd enligt 12 §.

I ett forskningsområde med störningsskydd gäller förbud för utomstående

att, utan tillstånd enligt 12 §, använda radiosändare, framföra motordrivna
fordon eller använda annan teknisk utrustning på ett sätt som stör forsk-
ningen.

I fråga om områden som ägs eller nyttjas av någon annan än den som utför

forskningen får beslut enligt första stycket meddelas bara med samtycke av
ägaren och av den som har nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft eller
liknande rätt.

1 Prop. 2005/06:69, bet. 2005/06:UbU18, rskr. 2005/06:258.

SFS 2006:449

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

4 SFS 2006:418-457

background image

2

SFS 2006:449

Skydd mot störande verksamheter i närheten

4 § Om forskning som avses i 1 § utsätts för varaktiga eller upprepade
störningar från annan verksamhet i närheten, får länsstyrelsen efter ansökan
enligt 6 § meddela förbud eller förelägganden mot den störande verksam-
heten för att skydda forskningen.

Det som sägs i första stycket gäller inte sådan verksamhet som regleras i

lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation eller lagen (1992:1512)
om elektromagnetisk kompatibilitet eller i föreskrifter utfärdade med stöd av
dessa lagar. Det som sägs i första stycket gäller inte heller störningar från en
verksamhet som bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande
bestämmelser i äldre lag.

Om ett beslut enligt första stycket medför att pågående markanvändning

inom det berörda området avsevärt försvåras, har områdets ägare och den
som har nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft eller liknande rätt till
detta område, rätt till ersättning för skada till följd av beslutet. Ersättningen
skall motsvara skadan med avdrag för vad den berättigade är skyldig att tåla
utan ersättning. Ersättningen skall betalas av den som ansökt om skyddet. I
fråga om ersättningen tillämpas i övrigt expropriationslagen (1972:719). Vid
tillämpning av 4 kap. 3 § nämnda lag räknas dock värdeökning från dagen
tio år före det att talan väcktes vid domstol.

Avvägning mellan olika intressen

5 § Vid prövning av en ansökan om skydd enligt 3 eller 4 § skall en avväg-
ning göras mellan motstående intressen. Vid denna intresseavvägning skall
särskilt sådana faktorer beaktas som

1. forskningens art, inriktning och behov av skydd,
2. risken för störningar eller, vid prövning enligt 4 §, konstaterade stör-

ningar av verksamheten,

3. möjligheten att på annat sätt motverka störningarna,
4. det allmänna intresset av rörelsefrihet, och
5. intresset av att näringsverksamhet och offentlig verksamhet kan utövas

fritt.

En inskränkning i rörelsefriheten får inte gå längre än vad som är nödvän-

digt för att tillgodose forskningens rimliga behov av skydd.

Det som sägs i första och andra stycket gäller även vid bedömning av om

kraven på försiktighetsmått enligt 2 § har iakttagits.

Ansökan om skydd

6 § En ansökan om skydd enligt 3 eller 4 § får göras av den statliga myn-
dighet eller den juridiska person i vars verksamhet forskningen utförs (forsk-
ningshuvudman).

Kungörelse av ansökan

7 § Innan en ansökan om skydd enligt 3 § prövas skall länsstyrelsen kun-
göra ansökan i ortstidning. Sökanden är skyldig att betala de kostnader som
uppkommer för kungörelseförfarandet.

background image

3

SFS 2006:449

Samråd

8 § Innan ett beslut fattas i ett ärende om skydd enligt 3 eller 4 §, skall
länsstyrelsen samråda med en kommun vars geografiska område omfattas av
beslutet och med de statliga myndigheter som har väsentliga intressen i frå-
gan.

Beslutens giltighetstid

9 § Ett beslut enligt 3 eller 4 § skall gälla tills vidare eller under viss angi-
ven tid.

I beslut enligt 3 eller 4 § får det förordnas att beslutet skall tillämpas även

om det inte har vunnit laga kraft.

Information om beslut

10 § Information om länsstyrelsens beslut enligt 3 eller 4 § skall kungöras
i ortstidning. Sökanden är skyldig att betala de kostnader som uppkommer
för kungörelseförfarandet.

En forskningshuvudman vars verksamhet har forskningsskydd enligt 3 §,

skall se till att innebörden av beslutet tydligt tillkännages på platsen genom
skyltning eller på annat sätt.

�&terkallelse och ändring av beslut

11 § Länsstyrelsen får återkalla eller inskränka ett beslut om skydd enligt 3
eller 4 §, när det finns skäl till det.

En forskningshuvudman vars verksamhet har forskningsskydd enligt 3 § är

skyldig att underrätta länsstyrelsen om förutsättningarna för skyddet ändras
väsentligt.

Undantag från förbud

12 § En forskningshuvudman får bevilja en person tillstånd att, trots för-
bud enligt 3 § andra och tredje stycket, beträda ett forskningsområde med
tillträdesskydd eller använda teknisk utrustning inom ett forskningsområde
med störningsskydd.

Länsstyrelsen får i ett enskilt fall efter ansökan besluta om undantag från

förbud enligt 3 § under begränsad tid, om det kan ske utan risk för väsentlig
störning av forskningen.

Straff

13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud enligt 3 §
döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Om gärningen är be-
lagd med straff i någon annan författning gäller i stället bestämmelserna i
den författningen.

background image

4

SFS 2006:449

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Vite

14 § Länsstyrelsen får förena förbud eller förelägganden enligt 4 § med
vite.

�verklagande

15 § Beslut i ett ärende enligt 3 eller 4 §, 11 § första stycket eller 12 §
andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut i ett ärende enligt 3 § får även överklagas av Naturvårdsverket och

av en kommun vars geografiska område omfattas av beslutet. Beslut i ett
ärende enligt 11 § första stycket får överklagas endast av forskningshuvud-
mannen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Tiden för överklagande av ett beslut i ett ärende enligt 3 eller 4 § räknas

från den dag då beslutet kungjorts enligt 10 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LEIF PAGROTSKY
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.