SFS 2009:1548 Lag om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare / SFS 2009:1548 Lag om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
091548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:290) om godkännande för
forskningshuvudmän att ta emot gästforskare;

utfärdad den 17 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2008:290) om godkän-

nande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska ha följande ly-
delse.

3 §

Bestämmelserna om gästforskare i denna lag är inte tillämpliga på en

tredjelandsmedborgare som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt

4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §
utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehålls-

tillstånd efter tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen,

3. har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte kan

verkställas,

4. utför forskning uteslutande inom ramen för högskoleutbildning för att

därigenom få en doktorsexamen, eller

5. har lånats ut av en forskningshuvudman i en annan EU-stat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133.

SFS 2009:1548

Utkom från trycket
den 30 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.