SFS 2012:665 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2012:665 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
120665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet
vid beräkning av vissa förmåner

;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2009:1053) om förmö-

genhet vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid

prövning av rätt till

1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt

socialförsäkringsbalken, och

2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid åter-

betalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, lagen

(2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för
neurosedynskadade och lagen (2012:663) om ersättning på grund av över-
grepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall finns
ytterligare bestämmelser om beräkning av förmögenhet för den som har fått
ersättning enligt dessa respektive lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17.

2 Senaste lydelse 2010:1306.

SFS 2012:665

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.