SFS 1982:338

820338.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:338

om ändring i lagen (1947:577) om statlig

utkom från trycket

förmögenhetsskatt;

den 15juni i982

utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1947:577) om statlig

förmögenhetsskatt'^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 §" Fastighet tas upp till tax eringsvärdet året före taxeringsåret. Var så­

dant värde inte åsätt då räknas inte något värde för fastigheten. Har en fas­

tighets taxeringsvärde sänkts vid särskild fastighetstaxering på grund av

skogsavverkning eller täktverksamhet eller till följd av brand, vattenflöde
eller jämförlig händelse skall fastigheten tas upp till det taxeringsvärde,
som ås ätts för taxeringsåret. Finns sådana tillbehör till fa stigheten, som
avses i 2 kap. 3 § jordabalken, skall dessa tas upp särskilt. Bestämmelserna

i tredje styck et om värdesättning av lös egendom tillämpas vid vä rdering­

en.

Tomträtt eller vattenfallsrätt skall tas upp till det värde, som rättigheten

med hänsyn till villkor och återstående tid för upplåtelsen kan anses ha be­
tingat vid en försäljning under normala förhållanden.

Lös egendom, som är avsedd för stadigvarande bruk i jord bruk med bi­

näringar, i skogsbruk elle r i rörelse, skall värdesättas i enlighet med ved er­
taget affärsbruk inom det slag av verksamhet, som egendomen är nedlagd

i.

Fordran, som löper med ränta, skall, om den inte är tillgång i rörels e, tas

upp till sitt kap italbelopp med tillägg för förfallen ränta.

Fordran, som inte är förfallen och på vilken ränta inte skall beräknas för

tiden före förfallodagen, uppskattas till belo pp som utgör dess värde enligt
vid denna lag fogad tabell I. Osäker fordran tas upp till det belopp, varmed

den kan beräk nas inflyta. Värdelös fordran tas inte upp.

Värdepapper, som noteras på inländsk eller utländsk börs, uppskattas

till det noterade värdet, eller, om detta inte motsvarar vad som skulle kun­
na påräknas vid försä ljning under normala förhållanden, till det pris som

skulle ha kunnat påräknas vid en sådan försäljning. �ven värdepapper i
övrigt uppskattas enligt den nyss angivna grunden, varvid dock följande
skall iakttas. I den mån uppskattningen grundas på värdet av tillgångar,
som ingår i förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet och rörel­

se, beräknas tillgångarnas värde med tillämpning av reglerna i punkt 2 av
anvisningarna till 3 och 4 §§.

Annan ränta, avkomst eller förmån, som utgår för obegränsad tid och in­

te utgör frälseränta, uppskattas till tjugo gå nger det belopp som den har

uppgått till under beskattningsåret.

Kapitalvärdet av ränta, avkomst, eller förmån, som utgår på livstid eller

viss tid, uppskattas efter det belopp som rättigheten har motsvarat under

beskattningsåret och enligt de vid denna lag fogade tabellerna II och III.

' Prop. 1981/82:191, SkU 65, rskr 3 68 och prop. 1981/82: 210, SkU 70, rskr 371.

" Senaste lydelse av lagens rubrik 1 974: 859.

Senaste lydelse 1980:1055.

717

¬

background image

SFS 1982:338

Rättighet, som inte är bestämd att utgå under någons livstid men ändå är

av obestämd varaktighet, uppskattas med ledning av tabell III, som om.

den skulle ha utgått för den berättigades livstid, dock högst till 10 gånger

det värde, som rättigheten senast har motsvarat för helt år.

�r rättighet beroende av längden av flera personers liv på så sätt, att rät­

tigheten upphör vid de n först avlidnes död, bestäms rättighetens kapital­
värde efter den äldstes levnadsålder. �r rättigheten däremot oförändrad
till den sist avlidnes död, beräknas värdet efter den yngstes ålder.

Andel i ekonom isk förening, vars behållna tillgångar vid likvidation en­

dast delvis skall skiftas mellan medlemmarna, skall tas upp till ett värde

motsvarande den del av föreningens förmögenhet som skulle ha fallit på

andelen om föreningen hade trätt i likvidation.

Andel i bostadsförening eller bostadsaktiebolag tas upp till ett värde som

motsvarar medlemmens eller delägarens andel i föreningens eller bolagets

behållna förmögenhet beräknad med utgångspunkt i det taxeringsvärde

som gäller för föreningens eller bolagets fastighet vid beskattningsårets ut­
gång och med hänsyn till f öreningens eller bolagets övriga tillgångar och

skulder enligt bokslutet för det senaste räkenskapsår som avslutats före
den 1 juli under beskattningsåret.

�vrig lös egendom tas upp till det värde, som den kan anses ha betingat

vid försäljning under normala förhållanden.

Beträffande tillgångar i jordbruk med b inäringar, skogsbruk och rörelse

gäller vidare särskilda bestämmelser i pu nkt 2 av anvisningarna till 3 och

4 §§.

(Se vidare anvisningarna)

Denna lag träder i kraft tre veckor efter den dag, då lagen enligt uppg ift

på den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling, och tilläm­
pas första gången vid 1983 års taxering.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Arne Baekkevold

(Budgetdepartementet)

718

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.