SFS 1976:332

760332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976: 332

om ändring i lagen (1947: 577) om statUg

utkom f rån tr ycket

förmögenlietsskatt;

den 15 juni 1 976

utfärdad den 3 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 4 § samt punkt 2 av an­

visningarna till 3 och 4 §§ lagen (1947: 577) om statlig förmögenhets­

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

4 §3 Fastighet upptages till taxeringsvärdet vid beskattningsårets ut­
gång. V ar sådant varde då ej åsätt eller har under beskattningsåret om­

ständighet inträffat, som kan under taxeringsperioden påkalla föränd­

rad värdering, upptages fastigheten till det taxeringsvärde, som för

taxeringsåret bliver densamma åsätt. Finnas sådana tillbehör till fastig­
heten som avses i 2 kap. 3 § jordabalken, skola dessa upptagas särskilt.

Bestämmelserna i tredje stycket om värdesättning av lös egendom äga
därvid motsvarande tillämpning.

Tomträtt eller vattenfallsrätt skall upptagas till det värde, som rättig­

heten med hänsyn till villkoren vid upplåtelsen och den tid, som därför

återstår, kan anses hava betingat vid en försäljning under normala för­

hållanden.

Lös egendom, som är avsedd för stadigvarande bruk i jordbruk med

binäringar, i skogsbruk eller i rörelse, skall värdesättas i enlighet med
vedertaget affärsbruk inom det slag av verksamhet, däri egendomen är
nedlagd.

Fordran, som löper med ränta, skall, därest den icke är tillgång i rö­

relse, upptagas till sitt kapitalbelopp utan inberäkning av under be­

skattningsåret upplupen men ej förfallen ränta.

Fordran, som ej är förfallen och därå ränta ej skall beräknas för ti­

den före förfallodagen, uppskattas till belopp, som utgör fordringens
förhandenvarande värde enligt vid denna lag fogad tabell I. Osäker

1 Prop. 1975/76:193, SkU 62, rskr 38 1.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 859.

8 Senaste lydelse 1974: 311.

539

¬

background image

SFS 1976: 332

fordran upptages till det belopp, varmed den kan beräknas inflyta. Vär-,

delös fordran upptages icke.

Värdepapper, som noteras å inländsk eller utländsk börs, upptages

till det noterade värdet, såframt antagas kan, att detta motsvarar vad

som må hava varit påräkneligt vid försäljning under normala förhål­
landen. Sådana värdepapper, som icke noteras å börs, värderas med

ledning av bestämmelserna i punk t 2 av anvisningarna till 3 och 4 §§.

Annan för evärdlig tid utgående ränta, avkomst eller förmån än frälse­

ränta uppskattas till tjugo gånger det belopp, vartill den uppgått under

beskattningsåret.

Kapitalvärdet av på livstid eller viss tid utgående ränta, avkomst eller

förmån uppskattas efter det belopp, rättigheten motsvarat under beskatt­

ningsåret, enligt de vid denna lag fogade tabellerna II och III.

Rättighet, som icke är bestämd att utgå under någons livstid men än­

dock är av obestämd varaktighet, uppskattas med ledning av tabell III,

såsom om den skolat utgå för den berättigades livstid, dock högst till tio

gånger det varde, rättigheten senast för helt år motsvarat.

�r rättighet beroende av varaktigheten av flera personers liv sålunda,

att rättigheten upphör vid den först avlidnes frånfälle, bestämmes rättig­

hetens kapitalvärde efter den äldstes levnadsålder. Fortfar däremot

rättigheten oförändrad till den sist avlidnes frånfälle, beräknas värdet

efter den yngstes ålder.

Andel i ekonomisk förening, vars behållna tillgångar vid likvidation

allenast delvis skola skiftas mellan medlemmarna, skall upptagas till ett

värde motsvarande den del av föreningens förmögenhet som skulle fallit

på andelen därest föreningen trätt i likvidation.

�vrig lös egendom upptages till det värde, som den kan anses hava

betingat vid försäljning under normala förhållanden.

(Se vidare anvisningarna.)

Anvisningar

till 3 och 4 §§

1!^ Vid beräkning av fö rmögenhet, som ingår i förvärvskälla inom in­

komstslagen jordbruksfastighet och rörelse, gäller följande.

Sammanfaller icke räkenskapsåret med beskattningsåret, får som värde

av förmögenheten tagas upp värdet vid utgången av dqt räkenskapsår
som före den 1 mars taxeringsåret gått till än da närmast intill utgången

av beskattningsåret. Detta värde skall emellertid rättas med belopp som

den skattskyldige satt in i fö rvärvskällan eller tagit ut ur densamma för
egen räkning eller för annan av honom innehavd förvärvskälla. Utgår

räkenskapsåret före beskattningsåret, skall nämnda värde ökas med in­

sättningar och minskas med uttag som skett intill beskattningsårets ut­
gång. Utgår räkenskapsåret efter beskattningsåret, skall värdet minskas

med insättningar och ökas med uttag som skett efter utgången av be­

skattningsåret.

För inventarier, som äro avsedda för stadigvarande bruk i förvärvs­

källan, liksom för lager upptages det värde som taxeringsåret kunnat

540

Senaste lydelse 1974; 311.

¬

background image

godtagas vid inkomsttaxeringen avseende förvärvskällan. Härigenom får

dock förmögenhetsvärdet av förvärvskällan icke sättas lägre än sextio
procent av det värde som framkommer vid en värdering där inventarier­
na upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för skälig avskrivning

eller utrangering och lagret värderats som helhet utan hänsyn till på-

räknelig vinst vid f örsäljning i detalj, varvid dock fastighet skall upptagas

lägst till taxeringsvärdet. Hänsyn skall därvid tagas tUl inkurans och
prisfallsrisk men i regel icke till annan latent skatteskuld än utskift-

ningsskatteskuld.

SFS 1976; 332

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling och

tillämpas första gången vid 1977 års taxering.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

G. Björne
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.