SFS 1977:1173

771173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1173 Lag

om ändring i lagen (1947:577) om statlig

Utkom från trycket

den 1 1 januari 1 978

förmögenhetsskatt;

utfärdad den 19 december 1977.

Enligt riksd agens beslut' föreskrives att 4 § och punkt 2 av anvisningar­

na till 3 och 4 §§ lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt^ skall ha
nedan angivna lydelse.

4 (p Fastighet upptages till taxeringsvärdet vid beskatt ningsårets utgång.

Var sådant värde då ej åsätt eller har under beskattningsåret omständighet

inträffat, som kan under taxeringsperioden påkalla förändrad värdering,

upptages fastigheten till det taxeringsvärde, som för taxeringsåret bliver

densamma åsätt. Finnas sådana tillbehör till fastigheten som avses i 2 kap.
3 ij jordabalken, skola dessa upptagas särskilt. Bestämmelserna i tredje
stycket om värdesättning av lös egendom äga därvid motsvarande tillämp­

ning.

Tomträtt eller vattenfallsrätt skall upptagas till det värde, som rättighe­

ten med häns yn till villkoren vid upplåtelsen och den tid, som därför åter-

' Prop. 1977/78:40 bilaga 3. SkU 19, rskr 111.
^ .Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:859.

2588

⬢' S enaste lydelse 1976: 332,

¬

background image

slår, kan anses hava betingat vid en försäljning under normala förhållan-

SFS 1977:1173

den.

Lös egendom, som är avsedd för stadigvarande bruk i jordbruk med bi­

näringar. i skogsbruk eller i rör else, skall värdesättas i enlighet med veder­

taget affärsbruk inom det slag av verk samhet, däri egendomen är nedlagd.

Fordran, som löper med ränta, skall, därest den icke är tillgång i rörelse,

upptagas till sitt kapitalbelopp utan inberäkning av under beskattningsåret

upplupen men ej förfallen ränta.

Fordran, som ej är förfallen och därå ränta ej skall beräknas för tiden fö­

re förfallodagen, uppskattas till belopp, som utgör fordringens förhanden-
varande värde enligt vid denna lag fogad tabell I. Osäker fordran upptages

till det belopp, varmed den kan beräknas inflyta. Värdelös fordran uppta­

ges icke.

Värdepapper, som noteras på inl ändsk eller utländsk börs eller är före­

mål för liknande notering, uppskattas till det noterade värdet, eller, om

detta icke m otsvarar vad som skulle kunna påräknas vid försäljning under

normala förhållanden, till det pris som skulle ha kunnat påräknas vid en så­
dan försäljning. Sådana värdepapper, som eljest omsättas pä ka pitalmark­

naden eller vars värde icke skall beräknas med ledning av bestämmelserna
i punkt 2 av anvisningarna till 3 och 4 ^!§. uppskattas enligt sist angivna

grund.

Annan för evärdlig tid utgående ränta, avkomst eller förmån än frälse­

ränta uppskattas till tjugo gånger det belopp, vartill den uppgått under be­

skattningsåret.

Kapitalvärdet av på livstid eller viss tid utgående ränta, avkomst eller

förmån uppska ttas efter det belopp, rättigheten motsva rat under beskatt­
ningsåret, enligt de vid dq nna lag fogade tabellerna II och III.

Rättighet, som icke är bestämd att utgå under någons livstid men ändock

är av obestämd varaktighet, uppskattas med ledning av tabell III, såsom
om den skolat utgå för den berättigades livstid, dock högst till tio gånger
det värde, rättigheten senast för helt år motsvarat.

�r rättighet beroende av varaktigheten av flera personers liv sålunda, att

rättigheten upphör vid den först av lidnes frånfälle, bestämmes rättighetens
kapitalvärde efter den äldstes levnadsålder. Fortfar däremot rättigheten
oförändrad till den sist avlidnes frånfälle, beräknas värdet efter den yngs­
tes ålder.

Andel i ekonomisk förening, vars behållna tillgångar vid likvida tion alle­

nast delvis skola skiftas mellan m edlemmarna, skall upptagas till ett värde
motsvarande den del av föreningens förmögenhet som skulle fallit på ande­
len därest föreningen trätt i likvidati on.

�vrig lös egendom upptages till det värde, som den kan anses hava be­

tingat vid försäljning u nder normala förhållanden.

Beträffande tillgångar i jordbruk med binä ringar, skogsb ruk och rörelse

gäller vidare särskilda bestämmelser i pu nkt 2 av anv isningarna till 3 och 4

§§.

(Se vidare anvisningarna.)

2589

¬

background image

SFS 1977:1173

Anvisningar

till 3 och 4 §§

2.-' Vid beräkning av förmögenhet, som ingår i f örvärvskälla inom in­

komstslagen jordbruksfastighet och rörelse, gäller följande.

Sammanfaller icke räkenskapsåret med beskattningsåret, får som värde

av förmögenheten tagas upp värdet vid utgången av det räkenskapsår som
före den 1 m ars taxeringsåret gått till ända närmast intill utgången av be­
skattningsåret. Detta värde skall emellertid rättas med belopp som den
skattskyldige satt in i f örvärvskällan eller tagit ut ur densamma för egen

räkning eller för annan av honom innehavd förvärvskälla. Utgår räken­

skapsåret före beskattningsåret, skall nämnda värde ökas med insättningar
och minskas med uttag som skett intill beskattningsårets utgång. Utgår rä­

kenskapsåret efter beskattningsåret, skall värdet minskas med insättningar

och ökas med uttag som skett efter utgången av beskattningsåret.

Den värdesättning av tillgångarna i förv ärvskällan som sker vid i nkomst­

taxeringen är icke bindande vid förmögenhetsberäkningen. Inventarier

som äro avsedda för stadigvarande bruk i f örvärvskällan upptagas till a n­
skaffningsvärdet efter avdrag för skälig avskrivning eller utrangering. La­

ger värderas som helhet utan hänsyn till påräknelig vinst vid försäljning i
detalj, varvid dock fastighet upptages lägst till taxeringsvärdet. Lager av

djur på jordbruksfastighet eller i r enskötselrörelse upptages till d e värden,
som riksskatteverket enligt punkt 1 femte stycket av anvisningarna till 41 §

kommunalskattelagen (1928; 370) senast har fastställt före utgången av det

år som närmast föregår taxeringsåret, eller - om sådant värde icke har

fastställts för vissa djur - till det allmänna saluvärdet. Vid v ärdering av la­

ger skall hänsyn tagas till inkurans och prisfallsrisk.

Skulder och andra avgående poster i fö rvärvskällan avräknas enligt be­

stämmelserna i 5

Hänsyn tages icke till annan latent skatteskuld än ut-

skiftningsskatteskuld, såvida icke annat följer av punkt 3 första stycket av
dessa anvisningar.

Om värdet av tillgångarna i f örvärvskällan överstiger beloppet av skul­

der och andra avgående poster, får förmögenhetsvärdet av förvärvskällan

nedsättas till trettio procent av det överskjutande värdet. Om förvärvskäl­

lan innehaves med fideikommissrätt, får dock nedsättning ske till tjugo

procent av sistnämnda värde.

Bestämmelserna i fe mte stycket få icke leda till att förmögenhetsvärdet

av förvärvskällan sätts lägre än till vad som motsvarar värdet av sådana

fastigheter i fö rvärvskällan, som tillhöra ägaren av denna, efter avdrag för

de skulder som belöpa på dessa fastigheter. Härvid skall som värde av

jordbruksfastighet upptagas fastighetens taxeringsvärde minskat med den
del av det taxerade byggnadsvärdet som avser ekonomibyggnader och som

värde av fastighet i rö relse det taxerade markvärdet. På fastigheterna skall

anses belöpa så stor del av skulderna i för värvskällan som nu a ngivna vär­
de av fastigheterna utgör av det sammanlagda värdet av tillgångarna i för ­

värvskällan. Sistnämnda värde beräknas med hänsyn till fastigheternas
hela taxeringsvärde. Bestämmelserna i de tta stycke tillämpas icke på för­

värvskälla som innehaves med fideikommissrätt.

2590

Senaste lydelse 1976; 332.

¬

background image

Bestämmelserna i de nna anvisningspunkt tillämpas även när förvärvs-

SFS 1977:1173

källan in nehaves indirekt genom förmedling av juridisk person.

Denna lag tr äder i kraft den I Januari 1978 och tillämpas första gängen

vid 1979 års taxering.

Pä regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Anders Swartling

(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.