SFS 2018:164 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2018:164 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
SFS2018-164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid

beräkning av vissa förmåner

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2009:1053) om förmögen-
het vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid
prövning av rätt till

1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt

socialförsäkringsbalken, och

2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid åter-

betalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, lagen

(2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för
neurosedynskadade, lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp
eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall och lagen
(2018:

162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad köns-

tillhörighet fastställd i vissa fall finns ytterligare bestämmelser om beräk-
ning av förmögenhet för den som har fått ersättning enligt dessa respektive
lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186.

SFS

2018:164

Publicerad
den

11 april 2018