SFS 2018:164 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2018:164 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
SFS2018-164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid

beräkning av vissa förmåner

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2009:1053) om förmögen-
het vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om hur förmögenhet ska beräknas vid
prövning av rätt till

1. bilstöd, äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg enligt

socialförsäkringsbalken, och

2. studiehjälp i form av extra tillägg och nedsättning av årsbelopp vid åter-

betalning av studielån enligt studiestödslagen (1999:1395).

I lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, lagen

(2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner för
neurosedynskadade, lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp
eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall och lagen
(2018:

162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad köns-

tillhörighet fastställd i vissa fall finns ytterligare bestämmelser om beräk-
ning av förmögenhet för den som har fått ersättning enligt dessa respektive
lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186.

SFS

2018:164

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.