SFS 2004:62 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2004:62 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
040062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § lagen (1997:323) om statlig

förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

12 §

2

Marknadsnoterad delägarrätt med undantag för andel i sådan inves-

teringsfond som avses i 48 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229) tas
upp till 80 procent av det vid beskattningsårets utgång senast noterade värdet
om inte annat följer av 13 §. Marknadsnoterad fordringsrätt, andel i sådan
investeringsfond som avses i 48 kap. 21 § samt marknadsnoterad tillgång
som avses i 52 kap. nämnda lag, tas upp till det vid beskattningsårets utgång
senast noterade värdet. Om det noterade värdet inte omfattar upplupen av-
kastning skall värdet ökas med sådan avkastning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 12 § om andel i investeringsfond skall också gälla andel

i sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag eller annan fondförval-
tare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46)
om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värde-
pappersfonder.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Senaste lydelse 2000:1011.

SFS 2004:62

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.