SFS 2006:235 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2006:235 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
060235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt;

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 3 § första stycket 13 c lagen

(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

2 orden ⬝9 § första stycket fordons-

skattelagen (1988:327)⬝ skall bytas ut mot ⬝2 kap. 2 § första stycket vägtra-
fikskattelagen (2006:227)⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006 och tillämpas första gången vid

2007 års taxering.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

2 Senaste lydelse av 3 § 2004:1305.

SFS 2006:235

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.