SFS 1999:1132 Lag om ändring i lagen (1997:323) om förmögenhetsskatt

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 1999:1132 Lag om ändring i lagen (1997:323) om förmögenhetsskatt
991132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:323) om
förmögenhetsskatt;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 § lagen (1997:323) om förmö-

genhetsskatt skall ha följande lydelse.

15 §

Livförsäkring tas upp till sitt på försäkringstekniska beräkningsgrunder

framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livför-
säkringsrörelsens överskott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47.

SFS 1999:1132

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.