SFS 2001:1220 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2001:1220 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
011220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § lagen (1997:323) om statlig

förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

10 §

2

Fastighet i Sverige tas upp till taxeringsvärdet. Om fastigheten inne-

has med tomträtt tas den upp till den del av taxeringsvärdet som avser bygg-
nad. Om taxeringsvärde saknas vid beskattningsårets utgång anses fastighe-
ten inte ha något värde. Har en fastighets taxeringsvärde sänkts för taxe-
ringsåret vid särskild fastighetstaxering enligt 16 kap. 2�5 §§ fastighetstaxe-
ringslagen (1979:1152), tas fastigheten upp till det taxeringsvärde som
fastställts för taxeringsåret.

Fastighet utomlands tas upp till 75 procent av marknadsvärdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid

2004 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:43, bet. 2001/02:SkU11, rskr. 2001/02:121.

2

Senaste lydelse 2001:547.

SFS 2001:1220

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.