SFS 2000:1345 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2000:1345 Lag om ändring i lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
001345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 14 §§ lagen (1997:323) om

statlig förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

3 §

2

Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall som tillgång

tas upp

1. privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt,
2. småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet som på grund av

ägarens begäran enligt 2 kap. 9 § tredje stycket inkomstskattelagen
(1999:1229) är näringsfastighet,

3. den del av en näringsfastighet som inrymmer en bostadslägenhet som

används eller är avsedd att användas av fastighetsägaren för eget eller när-
ståendes boende,

4. aktie i ett aktieslag som är inregistrerat vid börs i det land där aktiebola-

get är hemmahörande samt marknadsnoterad aktie i ett aktiebolag som är
hemmahörande i Sverige om ett aktieslag i bolaget den 29 maj 1997 var eller
senare har varit inregistrerat vid svensk börs med undantag för huvuddeläga-
res aktie,

5. aktie i ett aktieslag som inte är marknadsnoterat i det land där aktiebo-

laget är hemmahörande med undantag för huvuddelägares aktie i ett aktiebo-
lag i vilket finns ett aktieslag som är marknadsnoterat,

6. annan sådan delägarrätt som avses i 48 kap. 2 § första stycket inkomst-

skattelagen än aktie om delägarrätten inte är marknadsnoterad samt andel i
handelsbolag med undantag för andel i juridisk person till den del den juri-
diska personen är skattskyldig,

7. annan marknadsnoterad delägarrätt än aktie, marknadsnoterad ford-

ringsrätt och marknadsnoterad tillgång som avses i 52 kap. inkomstskattela-
gen,

8. livförsäkring med undantag för
a) pensionsförsäkring samt
b) livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall

senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar,

9. rätt till livränta eller därmed jämförlig utbetalning med undantag för

rätt till

1

Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108.

2

Senaste lydelse 1999:1298.

SFS 2000:1345

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

2

SFS 2000:1345

a) utbetalning på grund av försäkring,
b) utbetalning på grund av tidigare anställning samt
c) underhållsbidrag,
10. kontobehållning med undantag för behållning på pensionssparkonto,
11. fordran i pengar och liknade betalningsmedel samt fordran avseende

marknadsnoterad tillgång som anges i 4, 5 eller 7,

12. pengar och liknande betalningsmedel till den del de sammanlagt över-

stiger 25 000 kronor,

13. lösöre med undantag för
a) inre lösöre för personligt bruk,
b) yttre lösöre för personligt bruk till den del det enskilda föremålets

värde understiger 10 000 kronor,

c) fordon som avses i 9 § första stycket fordonsskattelagen (1988:327)

samt

d) lösöre som är deponerat på museum eller liknande inrättning,
om tillgången inte ingår i sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1

och 11 §§ inkomstskattelagen i annat fall än enligt 2 och 3.

Undantaget i första stycket 4 och 5 för huvuddelägares aktie tillämpas på
1. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade vid börs vid ut-

gången av år 1991, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en huvud-
delägare sedan denna tidpunkt,

2. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har inregistrerats vid börs första

gången efter utgången av år 1991, om aktien har innehafts direkt eller indi-
rekt av en huvuddelägare sedan inregistreringen,

3. aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har marknadsnoterats första gången

efter utgången av år 1996, om aktien har innehafts direkt eller indirekt av en
huvuddelägare sedan marknadsnoteringen,

4. aktie som har förvärvats med stöd av aktie som avses i 1�3, om aktien

har innehafts direkt eller indirekt av en huvuddelägare sedan detta förvärv,

5. aktie som avses i 1�4 och som har förvärvats av ett barn eller barnbarn

till huvuddelägaren och i förekommande fall därefter åter förvärvats av hu-
vuddelägaren och som har innehafts direkt eller indirekt av ett barn, barn-
barn eller av huvuddelägaren sedan först nämnda förvärv.

Med huvuddelägare avses sådan aktieägare som, ensam eller tillsammans

med närstående, innehade aktier direkt eller indirekt motsvarande minst 25
procent för röstvärdet av aktierna i bolaget vid utgången av år 1991 i fråga
om aktier i ett aktiebolag i vilket aktier var inregistrerade vid den tidpunkten
och i övriga fall vid tidpunkten för inregistrering eller marknadsnotering
som avses i andra stycket. Som huvuddelägare anses även dödsboet efter så-
dan aktieägare.

14 §

3

Vid värdering av delägarrätt

som avses i 48 kap. 2 § första stycket

inkomstskattelagen (1999:1229)

och som inte är marknadsnoterad

samt an-

del i handelsbolag beaktas tillgångar och skulder i den juridiska personen
respektive i handelsbolaget i den omfattning som skulle ha gällt om de inne-
hafts direkt av delägaren och inte annat följer av andra stycket eller 13 §.
Om tillgången eller skulden ingår i en rörelse

hos den juridiska personen res-

pektive handelsbolaget

,

anses detsamma gälla för delägaren, dock inte i

3

Senaste lydelse 1999:1298.

background image

3

SFS 2000:1345

fråga om tillgång som för delägaren vid direkt innehav omfattas av 3 § första
stycket 1 och därtill hänförlig skuld.

Aktie i ett aktiebolag som är hemmahörande i Sverige och som inte är

marknadsnoterad tas upp till 80 procent av marknadsvärdet om ett aktieslag i
bolaget har varit inregistrerat vid svensk börs under beskattningsåret.

Har en andel i ett handelsbolag ett negativt värde, får detta beaktas av del-

ägare som inte har förbehållit sig ett begränsat ansvar för bolagets förbindel-
ser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.