SFS 2011:1428 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner / SFS 2011:1428 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
111428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid
beräkning av vissa förmåner;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2009:1053) om förmö-

genhet vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

11 §

Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder beaktas, med de

undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt och avgift som omfattas av
skatteförfarandelagen (2011:1244) och som ännu inte debiterats ska också
undantas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1428

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.