SFS 1987:201

870201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:201

Lag

Utkom från tr>'cket

den 7 maj 1987

448

om ändring i högskolelagen (1977:218);

utfärdad den 23 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i högskolelagen (1977: 218)

skall införas två nya paragrafer, 10 a och 34 a §§, av följande lydelse.

10 a § Regeringen får i fråga om studerande i hög skoleutbildning medde­
la föreskrifter om hinder tills vidare att genomgå utbildning inom högsko­
lan (avskiljande).

Avskiljande skall få förekomma när en studerande lider av psykisk

sjukdom eller psykisk abnormitet, missbrukar alkohol eller narkotika eller

har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det därför bedöms förelig­

ga en påtaglig risk för att han kan komma att skada annan person eller

värdefull egendom under utbildningen. Ett beslut om avskiljande skall
kunna omprövas efter två år.

En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande.

Dess ordförande skall vara lagfaren och erfaren i doma rvärv. Nämndens

beslut skall kunna överklagas hos kammarrätt.

34 a § Har en högskoleenhet tagit emot en studerande till sådan högs ko­

leutbildning som även anordnas av landstingskommun har staten rätt till

ersättning för utbildningen.

Ersättningen skall betalas av den landstingskommun till vilken den kom­

mun, där den studerande är kyrkobokförd, hör. Tillhör kommunen inte
någon landstingskommun skall ersättningen betalas av kommunen. Ersätt­
ningens storlek b estäms av regeringen eller den myndighet som rege ringen
utser.

Prop. 1986/87: 100 (bli. 10 p. D 10), Ub U l.S och 18. rskr. 15? och 1.57,

.f

: fet

lö.

⬢ i c

⬢il

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

SFS 1987; 201

På regeringens vägnar

LENNART BODSTR�M

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.