SFS 1990:1477

901477.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1477 Lag

Utkom från trycket

den 28 december 1990

om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs i fråga om skollagen (1985 ; 1100)^

dels att 1 kap. 1, 2, 5 a och 7 §§, 2 kap. samt 12 kap. 9 § skall upphöra att

gälla,

dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 1, 3 och 7 §§ skall utgå,
dels att nuvarande 1 kap. 3 -6 §§ samt 8 och 9 §§ skall betecknas 1 kap.

4-7 §§ resp. 14 och 1 5§§,

dels att det skall införas nya bestämmelser, 1 kap. I � 3 och 8 � 13 §§, 2

kap. 1 � 8 §§, 12 kap. 11 och 12 §§ samt närmast före 1 kap. 1, 8 och 11 § §

nya rubriker av följande lydelse.

1 kap . Allmänna föreskrifter

I Utbildning för barn och ungdom

1 § För barn och ungdomar anordnar det allmänna utbildning i form av
grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande skolformer, nämli­
gen särskola, specialskola och sameskola.

Grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan

bildar det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Dessutom finns

särskilda utbildningsformer som anordnas av det allmänna för dem som

till följd av sjukdom eller av annat skäl inte kan delta i skolarbetet inom
det offentliga skolväsendet.

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt

hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till

utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildning­

en skal! inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i

landet.

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samar­

bete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskän-

nande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn
tas till elever med särskilda behov.

2704

' Prop. 1990/91; 18, UbU4. rskr, 76.

' Senaste lydelse av

1 kap , 5 a () 1990: 294

1 kap. 7 §1990:294

2 kap . 7 §1986:1193

2 kap. II §1989:256.

⬢'ft,

¬

background image

Verksamheten i skolan skall utformas i öv erensstämmelse med grund-

SFS 1990:1477

läggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan

skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö.

3 § Vid sidan av de skolformer som anordnas av det allmänna kan det

finnas skolor som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer

(jristående skolor).

I Utbildning för vuxna

8 § För vuxna anordnar det allmänna utbildning i form av grundutbild­

ning för vuxna (grundvux) och kommunal vuxenutbildning (komvux) samt
vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux).

Grundvux, komvux och särvux bildar det offentliga skolväsendet för

vuxna. Dessutom finns särskilda utbildningsformer som anordnas av det

allmänna som komplettering till vuxenutbildningen inom det offentliga
skolväsendet för v uxna.

9 § Det offentliga skolväsendet för vuxna skall ge vuxna tillfälle att i

enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning. Härige­

nom skall främst de som erhållit minst utbildning få m öjlighet att stärka

sin ställning i arbetslivet och i det kulturella och politiska livet. Utbild­

ningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i
landet.

Verksamheten inom det offentliga sko lväsendet för vuxna skall utfor­

mas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
Var och en som verkar inom det skolväsendet skall främja aktning för

varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

10 § Kommunerna är huvudmän för grundvux.

Kommuner och landstingskommuner är huvudmän för komvux.
Landstingskommuner och i vissa fall kommuner är huvudmän för sär­

vux.

Gemensamma bestämmelser för det offentliga skolväsendet

11 § Det offentliga skolväsendet för barn och un gdom och det offentliga
skolväsendet för vuxna bildar tillsammans det offentliga skolväsendet.

12 § Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet
ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i
denna lag och de bestämmelser som kan finnas i an nan lag eller förord­

ning.

Utöver vad som föreskrivs i d enna lag kan i a nnan författning finnas

föreskrifter särskilt om
- mål och rik tlinjer för utbildningen,

- utbildningens innehåll och

- utbildningens omfattning i t iden.

113 § För det offentliga skolväsendet finns statliga skolmyndigheter.

2705

¬

background image

SFS 1990:1477

| 2 kap. Den kommunala organisationen for skolan

1 § Varje kommun och landstingskommun skall som styrelse för sitt
offentliga skolväsende utse en eller flera nämnder.

Om det inrättas en eller flera särskilda nämnder som styrelse för skolvä­

sendet skall för dessa i tillämp liga delar gälla 3 kap. 2 §, 3 § första stycket,
4 §, 5 § första och tredje styckena, 6 �8 §§, 9 § första stycket samt 10-

12 §§ kommunallagen (1977:179). För Stockholms kommun gäller dock
inte 3 kap. 5 § första stycket eller 6 § nämnda lag.

2 § För ledningen av utbildningen i skolo rna skall det finnas rektorer.
Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det

åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet

har förvärvat pedagogisk insikt.

3 § Varje kommun och landstingskommun är skyldig att för undervis­

ningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning

de i hu vudsak skall bedriva.

Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns

att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.

4 § För att få anställas som lärare i det offentliga skolväsendet utan
tidsbegränsning skall den sökande uppfylla ett av följande krav;

1. Sökanden har genomgått svensk eller därmed jämställd nordisk lärar­

utbildning med huvudsaklig inriktning mot den undervisning anställning­

en avser.

2. Sökanden har genomgått annan högskoleutbildning som av universi­

tets- och högskoleämbetet förklarats i huvudsak motsvara sådan lärarut­
bildning som avses under 1.

Om det saknas sökande som uppfyller kraven enligt 1 eller 2, men det

finns särskilda skäl att anställa någon av de sökande utan tidsbegränsning,

får sådan anställning ändå komma till stånd, i fall den sökande har mot­
svarande kompetens för den undervisning som anställningen avser och det

dessutom finns skäl a tt anta att sökanden är lämpad att sköta undervis­

ningen.

5 § Den som inte uppfyller kraven enligt 4 § får anställas som lärare för

högst ett år i sänder.

6 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesoriente­

ring i det offentliga skolväsendet skall den sökande ha en utbildning

avsedd för sådan verksamhet.

Den som i nte uppfyller dessa krav får anställas för studie- och yrkesori-

entering för högst ett år i sänder.

7 § Varje kommun och landstingskommun skall sc till att fortbildning

anordnas för den personal som har hand om utbildningen.

2706

¬

background image

8 § I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen

SFS 1990:1477

skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utveck­
las. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser

vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp for skolan.

Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen.

12 kap. �vriga föreskrifter

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldighet för skolhuvudmannen att lämna såda­
na sakuppgifter om skolverksamheten och sådan verksamhetsredovisning

som behövs för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Regeringen får vidare medde la föreskrifter om viten för den som inte

följer bestämmelser om sådan uppgiftsskyldighet.

12 § Regeringen får medd ela föreskrifter om vad som sk all beaktas vid

urval av sökande till anställning som lärare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i k raft den 1 januari 1991.
2. E n kommun eller en landstingskommun får besluta att den lokala

styrelsen för skol an som har utsetts före ikraftträdandet redan under år

1991 skall ersättas med en eller flera andra nämnder enligt bestämmelser­
na i 2 kap. 1 §. Beslutar kommunen eller landstingskommunen om en
sådan förändring, skall fullm äktige också ent lediga ledamöte r och supp­
leanter i den lokala styrelse som upphör. Ledamöter och suppleanter i den

eller de nya nämnderna får uts es förtiden intill utg ången av år 1991.

3. Be stämmelser i lag elle r annan författning som gäll er sko lstyrelsen

eller den lokala styrelsen skall i stället avse sådan styrelse som kommunen
eller landstingskommunen enligt 2 kap. 1 § har inrättat för sitt offentliga
skolväsende.

4. För svårt rörelsehindrade ungdomar får de kommuner som regeringen

bestämmer, i sin gymnasieskola anordna speciellt anpassad utbildning

(gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning).

Som svårt rörelsehindrad anses de n som på grund av ett rörelsehinder

^ eller, om äve n annat funktionshinder föreligger, sitt samlade handikapp

inte kan f ölja reguljär studiegång i gymnasieskolan och som för att kunna
genomföra gymnasiala studier behöver tillgång till en gymnasieskola me d

Rh-anpassad utbildning och särskilda omvårdnadsinsatser i form av boen-

^ de i elevhem, omvårdnad i boen det och habilitering.

5. Hänvisningar till 1 kap. 5 a § i 3 kap. 19 a §, 5 kap . 5 a § och 12 k ap.

^ 10 § skall i stället avse punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser.

6. En sameskolstyrelse skall vara l okal styrelse för sameskolan.

På regeringens vägnar

I 3(1

,

G�RAN PERSSON

»

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

2707

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.