SFS 1991:1684

911684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1684

om ändring i skollagen (1985:1100);

Utkom från tryck et

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)^

dels att i 1 k ap. 4, 5, 10 och 15 §§, 2 kap. 3 och 7 §§, 5 kap. 5, 6, 10-12,

15-18, 23 och 31 §§, 6 kap. 5 och 6 §§, 11 kap. 6 , 7, 17, 20 och 21 §§, 12

kap. 3-5, 7 och 9 � 11 §§, 15 kap. 1 § samt i punkterna 6, 8, 19 och 20 i

övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1107) om ändring i nämnda lag
ordet "landstingskommun" i olika böjningsformer skall bytas ut mot

"landsting" i motsvarande form,

dels att 2 kap. 1 § och 9 kap. 7 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § Vaije kommun och landsting skall som styrelse för sitt ofiFentliga

skolväsende utse en eller flera nämnder.

För en sådan nämnd gä ller vad som är föreskrivet om nämnder i kom­

munallagen (1991:900).

' Prop. 1991/92; 17, KU6,rskr. 31.

' Lagen omtryckt 1991:1111.

¬

background image

SFS 1991:1684

9 kap.

7 § Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:

900) får inte omfatta befogenhet att meddela eller återkalla godkännande

for en fristående skola enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den I januari 19 92.

På regeringens vägnar

PER UNCKEL

Erik Tersmeden

(U tbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.