SFS 1991:1962

911962.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1962

om ändring i högskolelagen (1977:218);

utkom från trycket

den 30 december 1991

utfardadden 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 a § högskolelagen (1977:218)

skall ha följande lydelse.

10 a

Regeringen får i fråga om studerande i högskoleutbildning med­

dela föreskrifter om hinder till s vidare att genomgå utbildning inom hö g­
skolan (avskiljande).

' Prop. 1991/92:59, SoUlO, rskr. 83.

3567

^ Senaste lydelse 1987:201.

¬

background image

SFS 1991:1962

Avskiljande skall få förekomma när en studerande lider av psykisk

störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet och det därför bedöms föreligga en påtaglig risk för att

han kan komma att skada annan person elle r värdefull ege ndom under
utbildningen. Ett beslut om avskiljande skall kunna omprövas efter två år.

En för högskolan gemensam nämnd sk all pröva frågor om avskiljande.

Dess ordförande skall vara lagfaren och erfaren i domarvä rv. Nämndens

beslut skall kunna överklagas hos kammarrätt.

Denna lag träder i k raft den I januari 1992.

På regeringens vägnar

PER UNCKEL

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.