SFS 1995:96 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:128) om yrkeshögskolan / SFS 1995:96 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
SFS 1995_96 Lag om ändring i högskolelagen (1992_1434)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

81

SFS 1995:96

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 7 § högskolelagen

(1992:1434) skall ha följande lydelse.

4 kap.

7 § En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om
avskiljande. Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet
som domare.

Nämndens beslut i avskilj andefrågor får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol av studenten.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:96

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det,

omprövas efter två år.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

CARL THAM

Magnus Widebeck

(Utbildningsdepartementet)

82

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar