SFS 1996:555 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:128) om yrkeshögskolan / SFS 1996:555 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)
SFS 1996_555 Lag om ändring i högskolelagen (1992_1434)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:555
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

836

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 och 7 §§ högskolelagen

(1992:1434) skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 § Kan inte alla behöriga sökande till en utbildning tas emot, skall urval
göras bland de sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om urval.

7 §2 En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskil-

jande. Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som doma-

re.

1

Prop. 1995/96:184, bet. 1995/96:UbUll, rskr. 1995/96:264.

2

Senaste lydelse 1995:96.

background image

SFS 1996:555

Nämndens beslut i avskiljandefrågor får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol av studenten och högskolan.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskilts begär det, om-

prövas efter två år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Den äldre lydelsen av 4 kap. 7 §

gäller för beslut som har meddelats av nämnden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL THAM

Magnus Widebeck

(Utbildningsdepartementet)

837

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.