SFS 2000:842 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2009:128) om yrkeshögskolan / SFS 2000:842 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
000842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 7 § skollagen (1985:1100)

2

skall ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

Varje kommun och landsting skall se till att kompetensutveckling an-

ordnas för den personal som har hand om utbildningen. Kommuner och
landsting skall vinnlägga sig om en planering av personalens kompetensut-
veckling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

INGEG�RD W�RNERSSON

Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

SFS 2000:842

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.