SFS 2021:453 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) / SFS 2021:453 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)
SFS2021-453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen

(2010:800)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 § lagen (2010:801) om införande
av skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

33 §2 I fråga om lärare eller förskollärare som saknar legitimation för att
bedriva undervisning i skolväsendet och som har ingått avtal om anställning
som lärare, förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 tillämpas
under tiden för anställningen 2 kap. 3 § första och andra styckena eller
2 a kap. 3 § andra stycket i 1985 års skollag i stället för 2 kap. 13, 17 och
18 §§ i den nya skollagen, dock längst till utgången av juni 2015 eller, när
det gäller undervisning i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan
eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, längst till
utgången av juni 2028.

Lärare som saknar legitimation för att besluta om betyg enligt 3 kap. 16 §

i den nya skollagen och som har ingått avtal om anställning som lärare,
förskollärare eller fritidspedagog före den 1 juli 2011 är under tiden för
anställningen behöriga att besluta om betyg, dock längst till utgången av juni
2015 eller, när det gäller betyg i grundsärskolan, specialskolan, gymnasie-
särskolan eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, längst
till utgången av juni 2028.

Första stycket gäller inte lärare och förskollärare som avses i 2 kap. 17 §

i den nya skollagen och som före den 1 juli 2011 har ingått avtal om anställ-
ning för att bedriva sådan undervisning som avses i samma paragraf. I fråga
om en lärare som avses i 2 kap. 17 § första stycket 1 i den nya skollagen
gäller detta dock bara om han eller hon uppfyller de krav som anges där.

Andra stycket gäller inte lärare som har ingått avtal om anställning utan

tidsbegränsning före den 1 juli 2011 för att bedriva sådan undervisning som
avses i 2 kap. 20 § andra eller tredje stycket i den nya skollagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

1 Prop. 2020/21:152, bet. 2020/21:UbU19, rskr. 2020/21:309.
2 Senaste lydelse 2020:453.

SFS

2021:453

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

SFS

2021:453

2

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.