SFS 1975:359

750359.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:359

oro äradrmg i steiiestöislagem (1973: 349);

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 29 maj 1975.

17 juni 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om studiestödslagen

(1973: 439)2

dels att 4 kap. 12, 15, 18, 20 och 26 §§ och punkterna 7�9 övergångs­

bestämmelserna skall upphöra att gälla,

dels att rubriken före 4 kap. 26 § skall utgå,
dels att nuvarande 5 och 6 kap. skall betecknas 8 och 9 kap. samt nu­

varande 1 kap. 4 och 5 §§ skall beteclcnas 1 kap. 6 och 7 §§,

dels att 1 kap. 1 §, nya 6 § och nya 7 §, 3 Itap. 5, 7, 13�15 och 17 §§,

4 kap. 3�5, 8�11, 13, 14, 16, 17, 19, 21�25, 28�30, 33, 42 och
43 §§, nya 8 kap. 77 och 78 §§, nya 9 kap. 2 §, samt rubriken före 4
kap. 12 § skall ha nedan angivna lydelse,
1 Prop. 1975: 23, SfU 14, rskr 176.

2 Lagen omtryckt 1974: 483.

641

41-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975:359
1 och 2 kap.

deh att i lagen skall införas tre nya kapitel, 5�1 kap., samt två nya

paragrafer, 1 kap. 4 och 5 §§, allt av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i kraft.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av förlängt barn­

bidrag, studiehjälp, studiemedel, timstudiestöd, dagstudiestöd och sär­

skilt vuxenstudiestöd.

2 § Studiehjälp består av studiebidrag jämte tillägg, återbetalnings­
pliktiga studiemedel och resekostnadsersättning.

Tillägg till studiebidraget utgår i form av inackorderingstillägg, rese­

tillägg, inkomstprövat tillägg och behovsprövat tillägg.

3 § Studiemedel består av studiebidrag och återbetalningspliktiga stu­

diemedel samt resekostnadsersättning.

4 § Dagstudiestöd består av inkomstbidrag och internatbidrag.

5 § Särskilt vuxenstudiestöd består av vuxenstudiebidrag och återbe­

talningspliktiga studiemedel samt resekostnadsersättning.

6 §3 Studiestödet handhas av statliga myndigheter, däribland centrala

studiestödsnämnden och studiemedelsnämnderna, samt av skolstyrelser­

na, landstingskommunemas utbildningsnämnder och läroanstalterna.

Kommun kan föreskriva att fråga om studiestöd som ankommer på

skolstyrelsen skall handläggas av annan kommunal nämnd. Motsvarande

rätt tillkommer landstingskommun.

Alhnän försäkringskassa skall beräkna storleken av timstudiestöd,

dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd samt betala ut sådana stöd.

7 §'^ I denna lag förstås med basbelopp basbeloppet enligt lagen
(1962; 381) om allmän försäkring.

642

2 kap. Förlängt barnbidrag

1 § Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med

125 kronor i månaden från och med Irvartalet efter det under vilket
han fyllt 16 år.

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervisning

vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (1962: 319).

2 § Förlängt barnbidrag enligt 1 § utgår endast till studerande som är
bosatt i riket. Bidraget utgår under läsåret. Läsåret skall anses omfatta
nio månader, varav höstterminen fyra månader och vårterminen fem
månader.

3 Senaste lydelse 1975: 166

4 Senaste lydelse 1974: 978.

¬

background image

3 § Förlängt barnbidrag kan utgå till studerande vid sådan skola

SFS 1975:359

utomlands som åtnjuter svenskt statsbidrag under förutsättning att den

2 och 3 kap

studerande deltager i undervisning som i huvudsak motsvarar den som
ges vid grundskolan här i riket. Bestämmelserna i 2 § äger härvid mot­
svarande tillämpning.

Närmare bestänunelser om sådant förlängt barnbidrag som avses i

första stycket meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyn-

digande, av centrala studiestödsnänmden.

itée.

3 kap. Studiehjälp

AUmänna bestämmelser

1 § Studiehjälp utgår till studerande vid de läroanstalter och utbild­

ningslinjer som regeringen bestämmer.

Studiehjälp för visst läsår eller del därav utgår dock endast till stude-

rande som fyller högst 19 år under det kalenderår då läsåret börjar.

2 § Studiehjälp utgår till svensk studerande samt till sådan annan stu-

^

derande som är bosatt i rilcet.

'

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiehjälp

endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här

vinna utbildning.

3 § Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det rmder vilket

den studerande fyllt 16 år, om ej annat följer av andra eller tredje styc­
ket.

Inkomstprövat tillägg utgår från och med kvartalet efter det under

vilket den studerande fyllt 17 år.

Inackorderingstillägg, resetillägg och behovsprövat tillägg utgår även

till studerande som ej uppnått sådan ålder som anges i första stycket.

4 § Studiebidrag jämte tillägg utgår endast vid heltidsundervisning

som omfattar minst åtta veckor, om ej regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, centrala studiestödsnämnden förordnar annat.

5 §5 Studiehjälp utgår för sådan del av läsår under vilken den stude­

rande bedriver studier.

Studiehjälp i form av återbetalningspliktiga studiemedel utgår även

för tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i

13�19 §§.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses om^

fatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet
som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under
det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndig­
het som regeringen utser.

5a § Studiehjälp beviljas efter ansökan, om ej annat följer av be­

stämmelse som regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen,

centrala studiestödsnämnden meddelar.

® Senaste lydelse 1974: 978.

643

¬

background image

SFS 1975:359

3 kap.

Studiebidrag jämte tillägg

6 § Studiebidrag utgår med 125 kronor i månaden.

7 § Inackorderingstillägg utgår med 170 kronor i månaden till stude­

rande som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom rätt till

fria hemresor enligt de närmare bestämmelser som meddelas av rege­

ringen eller myndighet som regeringen utser.

8 § Har studerande en färdväg till skolan som uppgår till minst sex

kilometer, utgår resetillägg, om ej annat följer av bestämmelser som
regeringen meddelar. Resetillägget utgår enligt de grunder och med de
belopp, som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, centrala

studiestödsnämnden bestämmer.

Resetillägg ut går ej till studerande som åtnjuter inackorderingstillägg.

9 § Vid prövning av fråga om inackorderingstillägg eller resetillägg

på grund av ändrade förhållanden får hänsyn ej tagas till sådan ändring
som skett mindre än en månad före slutet av läsåret eller sådan del av
läsåret för vilken studiebidrag beviljats.

10 § Inkomstprövat tillägg utgår med högst 75 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om inkomstprövat tillägg meddelas av rege­

ringen.

11 § Behovsprövat tillägg utgår med högst 110 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av rege­

ringen.

644

�&terbetalningspliktiga studiemedel

12 § �&terbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som

är i behov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga

bestämmelser om studiehjälp.

Vid bedömandet av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel skall

beaktas den studerandes och, om han är gift, makens ekonomiska för­
hållanden. Om den studerande ej är gift, skall hänsyn tagas även till
föräldrarnas ekonomiska förhållanden.

13 § I 14�19 §§ ges bestämmelser om återbetalningspliktiga studie­

medel för tid under vilken studerande som avses i 12 § på grund av

sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.

I nämnda paragrafer förstås med
sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom

oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande

bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilken han

skulle ha bedrivit studier om han ej blivit sjuk.

14 § �&terbetalningspliktiga studiemedel utgår för sjukperiod som in­

faller under den del av ett kalenderhalvår som utgör den studerandes

studietid, förutsatt att

¬

background image

1. sjukperioden ej omfattar hela den studerandes studietid under

kalenderhalvåret,

2. den studerande under någon del av kalenderhalvåret bedriver sina

studier.

För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår återbe­

talningspliktiga studiemedel dock endast om den studerande ingett an­
sökan om sådana medel dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger,
kan studerande beviljas återbetalningspliktiga studiemedel även för så­

dan sjukperiod.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver

studier som berättigar till återbetalningspliktiga studiemedel enligt detta

kapitel utgår studiemedel endast för sjukperiod som infaller efter det
den studerande bedrivit studierna under minst en månad.

15 § Studerande har rätt till återbetalningspliktiga studiemedel för

större del av två på varandra följande kalenderhalvår än sex månader
endast om särskilda skäl föreligger.

16 § Studerande har rätt till återbetalningspliktiga studiemedel endast

för sådan sjukperiod eller del därav som godkänts av den allmänna för­
säkringskassa, hos vilken den studerande är inskriven.

17 § Blir studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva

sina studier, skall han anmäla detta till den allmänna försäkringskassan,
om han beviljats återbetalningspliktiga studiemedel för kalenderhalv­
året eller om han ansökt eller avser att ansöka därom. Anmälan skall

ske enligt de närmare bestämmelser som meddelats av riksförsäkrings­

verket.

18 § Finner den allmänna försäkringskassan att studerande på grund

av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, skall kassan god­

känna s jukperioden, om ej annat följer av andra eller tredje stycket.

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller

efter det anmälan skett enligt 17 §. Om hinder mött mot anmälan eller
annat särskilt skäl föreligger, får godkännande avse även tid före sådan
anmälan.

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod

eller del därav, om den studerande

1. uppsåtligen åsamkat sig sjukdomen eller gjort sig skyldig till grov

oaktsamhet ur hälsosynpunkt eller om annat liknande särskilt skäl före­
ligger,

2. underlåter att, på begäran av kassan, genom intyg av läkare styrka

sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,

3. vägrar att taga emot besök av person som fått i upp drag av kassan

att verkställa sjukkontroll,

4. under sjukperiod ändrar vistelseort utan att underrätta kassan eller

reser till utlandet utan medgivande av kassan,

5. ådragit sig sjukdomen vid fö rövande av handling för vilken ans var

genom lagakraftägande dom ådömts honom,

6. vägrar att underkasta sig undersökning av läkare eller underlåter

att följa läkares föreskrift.

SFS 1975:359

3 kap.

645

¬

background image

SFS 1975: 359

7. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilsele-

3 kap,

dande uppgift angående förhållande som är av betydelse för tillämpning­

en av bestämmelserna om återbetalningspliktiga studiemedel för sjuk­
period.

19 § Har studerande som beviljats återbetalningspliktiga studiemedel

på grund av sjukdom varit helt oförmögen att bedriva studier under 90

dagar i följd eller föreligger annat särskilt skäl, skall den allmänna för-

l!

säkringskassan, enligt de närmare bestämmelser som riksförsäkringsver-

t

ket meddelar, undersöka om skäl föreligger att vidtaga åtgärd som är

ägnad att förkorta sjukdomstiden eller på annat sätt helt eller delvis

i

återställa studieförmågan.

Finner den allmänna försäkringskassan att åtgärd som avses i första

stycket behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse
att åtgärden vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig åt­

gärden, kan kassan besluta att ej godkänna den del av sjukperioden som
infaller sedan den studerande fått imderrättelse om kassans beslut. I un­

derrättelsen skall intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas.

20 § För återbetalningspliktiga studiemedel gäller i övrigt de bestäm­

melser som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigan­

de, av centrala studiestödsnämnden.

Resekostnadsersättning

21 § Till studerande vid skolenhet med statlig vuxenutbildning utgår

resekostnadsersättning för resa till och från studieorten efter gnmder

som fastställes av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av

centrala studiestödsnämnden.

Studiehjälp för studier utom riket

22 § Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare

för studier utom riket, om studierna icke med lika stor fördel kan be­
drivas vid svensk läroanstalt.

�ven i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för stu­

dier utom riket enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som

motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller
utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt 1 §.

Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 13 §.

Särskilda bestämmelser

23 § Allmän försäkringskassa skall lämna centrala studiestödsnämn­

den uppgift om sådan sjukperiod enligt 13 § som godkänts av kassan.

24 § Vid beräkning av studiehjälp för sådan del av läsår som överskju­
ter eller ej uppgår till hel månad, skall för vecka beräknas en fjärdedel
av månadsbeloppet. Studiehjälp berälcnas icke för dagar, som ej utgör

646

hel vecka.

¬

background image

Belopp som enligt första stycket beräknas för vecka avrundas till h elt

SFS 1975: 359

krontal vid ö retal under 50 nedåt och vid a nnat öretal uppåt.

2 och 4 kap

25 § Bestämmelse i detta kapitel om studerande som är gift skall till-
lämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalenderhalvåret
närmast före det för vilket studiehjälp skall utgå.

26 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller studerande som är gift

äger motsvarande tillämpning på studerande som utan att vara gift lever
tillsammans med annan person, med vilken han tidigare varit gift eller
med vilken han gemensamt har eller har haft barn.

27 § Vad i detta kapitel föreskrivs om föräldrar avser dels fader och
moder som har vårdnaden eller, i fråga om studerande som fyllt 18 år,

senast haft vårdnaden om den studerande, dels fader eller moder som

stadigvarande sammanbor med sådan vårdnadshavare. I fråga om fos­

terbarn gäller vad som sägs om föräldrar i stället fosterföräldrarna.

28 § Har make under sin vårdnad barn i tidigare gifte eller utom

äktenskap, skall vid prövning av fråga om barnets rätt till studiehjälp
andra makens inkomst och förmögenhet beaktas i stället för inkomst
och förmögenhet hos den av barnets föräldrar som är slcild fr ån vård­

naden.

29 § Uppbär heltidsstuderande lärlingslön eller annan sådan ersätt­
ning, kan den studiehjälp som enligt bestämmelserna ovan i detta ka­
pitel tillkommer honom på grund därav minskas enligt grunder som
regeringen fastställer.

Motsvarande gäller i fråga om studerande vars uppehälle helt eller

till väsentlig del bekostas av staten eller kommun.

30 § Utöver vad som följer av bestämmelserna ovan i detta kapitel

kan inackorderingstillägg utgå till sådan utlandssvensk studerande vid
grundskolan som tillhör någon av årskurserna 6�9 och som behöver
inackordering.

Detsamma gäller utlandssvensk studerande som deltager i motsva­

rande undervisning vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen

(1962; 319).

Närmare bestämmelser om inackorderingstillägg enligt första eller

andra stycket meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyn­
digande, av centrala studiestödsnämnden.

4 kap. Studiemedel

Allmänna bestämmelser

1 § Studiemedel utgår till studerande vid de läroanstalter och utbild­

ningslinjer som regeringen bestämmer.

2 § Studiemedel utgår även till studerande vid de läroanstalter och ut­

bildningslinjer som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 §. Studie-

647

¬

background image

SFS 3975:359

4 kap.

medel vid sådan läroanstalt eller utbildningslinje utgår dock för visst
läsår eller del därav endast till studerande som fyller lägst 20 år under

det kalenderår då läsåret börjar.

3 § Studiemedel får ej beviljas för tid för vilken särskilt vuxenstudie­
stöd enligt 7 kap. redan har beviljats.

Beviljas st uderande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid för vilken

den studerande redan bar beviljats studiemedel, får den studerande ej

uppbära studiemedlen för denna tid. Har den studerande redan uppburit

studiemedel för sådan tid gäller 7 kap. 20 §.

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras för tid för vilken ut­

bildningsbidrag utgår, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen

meddelar.

4 § Studiemedel utgår till svensk studerande samt till sådan annan
studerande som är bosatt i riket.

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studie­

medel endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än

att här vinna utbildning.

5 §0 Studerande har rätt till studiemedel såväl vid heltidsstudier som
deltidsstudier. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om

han bedriver studierna på minst halvtid.

6 § Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare varit in­

skriven vid läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förord­

nande enligt 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans

lämplighet för studierna.

Till annan studerande som avses i 1 § utgår studiemedel endast om

det med hänsyn till de resultat som han uppnått måste anses sannolikt,
att han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna be­
dömning skall skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur
som kan antagas ha inverkat på studieresultaten.

7 § Till studerande, som avses i 2 § och som ej tidigare varit in­
skriven vid l äroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnan­
de enligt 1 § eller 3 kap. 1 §, utgår studiemedel utan föregående pröv­

ning av hans lämplighet för studierna.

Inom ramen för sådan utbildningslinje vid gymnasieskolan som om­

fattas av förordnande enligt 3 kap. 1 § utgår studiemedel alltid utan

prövning som avses i första stycket.

Till annan studerande som avses i 2 § utgår studiemedel endast om

han bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning

skall skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur som kan
antagas ha inverkat på studieresultaten.

8 § Har studerande för studier vid läroanstalt eller utbildningslinje

som omfattas av förordnande enligt 1 § uppburit studiemedel eller
särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. för sammanlagt minst åtta år.

648

*' Senaste lydelse 1974; 978.

¬

background image

utgår studiemedel för ytterligare studier vid sådan läroanstalt eller ut­
bildningslinje endast om särskilda skäl föreligger.

9 § Studiemedel får utgå för kalenderhalvår som infaller senast un­

der det år då den studerande fyller 45 år. Studiemedel får även utgå

för senare kalenderhalvår, om särskilda skäl föreligger.

10 §'^ Studiemedel utgår för sådan del av läsår under vilken den stude­

rande bedriver studier.

Studiemedel utgår även för tid under vilken den studerande är sjuk

enligt vad som anges i 28�36 §§.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i

andra stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder un­
der ett kalenderhalvår, om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar
för deltidsstuderande.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses om­

fatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet

som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla
under det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller
myndighet som regeringen utser.

11 § Studiemedel beviljas efter ansökan.

Ansökan om studiemedel inges inom den tid och i den ordning som

centrala studiestödsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl föreligger,

får ansökan prövas även om den inkommit för sent.

Studiemedel beviljas för högst två kalenderhalvår i sänder.

SFS 197S: 359

4 Etap.

Beräkning av studiemedel

12 §8

13 § Studiemedel utgår med 7,78 procent av basbeloppet för varje

hel, sammanhängande tidsperiod för vilken den studerande har rätt
till studiemedel. Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15

och för deltidsstuderande 30 dagar.

Vad som sägs i första stycket gäller endast om ej annat följer av

14, 16, 17, 19, 22 eUer 2 5 §.

14 § Har den studerande vårdnaden om barn som ej fyllt 16 år eller

är han skyldig att till fullgörande av lagstadgad underhållsskyldighet
utge underhållsbidrag till barn som ej fyllt 16 år, förhöjes det belopp
som den studerande har rätt till enligt 13 § första stycket med bamtill-
lägg. Tillägget utgår för varje barn med 1,39 procent av basbeloppet

för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltids­

studerande och med 2,78 procent av basbeloppet för varje hel, sam­
manhängande tidsperiod om 30 dagar för deltidsstuderande.

Senaste lydelse 1974; 978.

8 Paragrafen upphävd genom denna lag.

649

¬

background image

SFS 1975:359

4 kap.

�ven om båda föräldrarna enligt första stycket har rätt till barntill-

lägg, utgår endast ett bamtillägg. Detta utges till fadern, eller, om för­
äldrarna är ense därom, till modern. �r en av föräldrarna skyldig att

utge underhållsbidrag som avses i första stycket, utges dock tillägget

alltid till denne. Om synnerliga skäl föreligger, får bamtillägg utgå till

envar av föräldrarna.

Har studerande, som enligt första och andra styckena har rätt till

baratillägg på grund av att han är skyldig att utge underhållsbidrag till
ett barn, tidigare på samma grund erhållit barntillägg för samma bara,
utgår dock det nya baratillägget endast om han uppfyller något av föl­
jande två viUkor, nämligen

1. att i fråga om det senast beviljade barntillägget ha fullgjort den

skyldighet som avses i 40 §,

2. att ha medgett att det nya baratillägget får betalas ut till den

som har vårdnaden om barnet.

15 §9

16 § För heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 §

första stycket och 14 § för varje hel, sammanhängande tidsperiod
om 15 dagar med två tjugosjundedelar av den del av den studerandes
inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan för skilda pe­
rioder angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande tidsperioder om

15 dagar för vilka studiemedel skall utgå under

kalenderhalvåret

högst 4

5
6

7

lägst 8

Del av basbeloppet

60 procent

55 procent

50 procent

45 procent

40 procent

17 §10 Utöver vad som följer av 16 § minskas det belopp som enligt

13 § första stycket och 14 § utgår till heltidsstuderande för varje
hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar med

1. en fyrtiofemtedel av den del av den studerandes förmögenhet som

överstiger sex gånger basbeloppet, eller

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, en

fyrtiofemtedel av den del av makarnas sammanlagda förmögenhet som

överstiger nio gånger basbeloppet.

Om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, minskas

det belopp som enligt 13 § första stycket och 14 § utgår för varje hel,
sammanhängande tidsperiod om 15 dagar dessutom med två fyrtio­
femtedelar av den del av makens inkomst under kalenderhalvåret som

överstiger två och ett halvt basbelopp.

650

" Paragrafen upp hävd genom denna lag.

JO Senaste lydelse 1974; 978.

¬

background image

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken,

äger första stycket 2 och andra stycket motsvarande tillämpning, i den
mån detta följer av bestämmelser som meddelas av regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, av centrala studiestödsnäranden.

18 §"

19 §^2 För deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett ka­

lenderhalvår enligt 13 § första stycket och 14 § för varje hel, sam­
manhängande tidsperiod om 30 dagar med fyra tjugosjundedelar av den

del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret som överstiger
125 procent av basbeloppet.

Utöver vad som följer av första stycket minskas det belopp som

enligt 13 § första stycket och 14 § utgår till deltidsstuderande för varje
hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med

1. två fyrtiofemtedelar av den del av den studerandes förmögenhet

som överstiger sex gånger basbeloppet, eller

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, två

fyrtiofemtedelar av den del av makarnas sammanlagda förmögenhet

som överstiger nio gånger basbeloppet.

Om sådan studerande är gift och lever tillsammans med maken,

minskas det belopp som utgår enligt 13 § första stycket och 14 §

för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med fyra

fyrtiofemtedelar av den del av makens inkomst under kalenderhalvåret
som överstiger 330 procent av basbeloppet.

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken, äger

första stycket 2 och andra stycket motsvarande tillämpning, i den mån

detta följer av bestämmelse som meddelas av regeringen eller, efter

regeringens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

20 §13

SFS 1975:359

4 kap.

21 §1^ Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16

och 19 §§ räknas den inkomst som han kan antagas komma att åtnjuta
under kalenderhalvåret eller, om studiemedel vid ett och samma till-"

fälle skall beviljas för två kalenderhalvår, hälften av den inkomst som
han kan antagas komma att åtnjuta under kalenderhalvåren. Värdet

av naturaförmåner fastställes av regeringen. Doktorandstipendium,

statskommmunalt bostadstillägg, allmänt barnbidrag och annat studie­

stöd enligt denna lag än timstudiestöd, inkomstbidrag och vuxenstudie­

bidrag räknas icke som inkomst.

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning vid

beräkning av makes inkomst i fall som anges i 17 och 19 §§.

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 §§ skattepliktig förmögenhet

enligt förordningen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt. Belopp
varmed den studerande uppburit återbetalningspliktiga studiemedel får

dock ej avräknas såsom skuld.

Paragrafen upphävd genom denna lag.

^3 Senaste lydelse 1974: 978.

13 Paragrafen upphävd genom denna lag.

i"! Senaste lydelse 1974: 978.

651

¬

background image

SFS 1975:359

4 kap.

22 §15 Regeringen kan förordna att den studerandes inkomst skall be­

aktas i annan utsträckning än som följer av 16 och 19 §§.

Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten

eller kommun kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta
kapitel minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

23 § Vid beräkning enligt 13, 14, 16, 17 och 19 §§ av studiemedel

tillämpas det basbelopp som gäller för andra månaden före ingången

av det kalenderhalvår för vilket studiemedlen är avsedda eller, om
medlen vid e tt och samma tillfälle skall beviljas för två kalenderhalvår,
det basbelopp som gäller för andra månaden före ingången av det

första av dessa.

24 § I studiemedel ingår studiebidrag.

För varje hel, sammanhängande tid-r-^.riod om 15 dagar för heltids­

studerande och om 30 dagar för deltidsstuuerande utgör studiebidraget
111 kronor. Om studiemedlen för denna tidsperiod enligt 10, 13, 14,

16, 17, 19 och 21�23 §§ utgår med lägre belopp än 7,78 procent av

basbeloppet utgör studiebidraget dock endast så stor del av 111 kronor

som svarar mot förhållandet mellan det belopp som utgår och 7,78
procent av basbeloppet.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. �&terstoden

utgör återbetalningspliktiga studiemedel.

25 § Studerande, som till följd av bestämmelserna i 16, 17, 19 och

21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 § ej är berättigad till studie­

medel, kan dock få återbetalningspliktiga studiemedel om synnerliga

skäl föreUgger.

Om synnerliga skäl föreligger, får studiemedel utgå med högre belopp

än som följer av 10, 13, 14, 16, 17, 19 och 21 §§ eller bestämmelse

som avses i 22 §. Det överskjutande beloppet utgår i form av återbetal­
ningspliktiga studiemedel.

26 §16

Resekostnadsersättning
27 § Till studerande vid skolenhet med statlig vuxenutbildning utgår

resekostnadsersättning för resa till och från studieorten efter grunder

som fastställes av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av
centrala studiestödsnämnden.

652

Studiemedel under sjukdom

28 § I 29�35 §§ ges bestämmelser om studiemedel för tid under vil­

ken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva

sina studier.

15 Senaste lydelse 1974; 978.

i« Paragrafen samt rubri ken före paragrafen up phävda geno m denn a lag. Se­

naste lydelse av 26 § 1 974: 973.

¬

background image

I nämnda paragrafer förstås med

sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom

oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilket den studerande

bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilket han skulle

ha bedrivit studier om han ej blivit sjuk.

SFS 1975:359

4 kap.

29 § Studiemedel enligt 13, 14, 16, 17, 19 och 21�25 §§ utgår för

sjukperiod som infaller under den del av ett kalenderhalvår som utgör

den studerandes studietid, förutsatt att

1. sjukperioden ej omfattar hela den studerandes studietid under

kalenderhalvåret,

2. den studerande under någon del av kalenderhalvåret bedriver sina

studier.

För det första kalenderhalvår under villiet en studerande bedriver

studier som berättigar till studiemedel enligt detta kapitel utgår stu­
diemedel endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande
bedrivit studierna under minst en månad.

Med stöd av första stycket har studerande rätt till studiemedel för

större del av två på varandra följande kalenderhalvår än sex månader
endast om särskilda skäl föreligger,

30 §1"^ Studiemedel enligt 13, 14, 16, 17, 19 och 21�25 §§ utgår
även för sådan sjukperiod som omfattar hela den studerandes studietid

under ett kalenderhalvår. Detta gäller dock endast om kalenderhalvåret
infaller närmast efter sådant kalenderhalvår under vilket den studeran­
de bedrivit studier vid sådan läroanstalt eller utbildningslinje som avses
i 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 §. Villkoret i 29 § andra stycket skall även

vara uppfyllt under föregående kalenderhalvår eller annat tidigare

kalenderhalvår,

31 § För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår stu­

diemedel endast om den studerande ingett ansökan om sådana medel

dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas

studiemedel även för sådan sjukperiod.

32 § Studerande har rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod

eller del därav som godkänts av den allmänna försäkringskassa, hos
vilken de n studerande är inslcriven.

33 § Blir studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att be­

driva sina studier skall han anmäla detta till den allmänna försäkrings­

kassan, om han beviljats studiemedel för kalenderhalvåret eller om

han ansökt eller avser att ansöka därom. Anmälan skall ske enligt de
närmare bestämmelser som meddelas av riksförsäkringsverket.

34 § Finner den allmänna försälcringskassan att studerande på grund

av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, skall kassan

Senaste lydelse 1974: 978.

653

¬

background image

\ ⬢ " _

SFS 1975: 359

godkänna sjukperioden, om ej annat följer av andra eller tredje stycket.

4 jtap.

Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller

efter det anmälan skett enligt 33 §. Om hinder mött mot anmälan eller
annat särskilt skäl föreligger, får godkännande avse även tid f�re sådan

anmälan.

Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod

eller del därav, om den studerande

1. uppsåtligen åsamkat sig sjukdomen eller gjort sig skyldig till grov

oaktsamhet ur hälsosynpunkt eller om annat liknande särskilt skäl före­
ligger,

2. underlåter att, på begäran av kassan, genom intyg av läkare styrka

sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,

3. vägrar att taga emot besök av person som fått i uppdrag av kassan

att verkställa sjuldcontroll,

4. under sjukperiod ändrar vistelseort utan att underrätta kassan eller

reser till utlandet utan medgivande av kassan,

5. ådragit sig sjukdomen vid förövande av handling för vilken ansvar

genom lagakraftägande dom ådömts honom,

6. vägrar att imderkasta sig undersökning av läkare eller underlåter

att följa läkares föreskrift,

7. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledan­

de uppgift angående förhållande som är av betydelse för tillämpningen

av bestämmelserna om studiemedel för sjukperiod.

35 § Har studerande som beviljats studiemedel på grund av sjukdom

varit helt oförmögen att bedriva studier under 90 dagar i följd eller

föreligger annat särskilt skäl, skall den allmänna försäkringskassan, en­

ligt de närmare bestämmelser som riksförsäkringsverket meddelar, un­
dersöka om skäl föreligger att vidtaga åtgärd som är ägnad att förkorta
sjukdomstiden eller på annat sätt helt eller delvis återställa studieför­
mågan.

Finner den allmänna försäkringskassan att åtgärd som avses i första

stycket behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse

att åtgärden vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig åtgär­

den, kan kassan besluta att ej godkänna den del av sjukperioden som
infaller sedan den studerande fått underrättelse om kassans beslut. I un­

derrättelsen skall intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas.

Studiemedel för studier utom riket
36 § Studiemedel enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare

för studier utom riket, om studierna icke med lika stor fördel kan be­
drivas vid svensk läroanstalt.

�ven i andra fall får studiemedel enligt detta kapitel beviljas f�r

studier utom riket enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som

motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller

utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt 1 § eller 3 kap, 1 §.

Första och andra styckena gäller ej for sjukperiod som avses i 28 §.

654

¬

background image

Särskilda bestämmelser

37 § Allmän försäkringskassa skall lämna centrala studiestödsnämn­

den uppgift om sådan sjukperiod enligt 28 § som godkänts av kassan.

38 § Bestämmmelse i detta kapitel om studerande som är gift skall till-

lämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalenderhalvåret

närmast före det för vilket studiemedel skall utgå.

39 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller studerande som är gift,

med und antag av 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket, äger mot­

svarande tillämpning på den som utan att vara gift lever tillsammans

med annan person, med vilken han tidigare varit gift eller med vilken
han gemensamt har eller har haft barn.

40 § Studerande till vilken barntillägg utgått för ett barn enligt 14 §
första och andra styckena på grund av att han är skyldig att utge un­
derhållsbidrag till barnet skall överlämna det belopp som han erhåller
i barntillägg t ill den som har vårdnaden om barnet eller medge att be­
loppet betalas ut till vårdnadshavaren.

Vid tillämpning av första stycket anses utgående studiemedel i första

hand utgöra bamtillägg.

41 § Studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel enligt detta

kapitel samt barntillägg vid tillämpning av 40 § avrundas till helt kron­
tal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt.

42 § För den som under ett kalenderhalvår ej är berättigad till mer än

fem procent av basbeloppet i studiebidrag och återbetalningspliktiga
studiemedel bortfaller rätten till sådant studiestöd.

43 § Rätt till studiemedel är förverkad, om medlen icke lyfts före ut­
gången av det kalenderhalvår för vilket de beviljats eller om den stu­
derande avlider innan han lyft medlen.

Om särskilda skäl föreligger, får studiemedel lyftas efter utgången

av det kalenderhalvår för vilket de beviljats.

SFS 1975; 359

4 och 5 kap.

5 kap. Timstudiestöd

1 § Timstudiestöd kan utgå till studerande som deltager i utbildning

av det slag som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege­

ringen u tser.

2 § Timstudiestöd kan utgå till studerande som är arbetstagare.

3 § Timstudiestöd utgår för studietimme under vilken den studeran­
de är närvarande och på grund därav förlorar arbetsinkomst för en

⬢arbetstimme. Den studerande skall ha minst tio sådana studietimmar

under en tidsperiod som omfattar två på varandra följande kalender­
kvartal. Timstudiestöd till samma studerande får ej avse mer än 35

studietimmar under nämnda tidsperiod.

655

\

¬

background image

\

SFS 1975:359
5 och 6 kap.

Tidsperiod som avses i första stycket skall i sin helhet infalla efter

utgången av tidsperiod för vilken den studerande tidigare erhållit tim-

studiestöd.

Studietimme omfattar det antal minuter som bestämmes av rege­

ringen eller myndighet som regeringen utser.

4 § Timstudiestöd utgör 18 kronor för studietimme.

5 § Timstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 § utgår

ej till studerande som uppbär annat studiestöd enligt denna lag för den

tidsperiod som utbildningen pågår. Att den studerande uppbär dag­

studiestöd enligt 6 kap. utgör dock ej hinder för timstudiestöd.

6 § Timstudiestöd får inom ett län under samma budgetår utgå med
sammanlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som rege­
ringen meddelar.

Det belopp som står till förfogande för timstudiestöd inom ett län

utgår till

1. arbetstagare som utför sitt arbete på en huvudsaklig arbetsplats

inom länet,

2. arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan

omständighet ej utför sitt arbete på en huvudsaklig arbetsplats men
som med hänsyn till sina arbetsförhållanden under den tid utbild­
ningen pågår kan anses tillhöra länet.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser får bestämma att

viss del av det belopp som står tUl förfogande för timstudiestöd inom

ett län skall förbehållas

1. sådana arbetstagare för vilka facklig organisation med stöd av

8 § andra stycket ansöker om timstudiestöd eller

2. någon på annat sätt bestämd grupp av arbetstagare.

7 § Vid beviljande av timstudiestöd ges företräde åt studerande med
särskilt svåra arbetsförhållanden. Därefter ges företräde åt studerande

med kort tidigare utbildning framför studerande med längre utbild­
ning.

8 § Timstudiestöd beviljas efter ansökan.

Ansökan göres av arbetstagaren eller av facklig organisation för

fördelning mellan arbetstagare som kan komma i fråga till timstudie­
stöd.

Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som bestämmes

av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Om särskilda skäl

föreligger, får ansökan prövas även om den kommit in för sent.

656

6 kap. Dagstudiestöd

1 § Dagstudiestöd kan utgå till studerande som vid folkhögskola

deltager i ämneskurs av det slag som bestämmes av regeringen eller
myndighet som regeringen utser.

¬

background image

2 § Dagstudiestöd kan utgå till studerande som ar arbetstagare.

Stödet utgår i form av inkomstbidrag och internatbidrag.

3 § Dagstudiestöd kan också utgå till studerande som ej är arbets­

tagare, om den studerande bor i glesbygd, arbetar i hemmet eller är

handikappad. Bestämmelser pm vad som skall anses vara glesbygd

och om vad som skall anses utgöra handikapp meddelas av regeringen

eller myndighet som regeringen utser.

Stöd enligt första stycket utgår i form av internatbidrag.

4 § Inkomstbidrag utgår för varje dygn under vilket den studerande

deltager i ämneskurs och på grund därav förlorar arbetsinkomst.

Den studerande skall ha minst två sådana dygn under en tidsperiod

som omfattar två på varandra följande kalenderkvartal. Inkomstbidrag

till samma studerande får ej avse mer än fem dygn under nämnda

tidsperiod.

Tidsperiod som avses i första stycket skall i sin helhet infalla efter

utgången av tidsperiod för vilken den studerande tidigare erhållit

inkomstbidrag.

5 § Internatbidrag utgår för varje dygn under vilket den studerande

deltager i ämneskurs, om den studerande har sådana särskilda kost­

nader för resa, kost eller logi i samband med kursen som är av be­
tydelse. Den studerande skall ha minst två sådana dygn under en
tidsperiod som omfattar två på varandra följande kalenderkvartal.
Internatbidrag till samma studerande får ej avse mer än fem dygn
under nämnda tidsperiod.

Bestämmelsen i 4 § tredje stycket äger motsvarande tillämpning.

6 § Inkomstbidrag utgör 90 kronor för varje dygn.

Internatbidrag utgör 70 Icronor för varje dygn.

7 § Dagstudiestöd för deltagande i ämneskurs som avses i 1 § utgår

ej tm studerande som uppbär annat studiestöd enligt denna lag för den

tidsperiod som infaller från kursens början till dess slut. Att den stude­

rande uppbär timstudiestöd enligt 5 kap. utgör dock ej hinder för

dagstudiestöd.

Dagstudiestöd för deltagande i ämneskurs som avses i 1 § utgår ej

heller till studerande som uppbär utbildningsbidrag för den tidsperiod

som i nfaller från kursens början till dess slut.

Bekostas den studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av

staten eller kommun utgår ej dagstudiestöd till hon om, om ej annat föl­

jer av bestämmelse som regeringen meddelar.

8 § Dagstudiestöd får inom ett län under samma budgetår utgå
med sammanlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som
regeringen meddelar.

Det belopp som står till förfogande för dagstudiestöd inom ett län

utgår till

1. arbetstagare som utför sitt arbete på en huvudsaldig arbetsplats

inom l änet.

SFS 1975:359

6 kap.

657

42-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975: 359

6 och 7 kap.

2. arbetstagare som på grund av resor i sin anställning eller annan

omständighet ej utför sitt arbete på en huvudsaklig arbetsplats men

som med hänsyn till sina arbetsförhållanden kan anses tillhöra länet,

3. studerande som avses i 3 § och som är bosatt i länet, när han

ger in ansökan om dagstudiestöd.

Regeringen eller myndighet som regeringen utser får bestämma att

viss de l av det belopp som står till förfogande för dagstudiestöd inom

ett län skall förbehållas

1. sådana arbetstagare för vilka facklig organisation med stöd av

10 § andra stycket ansöker om dagstudiestöd,

2. någon på annat sätt bestämd grupp av studerande.

9 § Vid beviljande av dagstudiestöd till arbetstagare ges företräde
åt studerande med särskilt svåra arbetsförhållanden. Därefter ges före­
träde åt studerande med kort tidigare utbildning framför studerande
med längre utbildning.

Vid beviljande av internatbidrag till studerande som avses i 3 § ges

företräde åt studerande som har särskilt svåra studiehinder på grund

av att han bor i glesbygd, arbetar i hemmet eller är handikappad. Där­
efter ges företräde åt studerande med kort tidigare utbildning framför
studerande med längre utbildning.

10 § Dagstudiestöd beviljas efter ansökan.

Ansökan göres av den studerande eller av facklig organisation för

fördelning mellan arbetstagare som kan komma i fråga till dagstudie­
stöd.

Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som bestämmes av

regeringen eller myndighet regeringen utser. Om särskilda skäl förelig­

ger, får ansökan prövas även om den kommit in för sent.

iTl

d

tl-'i

{ 7 kap. Särsldit vuxenstudiestöd

Allmänna bestämmelser

1 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande vid de läroan­

stalter och utbildningslinjer som regeringen bestämmer.

Om verkan av att studerande har uppburit studiemedel för den tid

för vilken särsldit vuxenstudiestöd utgår finns bestämmelser i 20 §.

Särskilt vuxenstudiestöd får ej beviljas eller uppbäras för tid, för

vilken utbildningsbidrag utgår, om ej annat följer av bestämmelse som
regeringen meddelar.

2 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande som är bosatt
i riket.

Studerande som ej är svensk medbo rgare kan dock få särskilt vuxen­

studiestöd endast om han har bosatt sig i riket huvudsakligen i annat

syfte än att här vinna utbildning.

658

¬

background image

3 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande som har till­
godoräknats eller kan antagas komma att tillgodoräknas pensionspo­
äng enligt 11 kap. 6 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring för minst
fyra kalenderår före det kalenderår för vilket vuxenstudiestödet skall

utgå. Har studerande på grund av handikapp eller sjukdom varit för­
hindrad att arbeta, kan särskilt vuxenstudiestöd utgå även om pensions­
poäng ej har tillgodoräknats den studerande för minst fyra kalenderår.

Med kalenderår för vilket pensionspoäng tillgodoräknats den stu­

derande jämställes kalenderår efter 1959 för vilket sådan poäng ej har
tillgodoräknats den studerande, om den studerande under året har

1. vårdat eget barn som ej fyllt tio år, vårdat person, som på grund

av sjukdom, ålder eller handikapp varit i behov av särskild omvårdnad,
eller haft inkomst av förvärvsarbete, i samtliga tre fall under förutsätt­

ning att verksamheten har haft minst sådan omfattning att den kan
anses ha motsvarat vad som hade krävts för att pensionspoäng för året

skulle ha tillgodoräknats,

2. utfört arbete på jordbruksfastighet som äges eller brukas av den

studerandes make eller i rörelse som bedrives av den studerandes make,

om arbetet har haft minst sådan omfattning att det kan anses ha mot­

svarat vad som hade krävts för att pensionspoäng för året skulle ha

tillgodoräknats,

3. under minst sex månader fullgjort värnplilctstjänstgöring enligt

vämpliktslagen (1941: 967) e ller vapenfri tjänst enligt lagen (1966: 413)

om vapenfri tjänst.

Vid tillämpning av andra stycket på studerande som ej är svensk

medborgare beaktas endast verksamhet här i riket, om ej annat följer

av bestämmelser som regeringen meddelar.

Andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på verk­

samhet före 1960.

SFS 1975:359

7 kap.

4 § 5ärskilt vuxenstudiestöd utgår i form av vuxenstudiebidrag, åter­
betalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning.

5 § Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier som

vid deltidsstudier. Till deltidsstuderande kan dock särskilt vuxenstudie­

stöd utgå endast om han bedriver studierna på minst halvtid.

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd äger 4 kap. 6�10 §§ motsva­

rande tillämpning.

6 § Särskilt vuxenstudiestöd beviljas efter ansökan. Ansökan ges in
inom den tid och i den ordning som bestämmes av regeringen eller
myndighet som regeringen utser. Om särskilda skäl föreligger, får an­

sökan prövas även om den kommit in för sent.

Särskilt vuxenstudiestöd får beviljas för högst två kalenderhalvår i

sänder.

659

¬

background image

SFS 1975:359

7 kap.

Vuxenstudiebidrag och återbefalnlngspliictiga studiemedel

7 § För varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar under
vilken heltidsstuderande bedriver studier utgår

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den stu­

derande slculle ha fått i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna om
dagpenning och stimulansbidrag, för heltidsstudier under samma tids­

period, om han kunnat få sådant bidrag,

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar

slcillnaden mella n följande två tal, nämligen

a) det utbildningsbidrag som avses under 1 efter avdrag för preli­

minär A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

8 § För varje hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar under

vilken deltidsstuderande bedriver studier utgår

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den stu­

derande skulle ha fått i utbildningsbidrag, enligt bestämmelserna om

dagpenning och stimulansbidrag, för heltidsstudier tinder 15 dagar, om

han kunnat få sådant bidrag,

2. återbetalningspliktiga studiemedel med det belopp som motsvarar

skillnaden mellan följande två tal, nämligen

a) det utbildningsbidrag som avses under 1 efter avdrag för pre­

liminär A-skatt,

b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

9 § För skatteavdrag enligt 7 och 8 §§ gäller särskilda beräknings­
grunder som regeringen bestämmer enligt 3 § 2 mom. under 1 tredje

stycket uppbördslagen (1953: 272) jämfört med punkt 12 av anvisning­
arna till 32 § kommunalskattelagen (1928: 370).

10 § Särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå får inom

ett län under samma budgetår utgå med sammanlagt högst det belopp

som följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

Särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå får inom ett

län utgå till studerande som är bosatt inom länet när han ger in ansö­
kan om stödet.

11 § Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på grund­

skolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av utbildning

och stöd.

Vid prövning enligt första stycket tages särskild hänsyn till sökande

som har kort tidigare utbildning och sökande som under lång tid be­

drivit verksamhet av det slag som avses i 3 §. Särsldld hänsyn skall

också tagas till om sökande på grund av handikapp eller annan omstän­

dighet har särskilt svårt att bedriva studierna på fritid eller om sökan­
de har en betungande försörjningsbörda.

Mer än tio års verksamhet som avses i 3 § får ej beaktas. Verksam­

het på deltid jämställes med verksamhet på heltid.

Si'

érJ

660

¬

background image

Den som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för viss ut­

bildning på grundskolenivå ocb som fullföljer denna utbildning, bar
alltid företräde till fortsatt stöd om ej annat följer av 5 § andra stycket

jämfört med 4 kap. 7 §. Företrädet avser särskilt vuxenstudiestöd för

den tid som kräves för att slutföra utbildningen i bormal takt.

12 § I fråga om särskilt vuxenstudiestöd för studier på gymnasie­

skolenivå äger 10 ocb 11 §§ motsvarande tillämpning.

13 § Särskilt vuxenstudiestöd för studier på högskolenivå får inom

verksamhetsområdet för en studiemedelsnämnd under samma budgetår

utgå med sammanlagt högst det belopp som följer av bestämmelser som
regeringen me ddelar.

Särskilt vuxenstudiestöd för studier på högskolenivå får inom verk­

samhetsområdet för en studiemedelsnämnd utgå till studerande vid läro­

anstalt eller utbildningslinje som tillhör nämndens verksamhetsonuråde.

14 § Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på hög­

skolenivå ges f öreträde åt sökande som har störst behov av utbildning

och stöd.

Vid prövning enligt första stycket tages särskild hänsyn till sökande

som avser att komplettera sin tidigare utbildning, om han därigenom

kan få kunskaper och färdigheter som är av betydelse för den verk­

samhet som han bedriver eller avser att bedriva. Särskild hänsyn skall

också tagas till om sökande på grund av handikapp eller annan omstän­

dighet har särskilt svårt att bedriva studierna på fritid eller om sökande

har en betungande försörjningsbörda.

Den som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för viss ut­

bildning på högskolenivå har alltid företräde till fortsatt stöd, om ej
annat följer av 5 § andra stycket jämfört med 4 kap. 6 §. Företrädet
avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som kräves för att slutföra
utbildningen i normal takt.

15 § Närmare bestämmelser om vilken utbildning som vid tillämp­

ning av 10�14 §§ skall anses ligga på grundskole-, gymnasieskole-

eller högskolenivå meddelas av regeringen eller myndighet som rege­

ringen utser.

Resekostnadsersättning

16 § I fråga om resekostnadsersättning äger 4 kap. 27 § motsvarande

tillämpning.

Vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel under sjukdom

17 § I fråga om rätt till vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga

studiemedel för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom

är helt oförmögen att bedriva sina studier äger 4 kap. 28�35 §§ mot­

svarande tillämpning.

SFS 1975:359

7 kap.

661

¬

background image

SFS 1975: 359

7 och 8 kap.

Särsldlda bestämmelser

18 § Bestämmelserna i 4 kap. 37�39, 41 och 43 §§ skall äga motsva­

rande tillämpning på särskilt vuxenstudiestöd.

19 § Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av

staten eller kommun kan det särskilda vuxenstudiestöd som tillkommer

honom minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

20 § Beviljas studerande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid för
vilken den studerande redan har uppburit studiemedel enligt 4 kap.
gäller bestämmelserna i andra�fjärde styckena.

Det belopp som den studerande uppburit i studiemedel avräknas från

de belopp som den studerande beviljas för nämnda tid. Avräkningen
sker från de belopp som beviljats i vuxenstudiebidrag, återbetalnings­

pliktiga studiemedel och resekostnadsersättning i nu nämnd ordning.

Avräknat belopp skall jämställas med vuxenstudiebidrag, återbetal­

ningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning i den omfattning

som avräkningen avser motsvarande studiestödsform.

Belopp som ej kan avräknas skall återkrävas. Därvid äger 9 kap. 2 §

tredje stycket motsvarande tillämpning.

8 kap. �&terbetalning av studiemedel

Huvudsaldiga grunder

1 § Den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel skall åter­

betala dessa genom årliga avgifter.

Aterbetalningspliktiga studiemedel som belöper på sjukperiod skall

ej återbetalas enligt vad som framgår av 77�80 §§.

2 § �&terbetalningen skall börja under det tredje året efter det för
vilket den återbetalningsskyldige senast uppburit studiemedel.

Det år då återbetalningen skall börja benämnes första avgiftsåret.

3 § �&terbetalningen fördelas på åren fram till och med det år under
vilket den återbetalningsslcyldige fyller 50 år eller, om denna tid om­

fattar mindre än 15 år, på 15 år. �&terbetalningen fördelas dock i vissa

fall på kortare tid. Bestämmelser härom finns i andra och tredje styc­

kena.

�&terbetalningen får ej fördelas på fler år än att återbetalningen för

det första avgiftsåret uppgår till lägst en tiondel av basbeloppet enligt
vad som framgår av följande grupper av bestämmelser, nämligen

1. 23 § andra stycket, jämfört med 16�19 §§, 38 § första stycket,

42 § första stycket och 58 och 59 §§,

2. 23 § tredje stycket, jämfört med 16�21 och 24 §§, 38 § första

stycket, 42 § första stycket och 58 och 59 ⬢§§.

�&terbetalningen får ej fördelas på fler år än åren fram till och med

det under vilket den återbetalningsskyldige fyller 65 år.

<5

662

¬

background image

4 § Aterbetalningstiden enligt 3 § förlänges, om

SFS 1975: 359

1. med stöd av 44�47 §§ föreskrivits att slutlig avgift ej skall utgå

g

eller skall nedsättas till lägre belopp än som avses i 42 § första stycket,

2. den återbetalningsslcyldige f ör visst år ej erlägger avgift eller del

av avgift och debiteringen av avgiften på grund därav förfaller helt

eller delvis enligt 66 §.

Förlängningen omfattar det antal år som fordras för debitering av

ny avgift i stället för den avgift eller del av avgift som avses i första

stycket.

Avgift som enligt andra stycket skulle belöpa på år efter det under

vilket den återbetalningsskyldige fyller 65 år skall dock ej utgå.

5 § Aterbetalningstiden enligt 3 § förkortas, om imder denna tid den

återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst belopp eller om beslut
angående befrielse enligt 60 ⬢§ eller å terkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats

i fråga om visst belopp som omfattas av hans återbetalningsskyldighet.

Förkortningen avser det antal år i slutet av återbetalningstiden som

skulle ha fordrats för debitering av motsvarande avgifter.

6 § Har den återbetalningsskyldige uppburit återbetalningspliktiga
studiemedel (nya studiemedel) under år som omfattas av återbetalnings­

tiden för de studiemedel som han tidigare uppburit (äldre studiemedel),

fastställes gemensam återbetalningstid för de äldre och de nya studie­

medlen,

7 § �&terbetalning i fall som avses i 6 § börjar under året närmast

efter det under vilket den återbetalningsskyldige uppburit de nya stu­
diemedlen.

8 § �&terbetalning i fall som avses i 6 § fördelas på åren fram till och

med det år under vilket den återbetalningsskyldige fyller 50 år eller,
om denna tid omfattar mindre än 15 år, på 15 år. �&terbetalningen för­
delas dock i vissa fall på kortare tid. Bestämmelser härom finns i
andra�fjärde styckena och i 9 §.

�&terbetalningen får ej fördelas på fler år än att återbetalningen för

året närmast efter det under vilket den återbetalningsskyldige uppburit
de nya studiemedlen uppgår till lägst en tiondel av basbeloppet.

�&terbetalningen får ej fördelas på fler år än att återbetalningen för

året närmast efter det under vilket den återbetalningsskyldige uppburit
de nya studiemedlen uppgår till lägst det belopp som skulle ha utgått

för samma år, om den återbetalningsskyldige ej uppburit de nya studie­
medlen, enligt vad som framgår av följande grupper av bestämmelser,
nämligen

1. 26 § första stycket, jämfört med 16�21 §§, 38 § första stycket,

42 § första stycket och 58 och 59 §§,

2. 26 § andra och tredje styckena, jämförda med 16�21 och 29 §§,

38 § första stycket, 42 § första stycket och 58 och 59 §§,

3. 27 §, jämförd med 16�21 och 29 §§, 38 § första stycket, 42 §

första stycket och 58 och 59 §§.

663

¬

background image

SFS 1975: 359

Har återbetalningstiden för de äldre studiemedel som avses i 6 § för-

8 kap.

längts enligt 4 § första stycket, får den gemensamma återbetalnings-

li} ^

tiden enligt 6 § ej understiga det antal år som slculle ha gällt, om de
nya studiemedlen ej utgått. fl'P

[1

9 § �&terbetalningstiden i fall som avses i 6 § får ej fördelas på fler
år än åren fram till och med det under vilket den återbetalningsskyldige
fyller 65 år.

^11

10 § Den gemensamma återbetalningstiden enligt 6 § kan förlängas

och förkortas. Härvid äger 4 och 5 §§ motsvarande tillämpning.

11 § Avhder den återbetalningsskyldige, bortfaller återbetalningsskyl­

digheten. Dödsboet efter den avlidne skall dock erlägga ej erlagd avgift

för år före det under vilket dödsfallet inträffat. Om synnerliga skäl
föreligger, får centrala studiestödsnämnden befria dödsboet från skyl­
dighet att erlägga sådan avgift.

12 § Aterbetalningsskyldigheten för år som infaller under återbetal­

ningstiden bestämmes på grundval av regleringstal, återbetalningsbe­

lopp, årsbelopp, avgiftsunderlag och avgiftsgräns.

13 § Till fullgörande av återbetalningsskyldigheten skall den återbe-

talnirigsskyldige erlägga preliminär avgift och kvarstående avgift.

I vissa fall skall den återbetalningsskyldige erlägga tilläggsavgift, på­

minnelseavgift och extra avgift.

14 § I detta kapitel förstås med

avgiftsår, år som omfattas av återbetalningstiden enligt 2�11 §§

eller bestämmelse som avses där,

basbelopp, det basbelopp som gäller vid ingången av avgiftsåret.

Bestämmande av återbetalningsskyldighet

Regleringstal

15 § Centrala studiestödsnämnden fastställer i slutet av varje år ett

regleringstal för året.

Regleringstalet för ett år skall utgöra det lägsta av följande två tal,

nämligen

1. det tal som erhålles om konsumentprisindex för november månad

delas med konsumentprisindex för november månad närmast föregå­
ende år,

2. det garantital som regeringen särskilt fastställer.
Regleringstalet anges med fyra decimaler. Den fjärde decimalen

höjes till närmast högre tal, om den femte decimalen är fem eller
högre.

664

¬

background image

�&terbetalningsbelopp under år före det första avgiftsåret

SFS 1975: 359

16 § �terbetalningsbeloppet utgör vid utgången av det år, under vil-

8 Ecap.

ket den återbetalningsskyldige första gången uppburit återbetalnings­
pliktiga studiemedel, produkten av det uppburna beloppet och ett jäm­
kat regleringstal.

Har den återbetalningsskyldige under året uppburit återbetalnings­

pliktiga s tudiemedel vid flera tillfällen, skall varje sådant belopp multi­
pliceras med ett jämkat regleringstal och återbetalningsbeloppet utgöra
summan av de belopp som därvid erhålles.

Har under året den återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst

belopp eller ha beslut angående befrielse enligt 60 § eller återkrav

enligt 6 kap. 2 § meddelats i fråga om visst belopp som omfattas av
hans återbetalningsskyldighet, minskas dock återbetalningsbeloppet en­

ligt för sta eller andra stycket med produkten av sådant belopp och ett

jämkat regleringstal. Beröres flera belopp skall varje sådant belopp

multipliceras med ett jämkat regleringstal och återbetalningsbeloppet

enligt första eller andra stycket minskas med summan av de belopp
som därvid erhålles.

17 § Med jämkat regleringstal i 16 § första och andra styckena avses

det tal som erhålles vid beräkning enligt följande formel, nämligen

^ 360 '

där a motsvarar det antal dagar som återstod av året när den återbe­

talningsskyldige uppbar återbetalningspliktiga studiemedel och r regle­

ringstalet för året. Månad skall anses motsvara 30 dagar.

18 § Med jämkat regleringstal i 16 § tredje stycket avses det tal som

erhålles vid beräkning enligt följande formel, nämligen

^ 360 ⬢

där a motsvarar det antal dagar som återstod av året när den återbe­

talningsskyldige gjorde den frivilliga återbetalningen eller när beslutet

om befrielse enligt 60 § meddelades eller när den återbetalningsskyldige

uppbar de medel i fråga om vilka beslutet om återkrav enligt 6 kap.
2 § meddelades samt r regleringstalet för året. Månad skall anses mot­
svara 30 dagar.

19 § �terbetalningsbeloppet utgör vid utgången av sådant år, vilket

infaller efter det år som avses i 16 § men före första avgiftsåret, sum­

man av följande två belopp, nämligen

1. produkten av regleringstalet för året och återbetalningsbeloppet

vid utgången av närmast föregående år,

2. produkten av ett jämkat regleringstal och de återbetalningspliktiga

studiemedel som den återbetalningsskyldige uppburit under året.

Har under året beslut om återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats i fråga

om visst belopp, minskas återbetalningsbeloppet enligt första stycket

med det belopp som erhålles vid följande beräkning. Det belopp som

665

¬

background image

I ,

SFS 1975: 359

återkrävs multipliceras med det jämkade regleringstal som beräknades

g liap.

i slutet av det år, för vilket de studiemedel uppburits som omfattas av
återkravet. Det belopp som därvid erhålles multipliceras i sin tur med

det regleringstal som fastställts under närmast följande år. Motsvaran­
de sker därefter för varje följande år till och med det år under vilket
beslutet om återkrav meddelats. Avser återkravsbeloppet studiemedel
som uppburits under mer än ett år, skall detta fördelas på respektive
år, varefter varje fördelat belopp skall beräknas på nyss angivet sätt.
Aterbetalningsbeloppet enligt första stycket skall då minskas med sum-

I i

man av de belopp som därvid erhålles.

Vid fastställande av återbetalningsbeloppet enligt denna paragraf

äger bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena samt 17 och

j;

18 §§ motsvarande tillämpning.

�&terbetalningsbelopp under avgiftsår

I

20 § Aterbetalningsbeloppet utgör vid utgången av avgiftsår summan

I

av följande två tal, nämligen

1. produkten av

]

a) återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast föregående

år,

minskat med dels summan av de preliminära och kvarstående avgifter

i

som under året debiterats den återbetalningsskyldige, dels belopp som

^

den återbetalningsskyldige under året återbetalt frivilligt jämte sådan

förhöjning som avses i 57 §, dels belopp i fråga om vilket beslut om

befrielse enligt 60 § meddelats under året, dels belopp i fråga om vilket
beslut om återlcrav enligt 6 kap. 2 § meddelats under året, och

I

b) regleringstalet för året,

i

2. produkten av

a) de återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalningsskyl­

dige uppburit under året och

b) ett jämkat regleringstal.

Vid fastställande av återbetalningsbeloppet enligt denna paragraf

äger bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena, 17 och 18 §§

samt 19 § andra stycket motsvarande tillämpning.

21 § Har under visst år beslut om debitering av avgift helt eller delvis
förfallit enligt 66 § på grund av att den återbetalningsskyldige ej erlagt

det debiterade beloppet eller del därav, ökas återbetalningsbeloppet en­

ligt 20 § första stycket 1. a) med det belopp som erhålles vid följande

j

beräkning. Det belopp som ej betalats multipliceras med det reglerings-

'⬢

tal som fastställts i slutet av det år, för vilket avgiften debiterats den

återbetalningsskyldige. Det belopp som därvid erhålles multipliceras

sedan i sin tur med det regleringstal som fastställts under närmast föl­

jande år. Motsvarande sker därefter för varje följande år till och med

j

året närmast före det under vilket beslutet om debitering av avgiften

i;

förfallit.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på preliminär eller

kvarstående avgift som den återbetalningsskyldige under året återfått

'

enligt 74 § första eller andra stycket eller enligt 75 §.

666

¬

background image

�&rsbelopp

SFS 1975: 359

22 § �&rsbelopp beräknas för den återbetalningsskyldige för varje år

8 kap.

från och med det första avgiftsåret till och med det år, som infaller

närmast efter det sista år vid vars utgång den återbetalningsskyldige
har ett återbetalningsbelopp enligt 20 och 21 §§.

23 § �&rsbelopp beräknas för det första avgiftsåret till belopp mot­

svarande det tal som erhålles, om återbetalningsbeloppet vid närmast

föregående års utgång delas med ett tal motsvarande

1. för återbetalningsskyldig, som under det första avgiftsåret skall

fylla högst 36 år, antalet år från och med det första avgiftsåret till och

med det år under vilket den återbetalningsskyldige skall fylla 50 år,

2. för äldre återbetalningsskyldig, som under det första avgiftsåret

skall fylla högst 51 år, 15 år,

3. för annan äldre återbetalningsskyldig, antalet år från och med det

första avgiftsåret till och med det år under vilket han skall fylla 65 år.

Understiger återbetalningsbeloppet vid utgången av året närmast före

det första avgiftsåret två tiondelar av basbeloppet, beräknas dock års-

beloppet för det första avgiftsåret tUl samma belopp som återbetal­
ningsbeloppet.

Uppgår årsbeloppet för det första avgiftsåret, beräknat enligt första

stycket, till lägre belopp än en tiondel av basbeloppet, bestämmes års-

beloppet för det första avgiftsåret i stället till en tiondel av basbeloppet.

24 § �&rsbelopp för senare avgiftsår än det första beräknas för åter­
betalningsskyldig som ej under något avgiftsår uppburit återbetalnings-

pliktiga studiemedel till produkten av årsbeloppet för närmast före­

gående avgiftsår och det regleririgstal som fastställts i slutet av detta av­
giftsår.

�&rsbelopp enligt första stycket får ej beräknas till högre belopp än

som motsvarar återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast före­

gående år.

Har andra stycket tillämpats vid beräkning av årsbelopp och skall

årsbelopp senare ånyo beräknas för visst år på grund av samma åter­

betalningsskyldighet, skall detta årsbelopp beräknas till det årsbelopp

som skulle ha beräknats för året, om andra stycket ej tillämpats och
årsbelopp beräknats för varje år. Därvid får årsbeloppet dock aldrig

beräknas till högre belopp än återbetalningsbeloppet vid utgången av
närmast föregående år.

25 § För återbetalningsskyldig som under visst avgiftsår (avgiftsår c)
uppburit återbetalningspliktiga studiemedel (nya studiemedel), beräknas

årsbeloppet för närmast följande år (avgiftsår d) till belopp motsvarande
det tal som erhålles, om återbetalningsbeloppet vid utgången av avgifts­
år c delas med ett tal motsvarande

1. för återbetalningsskyldig, som under avgiftsår d skall fylla högst

36 år, antalet år från och med avgiftsår d till och med det år under
vilket den återbetalningsskyldige skall fylla 50 år,

2. för äldre återbetalningsskyldig, som under avgiftsår d skall fylla

högst 51 år, 15 år,

¬

background image

SFS 1975: 359

3. för annan äldre återbetalningsslcyldig, antalet år från och med av-

S liap.

giftsår d till och med det år imder vilket han skall fylla 65 år.

Om det för viss återbetalningsskyldig, som avses i första stycket 1

eller 2, med stöd av 44�47 §§ föreskrivits att slutlig avgift för avgiftsår
före avgtftsår d ej skall utgå eller skall nedsättas till lägre belopp än
som avses i 42 § första stycket, får dock hans årsbelopp för avgiftsår

d aldrig bestämmas till högre belopp än det belopp som fordras för att

antalet återbetalningsår skall vara minst detsamma som om den åter-

betalningsslcyldige ej uppburit de nya studiemedlen. Därvid förutsattes

att avgift för varje återstående avgiftsår utgår med belopp som avses i

42 § första stycket.

Andra stycket äger motsvarande tillämpning om den återbetalnings­

skyldige för avgiftsår före avgiftsår d ej erlagt avgift eller del av avgift
och debiteringen av avgiften på grund därav förfallit helt eller delvis

enligt 66 §.

26 § Understiger återbetalningsbeloppet vid utgången av det avgiftsår
c, som avses i 25 §, två tiondelar av basbeloppet, beräknas dock års-

beloppet för avgiftsår d till samma belopp som återbetalningsbeloppet.

Uppgår årsbeloppet för det avgiftsår d, som avses i 25 §, beräknat

enligt 25 §, till lägre belopp än en tiondel av basbeloppet, bestämmes

årsbeloppet för avgiftsår d i stället till en tiondel av basbeloppet.

�&rsbeloppet för det avgiltsår d, som avses i 25 §, får dock bestäm­

mas till högst det belopp som fordras för att antalet återbetalningsår

skall vara minst detsamma som om den återbetalningsslcyldige ej upp­

burit de nya studiemedlen.

27 § �&rsbeloppet för det avgiftsår d, som avses i 25 §, bestämmes,
utan hinder av 25 eller 26 §, alltid till lägst det belopp till vilket års­
beloppet för avgiftsår d skulle ha beräknats, om den återbetalnings­

skyldige ej uppburit de nya studiemedlen.

28 § Bestämmelserna i 25�27 §§ äger motsvarande tillämpning, om

återbetalningsskyldig under annat år än avgiftsår uppburit nya åter­

betalningspliktiga studiemedel och återbetalningsbelopp ånyo skaU be­
räknas för tidigare återbetalningsskyldighet vid utgången av samma år.

29 § För återbetalningsskyldig som efter ingången av det första av­
giftsåret uppburit återbetalningspliktiga studiemedel beräknas årsbelop­

pet för senare avgiftsår än det avgiftsår d, som avses i 25 §, till pro­
dukten av årsbeloppet för närmast föregående avgiftsår och det regle­
ringstal som fastställts i slutet av detta avgiftsår.

�&rsbeloppet enligt första stycket får ej beräloias till högre belopp än

som motsvarar återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast före­
gående år.

Vid fastställande av årsbeloppet enligt denna paragraf äger bestäm­

melserna i 24 § tredje stycbet motsvarande tillämpning.

668

zi

¬

background image

Avgiftsunderlag

SFS 1975: 359

30 § Avgiftsunderlaget utgör summan av den återbetalningsslcyldiges

g kap.

inkomst och den del av hans förmögenhet som överstiger sex basbelopp.

31 § Ar den återbetalningsskyldige gift, Inräloias i avgiftsunderlaget

dels hä lften av den del av makens förmögenhet som överstiger sex bas­

belopp, dels följande del av makens inkomst, nämligen

1, om inkomsten uppgår till högst 20 000 kronor, 40 procent,

2. om inkomsten överstiger 20 000 kronor, 40 procent ökat med en

procentenhet f�r varje helt tusental kronor i inkomst över 20 000 kro­
nor, dock högst 65 procent.

32 § Har den återbetalningsskyldige vid årets ingång vårdnaden om

barn som är under tio år, minskas avgiftsunderlaget med ett basbelopp.

Minskning enligt första stycket får dock ej avse större belopp än den

del av avgiftsunderlaget som avser den återbetalningsskyldiges inkomst.

Kan på grund av vad som föreskrives i andra stycket gift återbetal­

ningsskyldig ej tillgodogöra sig hela den minslcning som anges i första

stycket, skall återstående belopp dragas av från makens inkomst.

33 § Avg-ftsunderlaget avrundas nedåt till närmaste hela hundratal

kronor.

34 § Om ej annat följer av andra eller tredje stycket, förstås i 30�

32 §§ med inkomst den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten för
avgiftsåret.

I den mån ogift återbetalningsskyldigs sammanlagda avdrag för un­

derskott på förvärvskälla vid taxeringen överstiger 4 000 kronor, lägges
det överskjutande beloppet tUl den återbetalningsskyldiges taxerade in­

komst.

�r den återbetalningsskyldige gift och överstiger makamas samman­

lagda avdrag för underskott på förvärvskälla vid taxeringen 4 000 kro­
nor, lägges det överskjutande beloppet till den återbetalningsskyldiges

och hans makes taxerade inkomst. Beloppet fördelas därvid mellan
makarna i förhållande till storleken av det avdrag som vardera maken
tillgodoräknats vid taxeringen.

35 § Med förmögenhet förstås i 30 och 31 §§ skattepliktig förmögen­

het enligt förordningen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt vid
utgången av året närmast före avgiftsåret.

Avgiftsgräns

36 § Avgiftsgränsen är tre och ett halvt basbelopp.

Avgiftsgränsen avrundas nedåt till närmaste hela hundratal kronor.

669

¬

background image

SFS 1975: 359

Preliminär avgift

8 kap.

37 § Preliminär avgift utgår för varje avgiftsår, om ej annat följer av

beslut enligt 39, 40 eller 41 §.

38 § Preliminär avgift för ett avgiftsår utgår med det belopp till vilket

årsbeloppet f�r avgiftsåret beräknats.

Om undantag från första stycket finns bestämmelser i 39�41 §§.

39 § På ansökan av den återbetalningsskyldige kan medges att preli­

minär avgift för visst avgiftsår ej skall utgå eller att den skall nedsättas,

om bättre överensstämmelse mellan den preliminära och motsvarande
slutliga avgift, beräknad enligt 43�49 §§, därigenom kan antagas upp­

komma.

Ansökan enligt första stycket skall ha kommit in till centrala studie-

stödsnämuden före utgången av avgiftsåret. Om synnerliga skäl förelig­
ger, får ansökan som kommit in senare upptagas till prövning.

40 § �r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga nedsatt på
grund av sjukdom eller annan jämförlig orsak och kan det antagas att

så kommer att vara fallet under längre tid, dock ej för hela återbetal­
ningstiden, kan på ansökan av den återbetalningsskyldige medges att pre­

liminär avgift för två eller flera avgiftsår ej skall utgå eller skall ned­
sättas. Sådant beslut f år avse högst tio avgiftsår i sänder.

41 § Sådan preliminär avgift för annat avgiftsår än det sista som ej
uppgår till 100 kronor skall ej utgå som preliminär avgift för avgifts­
året.

Slutlig avgift och kvarstående avgift
42 § Slutlig avgift för ett avgiftsår utgår utan särskild prövning med
det belopp till vilket årsb eloppet för avgiftsåret beräknats.

Om undantag från första stycket finns bestämmelser i 43�49 §§.

43 § Fråga om slutlig avgift för ett avgiftsår prövas särskilt för viss
återbetalningsskyldig, om medgivande enligt 39 § lämnats eller om den
återbetalningsskyldige begär sådan prövning. För prövningen gäller

44�49 §§.

Ansökan om prövning enligt första stycket skall ha kommit in till

centrala studiestödsnämnden före utgången av januari månad andra året

efter avgiftsåret.

44 § Slutlig avgift utgår ej för avgiftsår under vilket den återbetal­
ningsskyldiges avgifts underlag ej överstiger avgiftsgränsen.

Om ej särskilda skäl föranleder annat, skall den återbetalningsskyl­

diges avgiftsunderlag anses överstiga avgiftsgränsen för avgiftsår under
vilket han icke varit bosatt i riket.

45 § För återbetalningsskyldig som hela avgiftsåret varit bosatt i riket
utgår slutlig avgift med högst en femtedel av den del av avgiftsunder­
laget som överstiger avgiftsgränsen,

670

¬

background image

46 § Om synnerliga skäl föreligger, kan slutlig avgift för ett avgiftsår

SFS 1975:359

nedsättas till lägre belopp än som följer av 42 § första stycket eller 45 §.

8 kap.

47 § �r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga nedsatt på
grund av sjukdom eller annan jämförlig orsak och kan det antagas att
så kommer att vara fallet under längre tid, dock ej för hela återbetal­
ningstiden, kan medges att slutlig avgift för två eller flera avgiftsår ej
skall utgå eller skall nedsättas. Sådant beslut får avse högst tio avgiftsår
i sänder.

48 § Vid prövning enligt 43 § avrundas slutlig avgift till samma be­
lopp som motsvarande preliminära avgift, om den slutliga avgiften �ver­
stiger eller understiger den preliminära avgiften med mindre än 100

kronor.

49 § Vid prövning enligt 43 § får slutlig avgift för ett avgiftsår icke
bestämmas till högre belopp än att summan av denna slutliga avgift
och följande två poster uppgår till högst samma belopp som summan av

återbetalningsbeloppet vid utgången av avgiftsåret och den preliminära
avgift som har debiterats den återbetalningsskyldige för avgiftsåret

1. den preliminära avgift som debiterats den återbetalningsskyldige

för närmast följande avgiftsår,

2. summan av dels belopp som den återbetalningsskyldige återbetalt

frivilligt un der närmast följande avgiftsår jämte förhöjning som avses i

57 §, dels belopp i fråga om vilket beslut om befrielse enligt 60 § med­
delats under samma avgiftsår, dels belopp i fråga om vilket beslut om
återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats under samma avgiftsår.

Har den återbetalningsskyldige enligt 74 § första eller andra stycket

eller enligt 75 § återfått belopp som han erlagt i preliminär eller kvarstå­

ende avgift och har detta belopp ej tidigare beaktats vid beräkning av

återbetalningsbeloppet vid utgången av avgiftsåret, skall detta återbetal­
ningsbelopp ökas med beaktande av det återburna beloppet. Motsvaran­

de gäller i fråga om avgift eller del av avgift i fråga om vilken beslut om

debitering förfallit enligt 66 §.

Det belopp i fråga om vilket beslut meddelats om återkrav och som

avses i första stycket 2 skall beräknas med motsvarande tillämpning av

bestämmelserna i 19 § andra stycket. Vid ökning som avses i andra styc­
ket äger 21 § motsvarande tillämpning.

50 § Fastställes vid prövning enligt 43 § den slutliga avgiften till högre

belopp än motsvarande preliminära avgift, skall den åteibetalningsskyl­
dige erlägga det överskjutande beloppet såsom kvarstående avgift.

51 § För kvarstående avgift utgår en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften be­

räknas efter nio öre för varje hel krona, dock minst tio kronor. Till-

läggsavgiften avrundas till närmast högre hela krontal. I fråga om till-

läggsavgift äger 61 § andra stycket, 62 § andra stycket samt 63, 65 och

66 §§ motsvarande tillämpning.

671

¬

background image

\

SFS 1975: 359

Särskilda bestämmelser om avgift för återbetalningsskyldig som är bosatt

8 kap.

riket

52 § Erlägger återbetalningsskyldig som är bosatt utom riket ej avgift

inom föreskriven tid, får bestämmas att han genast skall fullgöra hela
sin återbetalningsskyldighet genom att utge det belopp som han haft att
erlägga, om han genom frivillig återbetalning skolat bringa återbetal­
ningsskyldigheten att omedelbart upphöra.

Frivillig återbetalning

53 § �&terbetalningsskyldig har rätt att frivilligt återbetala större be­
lopp än som debiterats honom.

�&terbetalning enligt första stycket kan avse

1. hela den återbetalningsskyldighet som den återbetalningsskyldige

har utöver vad som debiterats honom enligt beslut, som ej förfallit enligt
66 §,

2. del av den återbetalningsskyldighet som den återbetalningsskyldige

har utöver vad som debiterats honom enligt beslut, som ej förfallit en­
ligt 66 §.

54 § Vill återbetalningsskyldig fullgöra återbetalning enligt 53 § andra

stycket 1, skall detta anses ske på den dag som centrala studiestöds­

nämnden bestämmer.

55 § �&terbetalning enligt 53 § andra stycket 1 före första avgiftsåret

skall avse summan av följande två belopp, nämligen

1. produkten av återbetalningsbeloppet vid utgången av närmast före­

gående år och ett jämkat regleringstal,

2. produkten av de återbetalningspliktiga studiemedel som den åter­

betalningsskyldige uppburit under året och ett jämkat regleringstal.

Har under året den återbetalningsskyldige frivilligt återbetalt visst be­

lopp eller har besluten angående befrielse enligt 60 § eller återkrav en­

ligt 6 kap. 2 § meddelats i fråga om visst belopp som omfattas av hans
återbetalningsskyldighet, minskas dock summan enligt första stycket
med produkten av sådant belopp och ett jämkat regleringstal.

Vid fastställande av det belopp som skall erläggas enligt denna para­

graf äger bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena, 17 och 18 §§
samt 19 § andra stycket motsvarande tillämpning. Därvid skall dock det

regleringstal gälla som fastställts i slutet av närmast föregående år.

56 § �&terbetalning enligt 53 § andra stycket 1 under ett avgiftsår skall
avse återbetalningsbeloppet vid närmast föregående års utgång

1. minskat med dels belopp som debiterats den återbetalningsskyldige

till betalning av preliminära och kvarstående avgifter under året, dels
belopp som den återbetalningsskyldige under året återbetalt frivilligt

jämte förhöjning som avses i 57 §, dels belopp i fråga om vilket beslut

om befrielse enligt 60 § meddelats under året, dels belopp i fråga om vil­
ket beslut om återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats under året,

2. ökat med dels avgift eller del av avgift som den återbetalnings-

^^2

skyldige erlagt under tidigare avgiftsår och som han under året återfått

ö

¬

background image

enligt 74 § första eller andra stycket eller enligt 75 §, dels avgift eller

SFS 1975: 359

del av avgift i fråga om vilken b eslut om debitering under året förfallit

g

enligt 66 §,

3. ökat med produkten av det belopp varmed återbetalningspliktiga

studiemedel utgått under året och ett jämkat regleringstal.

Från beloppet enligt första stycket avdrages det belopp som mot­

svarar förhöjning enligt 57 §.

Vid beräkning enligt första stycket äger följande bestämmelser mot­

svarande tillämpning, nämligen i fråga om

1. första stycket 1, bestämmelserna i 19 § andra stycket,

2. första stycket 2, bestämmelserna i 21 § och 49 § andra stycket,

3. första stycket 3, bestämmelserna i 16 § andra stycket, 17 § och

55 § sista stycket.

57 § Frivillig återbetalning under avgiftsår tillgodoräknas den åter­

betalningsskyldige på samma sätt som slutlig avgift för året. Betalningen
förhöjes med en tiondels procent för varje helt år som vid inbetalnings­

tillfället återstår till utgången av det år, under vilket den återbetalnings­

skyldige fy ller 65 år. Förhöjning får dock ej ske med högre belopp än
som motsvarar tre och en halv procent.

Har beslut om att debitera den återbetalningsskyldige preliminär av­

gift eller kvarstående avgift helt eller delvis förfallit enligt 66 § på
grund av att den återbetalningsskyldige ej erlagt det debiterade beloppet
eller del därav, avräknas dock frivillig betalning i första hand på det

obetalda beloppet, sedan detta omräknats enligt tredje stycket. Vid

denna avräkning tillgodoräknas ej någon förhöjning enligt första stycket.

Det obetalda beloppet multipliceras med det regleringstal som fast­

ställts i slutet av det avgiftsår för vilket det obetalda beloppet påförts
den återbetalningsskyldige. Det belopp som därvid erhålles multipli­

ceras i sin tur med det regleringstal som fastställts under närmast föl­

jande avgiftsår. Motsvarande sker för varje påföljande avgiftsår till och

med avgiftsåret närmast före det under vilket den frivilliga återbetal­
ningen sker.

Upphörande av återbetalningsskyldighet

58 § Aterbetalningsskyldigheten upphör vid utgången av år före det

första avgiftsåret, om något återbetalningsbelopp enligt 16 eller 19 §
då ej Icvarstår.

�&terbetalningsskyldigheten upphör vid utgången av annat år under

villkor a tt

1. något återbetalningsbelopp enligt 20 och 21 §§ då ej kvarstår,

2. den återbetalningsslcyldige då erlagt full betalning för alla prelimi­

nära och kvarstående avgifter, som debiterats honom i fråga om vilka

beslut om deb itering ej förfallit helt eller delvis enligt 66 §.

59 § Den återbetalningsskyldige är icke i något fall skyldig att erläg­

ga preliminär eller kvarstående avgift för år efter det under vilket han
fyllt 65 år.

I fråga om verkan av att den återbetalningsskyldige avlider gäller

11 §⬢

673

43-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975: 359

60 § �r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga på grund av

8 kap.

sjukdom eller annan jämförlig orsak varaktigt nedsatt, får han befrias
från kvarstående återbetalningsslcyldighet. Föreligger eljest synnerliga
skäl får den återbetalningsskyldige även i annat fall befrias från kvar­
stående återbetalningsskyldighet eller del därav.

Befrielse från del av återbetalningsskyldigheten kan dessutom medges

i fråga om återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalnings­

skyldige uppburit för kommunal eller statlig vuxenutbildning eller f�r

sådan annan gymnasial utbildn ing eller utbildning vid folkhögskola som
den återbetalningsskyldige gått igenom vid vuxen ålder (befrielsegrun­
dande utbildning). Som villkor för sådan befrielse gäller att

1. den återbetalningsskyldige under minst fyra terminer studerat vid

läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt
4 kap. 1 § och för denna tid uppburit återbetalningspliktiga studiemedel,

2. den befrielsegrundande utbildningen avser studier som den åter-

betalnmgsskyldige behövt för att kunna vinna tillträde till den läro­

anstalt eller utbildningslinje som avses und er 1,

3. den återbetalningsskyldige varit yrkesverksam på heltid under

minst fem år, innan han uppburit studiemedel för studier vid läroan­

stalt eller utbildningslinje som avses u nder 1,

4. det med hänsyn till den återbetalningspliktiges ekonomiska förhål­

landen är skäligt att han befrias från del av återbetalningsskyldigheten,

Med yrkesverksamhet enligt andra stycket jämställes vård av egna

barn, vård av föräldrar och annan liknande verksamhet. Befrielse får be­
viljas den återbetalningsslcyldige även om han ej är eller varit underhålls­

skyldig gentemot annan.

Befrielse enligt andra stycket får avse högst 1 900 kronor för varje

årskurs enligt läroplanen för den befrielsegnmdande utbildning som den
återbetalningsskyldige gått igenom. Befrielsen får sammanlagt avse högst

5 700 kronor. Befrielsen får ej överstiga hälften av det belopp som den
återbetalningsskyldige sammanlagt uppburit för den befrielsegrundande
utbildningen.

Debitering

61 § Varje avgiftsår debiteras återbetalningsskyldig preliminär av­
gift med belopp som följer av 38 § första stycket, om ej annat följer av

beslut enligt 40 §. Debiteringen förfaller i den mån beslut fattas om att

preliminär avgift ej skall utgå eller skall nedsättas enligt 39�41 §§.

Beslut om slutlig avgift för ett avgiftsår enligt 43 § skall fattas snarast

möjligt efter det taxering för avgiftsåret verkställts i första instans. Ned-

sättes den återbetalningsskyldiges till statlig inkomstskatt taxerade in­

komst för avgiftsåret, skall beslutet o m slutlig avgift omprövas, om den
återbetalningsskyldige begär det. Ansökan om prövning skall ha kom­
mit in till centrala studiestödsnänmden inom två månader efter det den
återbetalningsskyldige f ått del av beslutet om nedsättning. �r den åter­
betalningsslcyldige gift gäller motsvarande, om makens till statlig in-

«!

komstskatt taxerade inkomst nedsättes.

674

[1

¬

background image

Uppbörd

SFS 1975:359

62 § Preliminär avgift skall erläggas under avgiftsåret om avgiften

8 kap.

1. överstiger 200 kronor med en tredjedel senast den 6 juni, en tredje­

del senast den 6 september och en tredjedel senast den 6 december,

2. överstiger 100 men icke 200 kr onor med hälften senast den 6 juni

och hälften senast den 6 september,

3. uppgår till högst 100 kronor i sin helhet senast den 6 juni.

Kvarstående avgift skall erläggas under andra året efter avgiftsåret,

med hälften senast den 6 februari och hälften senast den 6 april.

Skall preliminär eller kvarstående avgift enligt första eller andra styc­

ket fördelas på två eller tre betalningstillfällen, avrundas det belopp som
skall erläggas vid annat tillfälle än det sista uppåt till helt krontal, öres­

belopp varmed avrundhing skett, skall avräknas vid det sista betalnings­

tillfället.

63 § För återbetalningsskyldig talan mot taxfering till statlig inkomst­
skatt och framstår det som obilligt att han erlägger kvarstående avgift
som bestämts på grundval av den icke lagakraftvunna taxeringen, får
han efter ansökan beviljas anstånd helt eller delvis med erläggande av

avgiften. Ansökan skall ges in till centrala studiestödsnämnden. Anstån­
det får avse högst det belopp som betingas av den återbetalningsskyldi­
ges yrkande i fråga om taxeringen.

Anståndet skall gälla till dess två månader förflutit från dagen för

beslut i anledning av den återbetalningsskyldiges talan mot taxeringen.

�r den återbetalningsskyldige gift, äger första och andra styckena

motsvarande tillämpning, om maken för talan mot taxering.

64 § Om preliminär avgift, Icvarstående avgift eller del av sådan av­
gift ej erlägges inom föreskriven tid, skall påminnelse därom sändas till

den återbetalningsskyldige. För påminnelse utgår påminnelseavgift med
belopp som regeringen bestämmer.

65 § Preliminär avgift, kvarstående avgift och belopp som den åter­

betalningsskyldige frivilligt återbetalar skall erläggas till myndighet eller
penninginrättning enligt de närmare bestämmelser som regeringen med­

delar.

66 § Beslut om debitering av preliminär avgift eller kvarstående avgift

förfaller, i den mån avgiften ej erlagts före utgången av september må­
nad andra året efter avgiftsåret.

Första stycket gäller, icke preliminär avgift eller kvarstående avgift

för avgiftsår efter det ir under vilket den återbetalningsslcyldige fyller

63 år eller f�r de två sista avgiftsåren före det år under vilket han av­

lidit.

Centrala studiestödsnämnden får för särskilt fall förordna att beslut

om debitering av preliminär avgift eller kvarstående avgift skall gälla
även efter den tidpunkt som avses i första stycket.

67 § Har beslut om debitering av preliminär eller kvarstående av­

gift förfallit helt eller delvis enligt 66 § på grund av att avgiften eller

575

¬

background image

SFS 1975: 359

del därav ej erlagts, skall extra avgift enligt 68�72 §§ erläggas av den

8 kap.

återbetalningsskyldige, om han lever efter utgången av det år när han

fyller 65 år, och av dödsboet efter den återbetalningsskyldige, om denne
avlidit senast det år när han fyller 65 år.

68 § Extra avgift enligt 67 § utgår, om den återbetalningsskyldige

alltjämt har ett återbetalningsbelopp enUgt 20 och 21 §§ vid utgången

av det år, när han fyller 65 år eller, i fråga om återbetalningsskyldig

som avlidit senast under det år när han fyller 65 år, före det år under

vilket dödsfallet inträffat.

69 § Extra avgift berälmas på följande sätt. Det obetalda belopp i frå­
ga om vilket beslut om debitering förfallit enligt 66 § multipliceras först

med det regleringstal som fastställts i slutet av det avgiftsår för vilket
beloppet debiterats den återbetalriingsslcyldige. Det belopp som därvid
erhålles multipliceras i sin tur med det regleringstal som fastställts under
närmast följande avgiftsår. Motsvarande sker för varje följande avgiftsår

till och med å ret närmast före det under vilket den återbetalningsslcyldi-
ge fyller 65 år eller, i fråga om återbetalningsslcyldig som avhdit före det

år när han skulle ha fyllt 65 år, avgiftsåret två år före det under vilket
han avlidit.

Vid multiplikation enligt första stycket för visst avgiftsår medräknas

ej sådant belopp som på grund av frivillig återbetalning under tidigare
avgiftsår avrälmats enligt 57 § andra och tredje styckena.

Extra avgift får icke i något fall överstiga återbetalningsbeloppet vid

närmast föregående års utgång,

70 § Extra avgift skall erläggas på tid som centrala studiestödsnämn­

den bestämmer.

71 § I fråga om extra avgift äger 64 och 65 §§ motsvarande tillämp­
ning.

72 § Om synnerliga skäl föreligger, får den som är skyldig att er­
lägga extra avgift efter ansökan helt eller delvis befrias från skyldig­

heten att utge avgiften. Ansökan skall ges in till centrala studiestöds­

nämnden.

73 § Avgiftsbelopp som ej erlagts inom föreskriven tid får uttagas
genom utmätning utan föregående dom eller utslag.

�&terbäring av avgift

74 § överstiger det belopp som den återbetalningsskyldige erlagt så­

som preliminär avgift motsvarande slutlig avgift, är den återbetalnings­
skyldige berättigad att efter ansökan återfå det överskjutande beloppet.

Ansökan om återbäring skall ha kommit in till centrala studiestöds-
nämnden inom två månader efter det den återbetalningsskyldige fått
underrättelse om beslutet angående den slutliga avgiften.

Nedsättes preliminär avgift, kvarstående avgift, extra avgift, tilläggs­

avgift eller påminnelseavgift som den återbetalningsskyldigc erlagt, skall

676

1

X

¬

background image

han utan ansökan återfå vad han erlagt för mycket, om ej annat följer

SFS 1975: 359

av 75 §. Detsamma gäller om sådan avgift ej skall utgå.

g

Belopp som den återbetalningsskyldige erlagt som preliminär avgift

för det år under vilket han avlidit skall utan ansökan återbäras till döds­

boet.

75 § Beslut om nedsättning av preliminär avgift enligt 39 eller 40 §
föranleder ej att redan erlagt belopp skall återbäras. Detsamma gäller
vid beslut enligt 39 eller 40 § om att preliminär avgift ej skall utgå.

Om synnerliga skäl föreligger, är dock den återbetalningsskyldige

efter ansökan berättigad att återfå för mycket erlagd preliminär avgift.
Ansökan skall ges in till centrala studiestödsnämnden.

76 § Häftar den, som är berättigad att återfå avgift enligt 74 eller
75 §, för preliminär avgift, kvarstående avgift, extra avgift, tilläggsav­

gift eller påminnelseavgift som förfallit till betalning, har han rätt att
utfå endast vad som överstiger det obetalda beloppet.

Särskilda bestämmelser

77 § I 78�80 §§ ges särskilda bestämmelser om återbetalningsskyl­

digheten för den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel för
sjukperiod enligt 3 kap. 13�19 §§, 4 kap. 28�35 §§ eller 7 kap. 17 §
och de bestämmelser som anges där.

78 § Aterbetalningspliktiga studiemedel som belöper på sådan del av

en sjukperiod som infaller efter en karenstid om 14 dagar medräknas
ej vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel om återbetalnings­
belopp eller frivillig återbetalning, om ej annat följer av 79 §.

Som karenstid enligt första stycket räknas endast sådan tid som in­

faller under sådan studietid som avses i 3 kap. 13 §, 4 kap. 28 § eller
7 kap. 17 § i vad avses hänvisning till 4 kap. 28 §. Vid beräkning av
karenstid skall flera sjukperioder räknas som en sjukperiod, om den se­
nare börjar inom 20 dagar efter föregående periods slut.

79 § Har studerande för sådan dag under en sjukperiod som infaller

efter karenstiden enligt 78 § första stycket uppburit sjukpenning enligt
lagen (1962: 381) om allmän försäkring eller enligt lagen (1954: 243)
om yrkesskadeförsäkring och överstiger denna sjukpenning 25 kronor,

skall vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel om återbetalnings­

belopp eller frivillig å terbetalning medräknas endast den del av de åter­
betalningspliktiga studiemedlen för samma dag som motsvarar det be­

lopp varmed sjukpenningen överstiger 25 kronor. Vad som sagts nu
gäller också om den studerande med anledning av sin sjukdom får er­
sättning enligt annan författning eller på grund av regeringens förord­

nande eller enligt utländsk lagstiftning om yrkesskadeförsäkring.

80 § Får centrala studiestödsnämnden kännedom om att en stude­

rande under visst år haft en sjukperiod om minst 15 dagar efter det
nämnden beräknat storleken av den studerandes återbetalningsbelopp
vid utgången av året, sker erforderlig omrälcning av återbetalningsbe-

\

¬

background image

......;

SFS 1975: 359

loppet först i samband med att storleken av den studerandes återbetal-

8 kap.

ningsbelopp vid utgången av närmast följande år beräknas. Avgift som
debiterats på grund av den första beräkningen återbetalas endast i den

mån avgiften överstiger det belopp som den studerande enligt den nya
beräkningen skulle ha haft att erlägga för att återbetalningsskyldigheten

skall upphöra enligt 58�60 §§.

81 § Bestämmelse i detta kapitel om återbetalningsskyldig som är

gift skall tillämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalender­

året närmast före det för vilket avgift skall utgå.

82 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller återbetalningsskyldig som

är gift äger motsvarande tillämpning på den som utan att vara gift le­
ver tillsammans med annan person, med vilken han tidigare varit gift

eller med vilken han gemensamt har eller har haft barn.

83 § �terbetalningsbelopp, årsbelopp, preliminär avgift, slutlig av­

gift o ch extra avgift avrundas till helt krontal vid öretal under 50 nedåt
och vid a nnat öretal uppåt.

84 § När slutlig avgift fastställts för ett avgiftsår, bortfaller skyldig­

heten att erlägga sådan obetald del av motsvarande preliminära avgift
som överstiger den slutliga avgiften.

Avlider återbetalningsskyldig, bortfaller skyldigheten att erlägga obe­

tald preliminär avgift för det år under vilket dödsfallet inträffat.

Bestämmelse o m obetald preliminär avgift i första eller andra styc­

ket äger motsvarande tillämpning på påminnelseavgift som belöper på
den obetalda avgiften.

85 § Belopp som någon är berättigad att återfå enligt 74 eller 75 §

men so m enligt 76 § ej återbäres på grund av att viss avgift ej erlagts
räknas som avbetalning på den obetalda avgiften.

Sådant överskjutande belopp som avses i 74 § första stycket och

som ej återbäres på grund av att den återbetalningsskyldige ej begär
det jämställes med slutlig avgift för året. Bestämmelserna i 57 § första
stycket äger därvid ej tillämpning.

86 § I fråga om betalning enligt 52 § gäller bestämmelser som med­

delas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av cen­

trala studiestödsnämnden.

87 § Det åligger återbetalningsslcyldig att lämna centrala studiestöds­

nämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta
kapitel. I fråga om omyndig åvilar uppgiftsskyldigheten förmyndaren.

De uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden som läm­

nas i ansökan om befrielse från preliminär avgift eller i annan handling

som är avsedd att ligga till grund för bestämmande av avgift skall av­

ges på heder och samvete.

88 § Allmän försälcringskassa skall lämna centrala studiestödsnämn­

den uppgift om sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 79 ⬢§.

678

¬

background image

Allmän försäkringskassa skall 1 övrigt lämna centrala studiestöds-

SFS 1975: 359

nämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta

g

^

kapitel enligt de bestämmelser som regeringen meddelar.

89 § Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på

begäran lämna försälcringsdomstolen, riksförsäkringsverket, allmän för­

säkringskassa och centrala studiestödsnämnden sådan uppgift i fråga

om viss pe rson som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

9 kap. övriga bestämmelser

1 § Lagen (1969: 93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskon-

flikt äger tillämpning på annat studiestöd än förlängt barnbidrag om
studiestödet sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt. Dock

äger lagen icke tillämpning på studiestöd åt handikappad som av medi­
cinska eller sociala skäl behöver uthildning på grund av handikappet.

2 § Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt be­
lopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått
genast återkrävas.

Avbryter någon sina studier, äger första stycket motsvarande tillämp­

ning beträffande uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet.
Beror avbrottet på sjukdom skall studiestöd som den studerande upp­
burit enligt 3 kap. 13�19 §§, 4 kap. 28�35 §§ eller 7 kap. 17 § och
de bestämmelser som anges där ej återkrävas.

På studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt

7 kap. som återkräves enligt första eller andra stycket utgår ränta från

den dag när medlen uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt
med två procent överstiger normalräntan för lån från statens utlånings­

fonder, Om särskilda skäl föreligger, kan återbetalningsskyldig befrias

helt eller delvis från skyldighet att erlägga räntan.

3 § Fordran på studiestöd kan ej överlåtas eller tagas i mät för gäld.

4 §18

övcrgångsbestämmelseri®

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973, då förordningen (1964:

400) om förlängt barnbidrag, studiemedelsförordningen (1964:401),
studiehjälpsreglementet (1964:402), förordningen (1967:882) om stu­

diemedelsavgifter och lagen (1971: 153) om extra studiemedel upphör

att gälla.

2. �ldre bestämmelser äger fortfarande tillämpning i fråga om ut­

bildning und er sådant läsår som pågår vid ikraftträdandet av denna lag.

3. Studerande som avses i 4 kap. 2 § och som med stöd av 2. får

studiehjälp enligt äldre bestämmelser, kan erhålla studiehjälp i form

av extra studielån enligt bestämmelser som meddelas av Konungen

18 Paragrafen upphävd genom 1975: 166.

10 Till 1973: 349.

679

¬

background image

SFS 1975: 359

eller, efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

I fråga om återbetalning av extra studielån äger studiehjälpsreglemen­

tet (1964: 402) motsvarande tillämpning.

4. Beslut om studiehjälp, studiemedel eller studiemedelsavgift som

meddelats före den 1 juli 1973 och som avser även andra halvåret 1973

skall alltjämt gälla.

5. Studerande som avses i 4 kap, 2 § och som före den 1 juli 1973

påbörjat utbildning, vid vilken enligt äldre bestämmelser studiehjälp
utgått, har rätt tUl studiemedel enligt de nya bestämmelserna under

återstående del av utbildningen utan hinder av 4 kap. 9 §, om ej annat

följer av 4. Närmare bestämmelser härom meddelas av Konungen eller,

efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

6. Bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena samt 24 §

studiehjälpsreglementet (1964: 402) äger fortfarande tillämpning med

avseende på studielån som beviljats enligt studiehjälpsreglementet, om

ej låntagaren begär sådan förändring av återbetalningsvillkoren som av­

ses i andra stycket.

Begär låntagare förändring av återbetalningsvillkoren för studielån

enligt studiehjälpsreglementet (1964: 402), skall lånet jämte ränta åter­
betalas som om fråga vore om återbetalningspliktiga studiemedel enligt

denna lag i dess lydelse enligt lagen (1974: 483) om ändring i studie­

stödslagen samt punkterna 6 a�6 e.

Föreligger synnerliga skäl får låntagare befrias från honom åvilande

betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i 24 § andra stycket

studiehjälpsreglementet (1964: 402).

6 a. För låntagare som ej uppburit återbetalningsplilitiga studiemedel

före dag som anges i andra stycket gäller följande bestämmelser.

Förändring enligt punkt 6 sker med verkan från och me(f någon av

följande tre förändringsdagar, nämligen den 1 januari 1976, den 1 ja­

nuari 1977 och den 1 januari 1978.

Ansökan om förändringen skall ges in till centrala studiestödsnämn­

den senast den 31 augusti närmast före förändringsdagen.

Förändring får ej beviljas, om

1. summan av de amorteringar och de annuiteter enligt 23 § tredje

stycket studiehjälpsreglementet (1964:402) (ränteannuiteter) som på

förändringsdagen ej ännu förfallit till betalning understiger tre fjärde­

delar av basbeloppet vid ingången av året närmast före förändringsda­
gen,

2. på förändringsdagen återstår mindre än tre omorteringsår för stu­

dielånet.

Förändringen omfattar de amorteringar och de ränteannuiteter som

på förändringsdagen ej ännu förfallit till betalning. Centrala studie­
stödsnämnden får besluta att amortering och ränteannuitet som förfallit

till betalning på förändringsdagen skall omfattas av förändringen.

Bestämmelser i 5 kap. om första avgiftsåret skall avse det år från

och med vilket förändringen sker. Arsbeloppet för detta år beräknas
dock till det belopp som skulle ha utgått i am ortering och ränteannuitet
för året, om förändringen ej skett. Uppbär den återbetalningsskyldigc

efter förändringsdagen återbetalningspliktiga studiemedel beräknas års-

5g0

beloppet för närmast följande år enligt 5 kap. 25�28 §§.

¬

background image

6 b. För låntagare som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel,

SFS 1975: 359

för vilka årsbelopp enligt 5 kap. 22 ⬢§ skall beräknas för 1976, gäller
följande bestämmelser.

Vad som föreskrives i punkt 6 a andra, tredje och femte styckena

äger motsvarande tillämpning.

Förändring får ej beviljas, om

1. summan av dels de amorteringar och de annuiteter enligt 23 §

tredje stycket studiehjälpsreglementet (1964: 402) (ränteannuiteter) som

på förändringsdagen ännu ej förfallit till betalning, dels återbetalnings­
beloppet enligt 5 kap. vid utgången av närmast föregående år understi­

ger basbeloppet vid ingången av året närmast före förändringsdagen,

2. på förändringsdagen återstår mindre än tre amorteringsår för stu­

dielånet och mindre än tre avgiftsår för återbetalning av studiemedlen.

Bestämmelserna i 5 kap. 25�28 §§ om avgiftsår d skall avse det år

från och med vilket förändringen sker. Bestämmelserna i samma para­
grafer om nya studiemedel skall därvid tillämpas på de amorteringar och
de ränteannuiteter som på förändringsdagen ännu ej förfallit till betal­

ning. �&rsbeloppet för avgiftsår d får dock icke bestämmas till lägre be­

lopp än det som skulle ha utgått i amortering och ränteannuitet för sam­
ma år, om förändringen ej skett.

6 c. För låntagare som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel, för

vilka årsbelopp skall beräknas första gången 1977 eller senare år, gäller

följande bestämmelser.

Förändringen sker med verkan från och med den 1 januari 1976, om

årsbelopp f örsta gången skall beräknas för 1977 eller 1978, och i övrigt

med verkan från och med den 1 januari två år före det år för vUket års ­
belopp för sta gången skall berälcnas enligt 5 kap. 22 §.

Ansökan skall ges in till centrala studiestödsnämnden senast den 31

augusti 1975, om förändringen skall ske med verkan från och med den

1 januari 1976 och i övrigt senast den 31 augusti året närmast före för-

ändringsdagen.

Vad som föreskrives i punkt 6 a femte stycket och punkt 6 b tredje

stycket äger motsvarande tillämpning.

Bestämmelserna i 5 kap. 25�28 §§ om avgiftsår d skall avse det år

från och med vilket förändringen sker. Bestämmelserna i samma para­
grafer om nya studiemedel skall därvid tillämpas på de återbetalnings­

pliktiga studiemedel för vilka årsbelopp skall beräknas första gången

1977 eller senare år. Vidare skall summan av de amorteringar och de

ränteannuiteter som på förändringsdagen ännu ej förfallit till betalning

motsvara de återbetalningspliktiga studiemedel som enligt dessa para­
grafer tidigare uppburits.

6 d. För låntagare som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel

men som ej kan begära förändring enligt punkt 6 b eller 6 c med verkan

från och med den 1 januari 1976, den 1 januari 1977 respektive den 1

januari 1978 gäller följande bestämmelser.

Vad som föreskrives i punkterna 6 a andra och tredje styckena, fjärde

stycket 2 och femte stycket, 6 b tredje stycket 1 samt 6 c femte stycket
äger motsvarande tillämpning.

681

¬

background image

SFS 1975: 359

6 e. Närmare bestämmelser om förändring som avses i punkterna 6

a�d meddelas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande,

av centrala studiestödsnämnden.

7.�9.20

10. Doktorandstipendium till studerande som bedriver studier för vin­

nande av dolctorsgrad skall vid tillämpning av 4 kap. 21 § alltjämt anses

som inkomst.

11. De nya bestämmelserna om återbetalning av återbetalningsplilc-

tiga studiemedel gäller även återbetalningspliktiga studiemedel som upp-
burits före den 1 juli 1973 enligt studiemedelsförordningen (1964: 401)

eller lagen (1971: 153) om extra studiemedel.

12. De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet

av studiestödslagen meddelas av Konungen eller myndighet som Ko­

nungen bestämmer.

�vergångsbestämmelser2i

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser utbyte av ordet studiehjälps-

nämnden mot ordet studiestödsnämnden, 3 kap. 11 §, 4 kap. 14, 17,
19, 21 och 24 §§, ändrad beteckning på 4 kap. 31�33 §§, införande av

nya 4 kap. 40 § och ändringen av nya 4 kap. 41 § den 1 juli 1974, såvitt

avser 3 kap. 5 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 77�80, 88 och 89 §§ samt 6 k ap.

2 och 4 §§, ändrad beteckning på 3 kap. 13�22 §§, andrad beteckning
på 4 kap. 28�30 §§ , ändringen av nya 3 kap. 22 §, ändringen av nya

4 kap. 36 §, införande av nya 3 kap. 5 a, 13�19 och 23 §§, införande

av nya 4 kap. 28�^35 och 37 §§, införande av rubriken f�re nya 4 kap.
28 §, flyttning av rubriker samt punkterna 6 och 6 a�e övergångsbe­

stämmelserna till studiestödslagen (1973: 349) d en 1 januari 1975 och i
övrigt den 1 januari 1976.

2. De nya bestämmelserna i 4 kap. 14 § tredje stycket om studerande

som tidigare erhållit barntillägg gäller endast sådan studerande som
erhållit det tidigare bamtillägget enligt beslut som meddelats tidigast

den 1 juli 1974.

3. Har i beslut om studiemedel för tid som helt eller delvis infaller

under andra halvåret 1974 studiebidraget för sådan tid beräknats enligt

4 kap. 24 § i dess äldre lydelse, har den studerande rätt till särskilt

studiebidrag för andra halvåret 1974 med

121 kronor om det förut beviljade studiebidraget för denna tid upp­

går tUl lägst 442 kronor,

63 kronor om det förut beviljade bidraget för denna tid uppgår till

högst 441 kronor.

Det särskilda studiebidraget skall avräknas från de återbetalningsplik­

tiga studiemedel som den studerande beviljats för andra halvåret 1974

eller, om sådana medel ej beviljats, utbetalas till den studerande utan

återbetalningsskyldighet. Utbetalningen skall ske på sätt och tid som

Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, centrala studie­

stödsnämnden bestämmer.

20 Punkterna upphävda genom denna lag.

682

Till 1974: 483.

¬

background image

4. Bestämmelserna i 5 kap. i deras äldre lydelse gäller fortfarande

SFS 1975: 359

i fråga om avgifter som avser avgiftsåret 1974 eller tidigare avgiftsår,

om ej armat följer av punkt 16 nedan.

5. I fråga om avgiftsåret 1975 gäller de nya bestämmelserna i 5 kap.

30�36, 40, 44, 45 och 47 §§, 57 § första stycket samt 60 § i stället för
motsvarande äldre bestämmelser. Förhöjning enligt 5 kap. 13 § andra

stycket de äldre bestämmelserna eller enligt 5 kap. 57 § första stycket

de nya bestämmelserna får ej ske vid sådan frivillig återbetalning under

1975 som görs före det första avgiftsåret.

6. Det basbelopp som avses i 5 kap. 12 § första stycket i dess äldre

lydelse skall för 1975 anses utgöra 8 400 kronor. Detsamma skall gälla

i fråga om det basbelopp som enligt 5 kap. 23 § första stycket i dess

äldre lydelse skall tillämpas vid omvandling av avgift som avser 1975,
samt det basbelopp, som enligt 5 kap. 33 § i dess äldre lydelse, avser
ingången av 1975.

7. Den i 5 kap. 24 § första stycket i dess äldre lydelse angivna räntan

skall utgöra

a) för återbetalningsskyldig som fått avgiftskvot fastställd enligt 5

kap. 6 eller 7 § de äldre bestämmelserna före 1975 3,2 procent från
den 1 juli 1974,

b) för annan återbetalningsskyldig 3,2 procent från den 1 januari

1974.

8. För den för vilken avgiftskvot skall fastställas före 1975 beräknas

slutlig avgift för 1975, i stället f�r enligt 5 kap. 12 § första stycket de
äldre bestämmelserna, enligt följande formel, nämligen

(b + c- d + c)x 1,016

a=

-

,

där a motsvarar avgiften för 1975, b återbetalningsskyldigheten vid ut­
gången av juni 1974 beräknad enligt de grunder som anges i 5 kap. 24 §

de äldre bestämmelserna, c för 1974 beviljade återbetalningspliktiga
studiemedel, d summan av dels avgifter som debiterats under 1974, dels
belopp som betalts frivilligt jämte föreskriven förhöjning under 1974,
dels belopp i fråga om vilket beslut om återkrav enligt 6 kap. 2 § med­
delats under 1974, e summan av dels de avgifter eller delar av avgifter

i fråga om vilka beslut om debitering förfallit under 1974, dels debite­

rade avgifter eller delar av debiterade avgifter som återburits under

1974 och f antalet kvarstående avgiftsår. Antalet kvarstående avgiftsår

beräknas därvid enligt följande formel, nämligen

p g - (h - k - 1 -f m + n)

I

,

O

där f motsvarar antalet kvarstående återbetalningsår, g summan i bas­
belopp av de återbetalningspliktiga studiemedel som den återbetalnings­

skyldige up pburit före utgången av 1974, h summan i basbelopp av de

avgifter som den återbetalningsskyldige debiterats före utgången av

1974, k summan i basbelopp av de avgifter eller delar av avgifter i fråga

om vilka b eslut om debitering förfallit före utgången av 1974,1 summan
i basbelopp av de debiterade avgifter eller delar av debiterade avgifter
som återburits till den återbetalningsskyldige före utgången av 1974, m

gg2

¬

background image

SFS 1975: 359

summan i basbelopp av de belopp i fråga om vilka beslut om återlcrav
enligt 6 kap. 2 § meddelats före utgången av 1974, n summan i b^-
belopp av de belopp som den återbetalningsskyldige betalt frivilligt jämte
föreskriven förhöjning före utgången av 1974 och o den avgiftskvot som
senast fastställts för den återbetalningsskyldige före utgången av 1974.

Antalet kvarstående avgiftsår avrundas till närmast högre hela tal.

9. För den för vilken avgiftslcvot skall fastställas första gången 1975

beräknas slutUg avgift för 1975, i stället för enligt 5 kap. 12 § första

stycket de äldre bestämmelserna, enligt följande formel, nämligen

(b - c) X 1,032

a-

^

där a motsvarar avgiften for 1975, b återbetalningsskyldigheten vid ut­

gången av 1974 beräknad enligt de grunder som anges i 5 kap. 24 § de
äldre bestämmelserna, c rär ta för 1974 som avses i 5 kap. 24 § de äldre

bestämmelserna och f det antal år med vilket delning skall ske enligt

5 kap. 6 § de äldre bestämmelserna.

10. Regleringstal enligt 5 kap. 15 § de nya bestämmelserna skall

första gången fastställas vid utgången av 1975.

11. För den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel för tid

före den 1 januari 1976 och för vilken återbetalningsskyldigheten ej
upphört före detta datum skall återbetalningsbeloppet enligt 5 kap. i

dess nya lydelse vid utgången av 1975 bestämmas enligt följande.

Aterbetalningsbeloppet skall utgöra summan av
a) produkten av regleringstalet enligt punkt 10 och det belopp som

den återbetalningsskyldige haft att erlägga, om han genom frivillig

återbetalning enligt de äldre bestämmelserna velat bringa återbetalnings­

skyldigheten, utom i vad avser de återbetalningspliktiga studiemedel
som han uppburit under 1975, att upphöra helt den 31 december 1975,

b) produkten av ett jämkat regleringstal och det belopp som den åter­

betalningsskyldige haft att erlägga, om han genom frivillig återbetalning
velat bringa återbetalningsskyldigheten i vad den avser de återbetal­

ningspliktiga studiemedel som han uppburit under 1975 att upphöra helt
den 31 december 1975.

Vid beräkning enligt andra stycket skall dock ränta enligt 5 kap. 24 §

i dess äldre lydelse eller enhgt punkt 7 ovan ej beräknas för 1975. Ej

heller skall förhöjning ske enligt 5 kap. 13 § andra stycket i dess äl dre
lydelse. Dessutom skall förutsättas att den återbetalningsskyldige kom­

mer att erlägga belopp som debiterats honom som avgift och i fråga om

vilket beslu tet om debitering ej förfallit vid utgången av 1975 på grund
av att beloppet ej erlagts. Med jämkat regleringstal avses det tal som
erhålles om regleringstalet enligt punkt 10 jämkas med motsvarande

tillämpning av 5 kap. 17 § i dess nya lydelse.

12. Beräkning enligt punkt 11 av återbetalningsbeloppet vid utgången

av 1975 skall göras om, därest beslut om debitering av preliminär eller

kvarstående avgift för avgiftsåret 1975 eller tidigare avgiftsår helt eller
delvis förfaller efter ingången av 1976 på grund av att avgiften eller
del av avgiften ej erlagts. Vid den nya beräkningen skall beslut anses

ha förfallit den 31 december 1975.

�ven åtcrbetalningsbeloppet vid utgången av 1976 och vid utgången

¬

background image

av följande år skall, allt i den mån de beröres, räknas om med utgångs-

SFS 1975: 359

punkt i det återbetalningsbelopp som fastställts enligt första stycket.

Omräkning enligt första och andra styckena skall beaktas vid fast­

ställande av årsbelopp och avgifter först från och med avgiftsåret när­

mast efter det under vilket beslutet om debitering förfallit.

13. Bestämmelserna i punkt 12 äger motsvarande tillämpning, om den

återbetalningsskyldige efter ingången av 1976 enligt 5 kap. 38 § första

eller andra stycket i deras äldre lydelse eller 5 kap. 39 § i dess äldre

lydelse återfår för mycket erlagd preliminär eller kvarstående avgift
eller om beslut fattas efter ingången av 1976 om återkrav enligt 6 kap.
2 § som avser studiemedel som den återbetalningsskyldige uppburit

under 1975 eller tidigare år.

14. Debiteras efter ingången av 1976 kvarstående avgift för avgifts­

året 1975 eller tidigare avgiftsår, skall beräkningen enligt punkt 11 av
återbetalningsbeloppet vid utgången av 1975 och övriga återbetalnings­

belopp som beröres göras om. Härvid äger punkt 12 tredje stycket mot­

svarande tillämpning.

15. Har avgiftskvot fastställts enligt 5 kap. i dess äldre lydelse för en

återbetalningsskyldig, bestämmes dennes årsbelopp för 1976 enligt föl­

jande formel, nämligen

[c-(d-e-f + g + h)]:k

b

där a motsvarar årsbeloppet för 1976, b återbetalningsbeloppet vid ut­
gången av 1975, c summan i basbelopp av de återbetalningspliktiga

studiemedel som den återbetalningsskyldige uppburit, d summan i bas­

belopp av de avgifter som den återbetalningsskyldige debiterats, e sum­
man i basbelopp av de avgifter eller delar av avgifter i fråga om vilka
beslut o m debitering förfallit, f summan i basbelopp av de debiterade
avgifter eller delar av debiterade avgifter som återburits till den åter­
betalningsskyldige, g sum man i basbelopp av de belopp i fråga om vilka
beslut om återkrav enligt 6 kap. 2 § meddelats, h summan i basbelopp
av de belopp som den återbetalningsskyldige betalt frivilligt jämte före­
skriven f örhöjning och k den avgiftskvot som senast fastställts för den
återbetalningsskyldige, allt enligt äldre bestämmelser. Vid beräkningen
avrundas [c - (d - e - f-|- g-t-h)] : k till närmast högre hela tal.

�&rsbeloppet för 1976 skall dock alltid beräknas till lägst en tiondel av

det basbelopp, som gäller vid ingången av 1976. �&rsbeloppet får ej heller

för den som ej uppburit återbetalningspliktiga studiemedel under 1975

beräknas till högre belopp än som motsvarar produkten av den debite­
rade preliminära avgiften enligt 5 kap. 25 § de äldre bestämmelserna

för 1975 och det regleringstal som fastställes enligt punkt 10.

16. De nya bestämmelserna om extra avgift i 5 kap. 67�72 §§ gäller

även sådan preliminär avgift och kvarstående avgift för 1975 eller

tidigare avgiftsår, i fråga om vilken avgift beslut om debitering helt
eller delvis förfallit enligt 5 kap. 30 § i.dess äldre lydelse på grund av
att avgiften eller del av avgiften ej erlagts. Den del av det obetalda
beloppet som ej erlagts vid utgången av 1975, skall vid bestämmande av
extra avgift, vid början av 1976 anses uppgå till det antal kronor som
motsvarar produkten av

UVv:."

¬

background image

SFS 1975: 359

a) det regleringstal som fastställes enligt punkt 10,
b) det belopp i kronor som utgör produkten av dels ett tal som mot­

svarar det antal basbelopp som den obetalda avgiften eller den obetalda
delen av avgiften avsåg vid utgången av 1975, dels det basbelopp som
enligt punkt 6 gällde vid ingången av 1975.

17. Bestämmelserna i nya 4 kap. 30 § gäller för vårterminen 1975

under förutsättning att den studerande under höstterminen 1974 bedri­
vit studier för vilka studiehjälp eller studiemedel utgått eller kunnat
utgå.

18. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas

av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av centrala

studiestödsnämnden.

I

686

�vergångsbestämmelsens

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom lagen upphäves

1. 2 kap. 5 §, 3 kap. 28 § och 5 kap. 12�14 §§ studiestödskungörel­

sen (1973: 418),

2. punkt 4 övergångsbestämmelserna till kungörelsen (1974: 484) om

ändring i studiestödskungörelsen (1973: 418).

Förehgger fråga om befrielse från återbetalningsskyldighet enligt så­

väl 5 kap. 60 § andra�fjärde styckena studiestödslagen som 24 § tredje

stycket studiehjälpsreglementet (1964: 402) och bestämmelse som avses
där, får befrielse sammanlagt ej medges med högre belopp än det var­

med befrielse skulle ha kunnat ske enligt 5 kap. 60 § andra�^fjärde

styckena studiestödslagen.

�vergångsbesfämmelser23

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser rätt till särskilt vuxenstudiestöd

enligt 7 kap. för studerande vid yrkesteknisk högskola och såvitt avser

3 kap. 7 § den 1 juli 1975 samt i övrigt den 1 januari 1976.

2. Beslut om studiemedel för studietid efter utgången av 1975, som

har fattats med stöd av äldre bestämmelser, skall alltjämt gälla.

3. Studerande, som före den 1 juli 1975 med stöd av 4 kap. 26 § har

beviljats återbetalningspliktiga studiemedel för studietid efter utgången
av 1975, har rätt till särskilt studiebidrag för denna studietid, om han
bedriver studierna på minst halvtid.

Närmare bestämmelser om sådant särskilt studiebidrag meddelas av

regeringen eller myndighet som regeringen utser.

4. Under tiden den 1 juli�den 3 1 december 1975 gäller att om den

studerande är gift och lever tillsammans med maken det i 4 kap. 13�
15 §§ upptagna beloppet skall minskas med 40 % av den del av makens
inkomst under terminen som överstiger � såvitt gäller studerande som

avses i 4 kap. 17 § � 250 procent av basbeloppet och � såvitt gäller

22 Till 1975: 166.

23 Till 1975: 359.

¬

background image

studerande som avses i 4 kap. 19 § � 330 procent av basbeloppet.

SFS 1975: 359

Första stycket äger tillämpning även på gift studerande som ej lever

tillsammans med maken, i den mån detta följer av bestämmelser som

meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

5. Beslut om studiemedel för andra halvåret 1975 som fattats före

den 1 juli 1975 gäller utan hinder av punkt 4.

6. Vid tillämpning av 4 kap. 8 § och 7 kap. 5 § andra stycket i vad

avser hänvisningen till 4 kap. 8 § skall med halvt år, för vilket den

studerande uppburit studiemedel eller särsldlt vuxenstudiestöd enligt
7 kap. jämställas termin, för vilken han fått studiemedel enligt studie­

medelsförordningen (1964: 401) eller stipendium eller lån enligt regle­
mentet (1939: 290) för utdelning av räntefria lån för universitetsstudier,
kungörelsen (1946: 676) angående statlig kreditgaranti för lån åt den,

som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen, kungörelsen

(1948: 210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den som genomgått
polisskola, kungörelsen (1950: 469) angående studielån med statlig kre­
ditgaranti eller reglementet (1953: 366) för utdelning av statsstipendier
vid universiteten m . fl. läroanstalter.

7. �r studerande skyldig att erlägga ränta för lån, som har utlämnats

enligt någon av de vid 6 nämnda författningarna, får när studiemedel
beviljas honom det belopp, vartill han är berättigad enligt 4 kap. 10, 13,
14, 16, 17,19 och 21�23 §§ denna lag, överskridas med så mycket som
svarar mot den ränta, som förfaller till betalning under tid för vilken

studiemedlen är avsedda. Motsvarande gäller när sådan studerande be­

viljas särskilt vuxens tudiestöd enligt 7 kap. i form av återbetalningsplik-
tiga studiemedel.

8. Under år för vilket studiestöd i annan form än timstudiestöd och

dagstudiestöd utgår till den studerande med stöd av de nya bestämmel­

serna är den studerande ej skyldig att erlägga ränta eller amortering

på studielån som han fått enligt studiehjälpsreglementet (1964: 402).

Ränta på studielån, som belöper på sådant år, erlägges med lika stora

annuiteter under den i amorteringsplanen för lånet fastställda amorte­

ringstiden.

9. Särskilt vuxenstudiestöd för studier på högskolenivå utgår under

första halvåret 1976 endast för studier vid yrkesteknisk högskola.

10. Bestämmelserna i 7 kap. 17 § gäller i vad de hänvisar till 4 kap.

30 § för första halvåret 1976 under förutsättning att den studerande
under andra kalenderhalvåret 1975 bedrivit studier vid sådan läroan­
stalt eller utbildningslinje som avses i 3 kap. 1 § eller 4 kap. 1 §. Vill­

koret i 4 kap. 29 § andra stycket skall även vara uppfyllt under andra
kalenderhalvåret 1975 eller tidigare kalenderhalvår.

11. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas

av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

På regeringens vägnar

BERTIL ZACHRISSON

Jöran Mueller
(Utbildningsdepartementet)

687

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.