SFS 1984:313

840313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:313

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utkom från trycket

den 6 juni 1984

Utfärdad den 24 m aj 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)^

dels att 3 kap. 15 § och 4 kap . 30 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 3 kap. 13, 14, 16, 20 och 21 §§ s kall betecknas 3 kap,

15, 16, 16 a, 13 respektive 14 §§,

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 3, 5, 7 , 11, nya 15, nya 16, nya 16 a, 17, 19, 2 2

och 23 §§, 4 kap. 6 och 29 §§, 7 kap. 17 §, 8 kap. 77-79 §§ samt 9 kap. 2 §

skall ha nedan angivna lydelse ,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 21 § skall sättas närmast före 3

kap. 14 §.

dels att i lagen närmast före 3 kap. 15 § skall införas en ny rubrik av

nedan angivna lydelse.

' Prop. 1983/84: 127, SfU 2 6, rskr 336.

^ Lagen omtryckt 19 81: 579.

¬

background image

SFS 1984:313

1 kap.

2

Studiehjälp består av studiebidrag jämte tillägg, återbetalningsplik­

tiga studiemedel och resekostnadsersättning.

Tillägg till studiebidraget utgår i form av inackorderingstillägg, inkom st-

prövat tillägg och extra tillägg.

3 kap.

3 §'' Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under vilket den
studerande fyllt 16 år, om ej annat följer av andra eller tredje stycket.

Inkomstprövat tillägg utgår från och med månaden efter den under

vilken den studerande fyllt 17 år.

Inackorderingstillägg och extra tillägg utgår även till studerande som

inte har uppnått sådan ålder som anges i första stycket.

5

Studiehjälp utgår för sådan del av läsår under vilken den studerande

bedriver studier.

Studiehjälp utgår även för tid u nder vilken den studerande är sjuk enligt

vad som anges i 15-19 §§, om inte annat följer av bestämmelser som
regeringen meddelar.

Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra

stycket beaktas endast hela. sammanhängande tidsperioder under ett ka­
lenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstu­
derande, om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen
eller myndighet som regeringen best ämmer.

Vid tilläm pning av bestäm melse i detta kapitel skall läsår an ses omfatta

det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege­

ringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de

kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege­

ringen utser.

7 §'^ Inackorderingstillägg utgår med 440 kronor i månaden till studeran­
de som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom hemreseer­
sättning enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller

myndighet som regeringen ut ser.

11

Extra tillägg utgår med 600, 40 0 eller 200 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.

838

I Studiehjälp under sjukdom

15 § 1 16 �19 §§ ges bestämmelser om studiehjälp för tid under vilken
den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen a tt bedriva sina
studier.

' Senaste lydelse 1983:.^98.

" Senaste lydelse 1983:598.

Senaste lydelse 1983:941.

" Senaste lydelse 1983:272.

' Senaste lydelse 1983: 272.

¬

background image

,

I nämnda paragrafer förstås med
sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oav­

brutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande

bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilken han skulle

ha bedrivit studier om han ej blivit sjuk.

SFS 1984:313

16 § Studiehjälp utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken den
studerande har beviljats s tudiehjälp.

För sjukperiod som infaller efter studietidens böljan utgår studiehjälp

dock endast om den studerande ingett ansökan om denna studiehjälp
dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger, kan en studerande beviljas

studiehjälp även för sådan sjukperiod.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver stu­

dier som berättigar till studiehjälp utgår studiehjälp endast för sådan sjuk­

period som infaller efter det den studerande har påböijat studierna.

16 a § En studerande har rätt till studiehjälp endast för sådan sjukperiod
eller del därav som har godkänts av den allmänna försäkringskassa, hos

vilken den studerande är inskriven.

17 § Blir en studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva
sina st udier, skall han anmäla detta till den allmänna försäkringskassan,

om han har beviljats studiehjälp för kalenderhalvåret eller om han ansökt
eller avser att ansöka därom. Anmälan skall ske enligt de nä rmare bestäm­

melser som meddelats av riksförsäkringsverket.

19 § Om en studerande som har beviljats studiehjälp på grund av sjuk­

dom har varit helt oförmögen att bedriva studier under 90 dagar i följd eller

om det föreligger annat särskilt skäl, skall den allmänna försäkringskassan,
enligt de närmare bestämmelser som riksförsäkringsverket meddelar, un­
dersöka om skäl föreligger att vidta åtgärd som är ägnad att förkorta
sjukdomstiden eller på annat sätt helt eller delvis återställa studieförmå­

gan.

Finner den allmänna försäkringskassan att åtgärd som avses i första

stycket behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse att
åtgärden vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig åtgärden, kan

kassan besluta att ej godkänna den del av sj ukperioden som infaller sedan
den studerande fått underrättelse om kassans beslut. 1 underrättelsen skall
intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas.

22 § Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare för
studier utom rike t, om studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid
svensk läroanstalt.

�ven i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för studier

utom riket enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som mot­

svarar eller är jämförbara med studi er vid svensk läroanstalt eller utbild­

ningslinje som omfat tas av förordnande enligt 1 §.

Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 15 §.

839

¬

background image

SFS 1984:313

23 § Allmän försäkringskassa skall lämna centrala studiestödsnämnden

och studiemedelsnämnderna uppgift om sådan sjukperiod enligt 15 § so m

godkänts av kassan.

4 kap.

6 § Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare varit inskriven

vid läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt

1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för

studierna.

Till an nan studerande som avses i 1 § utgår studiemedel endast om det

med hänsyn till de resultat som han har uppnått måste anses sannolikt, att

han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedömning

skall hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha
inverkat på studieresultaten.

29

Studiemedel utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken

den studerande har beviljats studiemedel.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver stu­

dier som berättigar till studiemedel enligt detta kapitel utgår studiemedel

endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat

studierna.

7 kap.
17 § För tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt
oförmögen att bedriva sina studier utgår vuxenstudiebidrag och återbetal­

ningspliktiga studiemedel för sjukperiod som infaller und er den del av det

eller de kalenderhalvår för vilka den studerande har beviljats vuxenstu­
diestöd. Bestämmelserna i 4 kap. 28 och 31 -35 §§ skall tillämpas.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver stu­

dier som berättigar till särskilt vuxenstudiestöd enligt de tta kapitel utgår

vuxenstudiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel endast för sjuk­
period som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.

Utgår sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller

motsvarande ersättning enligt annan författning för tid under vilken den

studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vux enstudiebidraget minskas

med det belopp som har utgått i s jukpenning eller sådan ersättning för

samma tid. Vuxenstudiebidraget skall dock ej minskas med sådant belopp
som har utgått i sjukpenning enligt 3 kap. 5 ii fjärde stycket lagen om

allmän försäkring.

8 kap.

77 § I 78-80 §§ ges särskilda bestämmelserom återbetalningsskyldighe­

ten för den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel för sjukperiod

enligt 3 kap. 15-19 §§, 4 ka p. 28-35 §§ eller 7 kap. 17 § och de bestäm­

melser som anges där.

840

�ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

78 § �&terbetalningspliktiga studiemedel som belöper på sådan del av en

SFS 1984:313

sjukperiod som infaller efter en karenstid om 14 dagar medräknas ej vid

' tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel om återbetalningsbelopp

eller frivillig återbetalning, om ej annat följer av 79 §.

Som karenstid enligt första stycket räknas endast sådan tid som infaller

under sådan studietid som avses i 3 kap. 15 §, 4 kap. 28 § eller 7 kap. 17 § i

vad avses hänvisning till 4 kap. 28 §. Vid beräkning av karenstid skall flera

sjukperioder räknas som en sjukperiod, om den senare börjar inom 20
dagar efter föregående periods slut.

79 § Har studerande för sådan dag under en sjukperiod som infaller efter

karenstiden enligt 78 § första stycket uppburit sjukpenning enligt lagen

(1962:381) om allmän för säkring eller enligt lagen (1976:380) om arbets­
skadeförsäkring och överstiger denna sjukpenning 25 kronor, skall vid
tillämpning av bestämmelse i d etta kapitel om återbetalningsbelopp eller

frivillig återbetalning medräknas endast den del av de återbetalningsplik­

tiga studiemedlen för samma dag som motsvarar det belopp varmed sjuk­
penningen överstiger 25 k ronor. Vad som sagts nu gäller också om den

studerande med anledning av sin sjukdom får ersättning enligt annan
författning eller på grund av regeringens förordnande eller enligt utländsk
lagstiftning om arbetsskadeförsäkring.

Sådan sjukpenning som har beräknats enligt 3 kap. 5 § Qärde styck et

lagen om allmän försäkring skall dock aldrig beaktas vid tillämpning av

bestämmelserna i detta kapitel om ålerbetalningsbelopp eller frivillig åter­
betalning.

9 kap.
2

Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp

och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått genast

återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på
sjukdom skall stud iestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 15-

19 §§, 4 kap. 28-35 §§ eller 7 kap . 17 § och de bestämmelser som anges
där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 7 kap.
17 a § eller vid anna n ledighet för vård av barn enligt de närmare bestäm­
melser som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utse r,

j

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap.

till såda n studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig på grund

av ålder, åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges

I

förmyndare.

I

På återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 ka p., på studiemedel en­

ligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 k ap. som återkrävs
enligt första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen

uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter

överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som

Senaste lydelse 19 83; 272.

841

¬

background image

. y

SFS 1984:313

återkrävs enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma räntesats från den
dag som infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det

finns särskilda skäl kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis
från sin skyldighet a tt erlägga räntan.

Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 2 § och 3 kap. 3, 7 och 11 §§

den 1 juli 198 4 samt i övrigt den 1 januari 1985 .

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

1

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.