SFS 1988:1269

881269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1269

om ändring i iagen (1988:877) om ändring i studiestöds- Utkom från trycket

lagen (1973: 349)^

16 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 k ap. 2 § lagen (1988:877) om

ändring i studiestödslagen (1973:349) skall ha följande lydelse.

9 kap.

2 § Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp

och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått genast
återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på

sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 15 �
19 §§, 4 kap. 28 � 35 §§ eller 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges
där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap.

31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap.

till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar

betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

På studielån enligt 3 kap., på studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt

vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som återkrävs enligt första eller andra styc­

ket utgår rä nta från den dag när medlen uppburits efter en räntesats som
vid vaije tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsrän­
ta. På andra former av studiestöd som återkrävs enligt denna paragraf

utgår rä nta enligt samma räntesats från den dag som infaller en månad

efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan den
återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala

räntan.

På regeringens vägnar

LENNART BODSTR�M

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr, 10.

2889

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.