SFS 1990:635

900635.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:635

ändring i studiestödslagen (1973:349);

Utkom från tryc ket

den 25 juni 1990

litfårdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)^

dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 3 §, 5 kap . 6 § samt 9 kap. 2 och 2 b §§ skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall inforas ett nytt kapitel, 7 a kap., av följande

lydelse.

1 kap.

1 § Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av studiehjälp,
studiemedel, korttidsstudiestöd, internatbidrag, särskilt vuxenstudiestöd

och utbildningsarvode.

4 kap.
3 § Studiemedel får ej beviljas for tid for vilken särskilt vuxenstudiestöd
enligt 7 kap. redan har beviljats.

Beviljas studerande särskilt vuxenstudiestöd för sådan tid for vilken den

studerande redan har beviljats studiemedel, får den studerande ej uppbära
studiemedlen for denna tid. Har den studerande redan uppburit studieme­

del for sådan tid gäller 7 kap. 20 §.

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras for tid for vilken utbild­

ningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag för

doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen
meddelar.

Studiemedel utgår inte for tid for vilken den studerande fullgör tjänstgö­

ring enligt vämpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri

tjänst, civilforsvarslagen (1960:74) eller lagen (1980:1021) om militär

grundutbildning for kvinnor eller fullgör utbildning till reservofficer.

5 kap.

6 § Korttidsstudiestöd for deltagande i utbildning som avses i 1 § utgår

ej till studerande som uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstu­
diestöd, utbildningsarvode eller utbildningsbidrag for den tidsperiod som
utbildningen pågår.

I 7 a kap. Utbildningsarvode

Allmänna bestämmelser

v

1 § Utbildningsarvode utgår till st uderande på de utbildningslinjer och

med de bel opp som regeringen bestämmer.

' ' Prop. 1989/90:133, SfU23, rskr. 296.

Lagen omtryckt 1987:303.

1 105

¬

background image

SFS 1990:635

2 § Utbildningsarvode utgår for varje kalenderdag under sådan del
läsår under vilket en studerande bedriver studier.

Utbildningsarvode utgår enligt bestämmelserna i 5 § även for tid und

vilken en studerande är sjuk.

; j

3 § Studerande har rätt till utbildningsarvode vid såväl heltidsstudi
som deltidsstudier. Till deltidsstuderande utgår dock utbildningsarvod
endast om studierna bedrivs på minst halvtid.

.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt til l

utbildningsarvode meddelas av regeringen eller den myndighet som re
ringen bestämmer.

4 § Utbildningsarvode beviljas efter ansökan.

Ansökan ges in inom den tid och på det sätt som bestäms av regerin

eller den myndighet som regeringen bestämmer. Om det finns särskildaj'
skäl, får ansökan prövas även om den kommit in for sent.

Utbildningsarvode under sjukdom m.m.

5 § �r den studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva',
studier under tid for vilken utbi ldningsarvode har beviljats, utgår arvod

också under sjukdomstiden. Bestämmelserna i 4 kap. 28 och 31-35
skall då tillämpas.

Det första kalenderhalvåret under vilket en stud erande bedriver studie^

som berättigar till utbildningsarvode enligt detta kapitel utgår utbildnings-,
arvode endast f�r sådan sjukperiod som infaller efter det den studerande,'

har påbörjat studierna.

6§ En studerande har rätt att behålla utbi ldningsarvode vid

1. ledighet f�r tillfällig vård av barn i samma omfattning som enligt 4;

kap. 10-12 §§ lagen (1 962:381) om allmän försäkring gäller för rätt till
tillfällig föräldrapenning,

2. ledighet f�r fullgörande av uppdrag i stu derandeorganisation under

sammanlagt högst tio dagar under ett kalenderår,

3. kortvarig ledighet f� r enskild angelägenhet av yikt och

4. ledighet f�r närståendevård i samma omfattning som enligt lagen,

(1988:1465) om er sättning och ledighet för närståendevård gäller för rätt

till förmånerna.

^

Minskning av utbildningsarvode

7 § För studerande som har lön eller annan ersättning under utbildnings­

tiden kan utbildningsarvodet minskas enligt de närmare bestämmelser-

som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

1106

övriga bestämmelser

8 § Om en studerande avbryter sina studier eller övergår till annan

utbildningslinje än sådan som avses i 1 §, får den studera nde inte uppbära

utbildningsarvode som beviljats f�r tiden efter avbrottet eller övergången!

¬

background image

lian

-

Bestämmelserna i 4 kap. 37, 41 och 43 §§ skall t illämpas på u tbild-

SFS 1990:635

toi y

gSarvode.

'k"

^ k ap.

'%

Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt be-

, lopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått

9 genast återkrävas.

Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror a vbrottet på

sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 15-

19§§, 4 kap. 28-35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § eller 7 a kap. 5 § och de
bestämmelser som anges där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan

ledighet som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 §, 7 kap. 17 a § och 7 a kap. 6 §.

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap.

till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar
betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

På studielån enligt 3 kap., på studiemedel enligt 4 kap., på särskilt

vuxenstudiestöd enligt 7 kap. och på utbildningsarvode enligt 7 a kap. som

återkrävs enligt första eller andra stycket utgår ränta från den dag när

medlen uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två
procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av stu­

diestöd som återkrävs enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma

räntesats från den dag som infaller en månad efter det beslut om återk rav

fattats. Om det finns särskilda skäl kan den återbetalningsskyldige befrias
helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan.

I samband med återkrav får också tas ut avgift för avisering enligt

föreskrifter som regeringen meddelar.

äitt^

be

iiaals
idi'P

diEtä

I! ra c

ler&i!

2 b §'⬢ Till en studerande som tidigare har uppburit studiestöd utgår nytt

sådant stöd end ast om

1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår som

de nya studiemedlen avser, har betalats, och

2. återkrav med stöd av 2 § av studielån enligt 3 kap., studiemedel enligt

4 kap., särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. eller utbildningsarvode enligt

7 a kap. har reglerats av den studerande så att återkrav, som avser högst ett

kalenderhalvår, kvarstår oreglerat.

Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hinder av

vad som anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

råt'

På regeringens vägnar

..

GORAN PERSSON

!

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

jK

Senaste lydelse 1989; 201.

j,

�~ Senastelydcise 1988:877.

1 107

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.