SFS 1992:400

920400.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:400 Lag

Utkom från trycket

0111 ändring i studiest�dslagcn (1973:349);

den 2 ju ni 1992

utfärdad den 7 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)^

dels ail 1 kap. 6 a §, 3 kap. 7, 16 a �19, 23, 25�28 och 30 §§, 5 kap. 7 §,

6 kap. 8 §, 7 kap. 10 § samt 8 kap. 21 § skall upphöra att gälla,

dels att i 7 kap. 7 § orden "erkänd arbetslöshetskassa" skall bytas ut mot

=

"arbetslöshetskassa",

dels att 1 kap. 2 och 6 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 11 -13, 15 och 16 §§, 4 kap. 37 §,

^

5 kap. 2, 4 och 5 §§, 6 kap. 2 och 4 -6 §§, 7 kap. 5, 12 och 15 §§, 8 kap. 17,

?

18 och 23 §§, 9 kap, 2 och 2 b §§ , punkterna 2 d och 2 1 i övergångsbestäm­
melserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag samt rubriken
närmast före 3 kap. 12 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 6 § skall lyda "Studiebidrag och

extra tillägg" och rubriken närmast före 8 kap. 21 § "Uppgiftsskyldighet

m. m.".

' Prop. 1991/92; 100 (bil. 9 p. F4), srU9, rskr. 231.

- Lagen o mtryckt 1987: 303.

Senaste lydelse av

3 kap. 7 i) 1991 :924

3 kap. 16 aS 1988:877

3 kap. 17 § 1988: 877
3 kap. 18 i? 1991: 1055

3 kap. 19 {) 1988 :877
6 kap. 8 l! 1 991:924

882

8 kap. 21 ij 1988:877.

¬

background image

Ikap.

SFS 1992:400

2

Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg, inackorderings­

tillägg och resekostnadsersättning.

6 § Studiestödet handhas av Centrala studiestödsnämnden.

Läroanstalt är skyldig a tt till Centrala studiestödsnämnden lämna de

uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag enligt de

föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regerin g­
en bestämmer.

3 kap.

1 § Studiehjälp utgår till studerande vid de läroanstalter och utbild­

ningslinjer som regeringen bestämmer, om inte något annat följer av
bestämmelserna nedan i detta kapitel.

Studiehjälp utgår dock längst till och med första kalenderhalvåret det år

under vilket den st uderande fyller 20 år.

4 §" Om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer före­
skriver något a nnat, utgår studiebidrag, extra tillägg och inackorderings­

tillägg endast vid heltid sstudier.

5 § Studiehjälp utgår för sådan del av läsår u nder vilket den studerande

bedriver studier. Vidare kan stu diehjälp i form av studiebidrag och extra
tillägg utgå för annan tid än läsår enligt de närmare föreskrifter som
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Studiehjälp utgår även för tid under vilken den studerande är sjuk enligt

vad som anges i 15 och 16 §§, om inte annat följer av bestämmelser som

regeringen meddelar.

Vid til lämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra

stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett ka­
lenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltids­

studerande om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regering­
en eller myndighet som regeringen bes tämmer.

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta

det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege­

ringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de

kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som rege­
ringen utser.

I 11

Extra tillägg utgår med 795, 530 eller 265 kronor i mån aden.

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.

' Senaste lydelse 1988:877.

Senaste lydelse 1991; 924.

' Senaste lydelse 1991:924.

oö3

¬

background image

\

SFS 1992:400

Inackorderingstillägg

12 §'⬢ Inackorderingstillägg utgår till studerande vid de läroanstalter och

utbildningslinjer som regeringen bestämmer särskilt, om den studerande
behöver inackordering.

13 §' Inackorderingstillägg utgår med lägs t 1 070 och högst 2 150 kronor

i månaden. Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av

regeringen eller den myndighet regeringen bes tämmer.

15 § I 16 § ges bestämmelser om studiehjälp för tid under vilken den
studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina stu­

dier.

I paragrafen förstås med

sjukperiod: tid under vilken den s tuderande på grund av sjukdom oav­

brutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande

bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilken han skulle
ha bedrivit studier om han ej blivit sjuk.

16

Studiehjälp utgår för sjukperiod som infaller under tid f�r vilken

den studerande har beviljats studiehjälp. Regeringen eller den myndighet

regeringen bestämmer får föreskriva att studieoförmåga på grund av sjuk­

dom skall styrkas genom läkarintyg.

För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår studiehjälp i

form av ext ra tillägg oeh inaekorderingstillägg endast om den studerande
ingett ansökan om denna studiehjälp dessförinnan. Om synnerliga skäl
föreligger, kan en studerande beviljas studiehjälp även för sådan sjukpe­

riod.

För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver stu­

dier som berättigar till studiehjälp utgår studiehjälp endast för sådan
sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.

4 kap.

37 § Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden

uppgift om sådan sjukperiod enligt 28 § som godkänts av kassan.

5 kap.

2 § Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som är arbetstagare,

dock längst till och med det å r han fyller 64 år

Om inte regeringen eller myndighet som regerin gen bestämmer föreskri­

ver något annat lämnas inte korttidsstudiestöd till en studeran de som har

en längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande.

884

'' Senaste lydelse 1989:201.

' Senaste lydelse 1988:877.

" Senaste lydelse 1988:877.

¬

background image

4 §' Korttidsstudiestöd beviljas efter ansökan.

Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regering­

en eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns särskilda skäl
får ansökan prövas även om den kommit in for sent.

I 5

Korttidsstudiestöd utgör 68 kronor for varje timme.

SFS 1992:400

6 kap.

2 § Internatbidrag utgår längst till och med det år den studerande fyller
64 år.

Om inte regeringen eller myndighet som reger ingen bestämmer foreskri­

ver något an nat lämnas inte internatbidrag till en studerande som har en

längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande.

4 §" Internatbidrag beviljas efter ansökan.

Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regering ­

en eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns särskilda skäl
får ansökan prövas även om den kommit in för sent.

5 §'^ Internatbidrag utgör 305 kronor för varje dygn.

6 §'^ Centrala studiestödsnämnden får bestämma att viss del av det

belopp som står till förfogande for korttidsstudiestöd och internatbidrag

skall utgå i form av internatbidrag och förbehållas studerande som inte är
arbetstagare.

7 kap.

5 §"* Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier om

minst 15 dagar under ett kalenderhalvår som vid deltidsstudier om minst

30 dagar under ett kalenderhalvår. Till deltidsstuderande kan dock särskilt

vuxenstudiestöd utgå endast om han be driver studierna på minst halvtid.

Vid be dömande av om den studerande har rätt till särskilt vuxenstudie­

stöd för heltidsstudier får, förutom till studier som avses i 1 §, även hänsyn

tas till studier inom svenskundervisning for invandrare.

Särskilt vuxenstudiestöd får utgå for kalenderhalvår som infaller senast

under det år då den studerande fyller 50 år. Särskilt vuxenstudiestöd får

även utgå for senare kalenderhalvår, om särskilda skäl föreligger.

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd tillämpas 4 kap. 6 �8 §§ på motsva­

rande sätt.

Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till

särskilt vuxenstudiestöd meddelas av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer.

''Andringen innebär att andra stycket upphävs.

Senaste lydelse 1991:924.

" �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

"Senaste lydelse 1991:924.

" �ndringen innebär bl. a. att första sty cket upphävs.

'⬢* Senaste lydelse 1988:270.

885

\

¬

background image

\

SFS 1992:400

12 § 1 fråga om särskilt vuxenstudiestöd för studier på gymnasieskoleni­

vå äger 11 § motsvarande tillämpning.

15 § Närmare bestämmelser om vilken u tbildning som vid tillämpning

av 11 _ 14 §§ skall anses ligga på grundskole-, gymnasieskole- eller högsko­

lenivå meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

8 kap.
17 §'' Om någon har upp burit studielån för en sjukperiod enligt bestäm­

melserna i 4 kap. 28-35 §§ eller 7 kap. 17 § och de bestämmelser som

anges där gäller i fråga om återbetalningen bestämmelserna i 18 �19 §§.

18 §'® Studielån som avser den delen av en sjukperiod som följer efter en

karenstid om 14 dagar skall inte åt erbetalas annat än i de fall som anges i

19 §.

1 karenstiden får inräknas bara tid under sådan studietid som avses i

4 kap. 28 § eller 7 kap. 17 §.

Vid beräkning av karenstiden skall två eller flera sjukp erioder räknas

som en sammanhängande sjukperiod, om den senare perioden börjar

inom 20 dagar efter det att den tidigare slutade.

23 §" Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämn­
den uppgift om sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 19 §. All­

män försäkringskassa skall i övrigt lämna Centrala studiestödsnämnden de
uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel enligt de
bestämmelser som regeringen m eddelar.

9 kap.

2 §'® Har någon up pburit studiestöd obehörigen eller med för högt be­
lopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått

genast återkrävas.

Avbryter någon s ina studier skall första stycket tillämpas beträffande

uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet Beror av brottet på

sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 15 och

16 §§, 4 kap. 28 � 35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § eller 7 a kap. 5 § och de
bestämmelser som anges där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan
ledighet som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 §, 7 kap. 17 a § och 7 a kap. 6 §.

Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjälp enligt 3 kap.

till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar

betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

På studiemedel enligt 4 kap., på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap.

och på utbildningsarvode enligt 7 a kap. som återkrävs enligt första eller

andra stycket utgår ränta från den dag när medlen uppburits efter en

räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter �verstiger statens

886

'^Senaste lydelse 1988:877.

Senaste lydelse 1988:877.

" Senaste lydelse 1988:877.

Senaste lydelse 1990:635.

¬

background image

Utlåningsränta. På andra former av studiestöd som återkrävs enligt denna
paragraf utgår ränta enligt samma räntesats från den dag som infaller en
månad efter det beslut.om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan

den återbetalningss kyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet att
betala räntan.

I samband med återkrav får också tas ut avgift for avisering enligt

foreskrifter som regeringen medde lar.

SFS 1992:400

2 b §" Till en s tuderande som tidigare har uppburit studiestöd enligt 3,
4, 7 och 7 a k ap. utgår nytt stöd enligt dessa kapitel endast om

1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår

som det nya studi estödet avser, har betalats, och

2. återkrav med stöd av 2 § av studiestöd enligt 3, 4, 7 eller 7 a kap. har

reglerats av den s tuderande så att återkrav, som avser högst ett kalender­
halvår, kvarstår oreglerat.

Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hin der av

vad som anges i första stycket.

2 d^° Ansökan enligt 8 kap. 39 § första stycket studiestödslagen

(1973:349) i dess lydelse fiöre den 1 januari 1989 skall - i stället för vad
som föreskrivs i paragrafens andra stycke - ha kommit in till Centrala

studiestödsnämnden fore utgången av oktober månad året efter avgifts­
året. Ansökan som avses i fjärde stycket samma paragraf skall for att

beaktas ha kommit in inom sa mma tid.

1 stället for vad som föreskrivs i 8 kap. 43 § första stycket 3 studiestöds­

lagen i dess lydelse fore den 1 januari 1989 ska ll frågan om slutlig avgift för
ett avgiftsår prövas särskilt för viss återbetalningsskyldig om denne inte
har betalt den preliminära avgiften i sin helhet fore utgången av oktober

månad året efter avgiftsåret och om han bedöms ha varit bosatt i riket
under avgiftsåret.

2 f I stället for vad som foreskrivs i 8 kap. 62 § första och andra

styckena och 65 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse fore den

1 januari 1989 skall preliminär och kvarstående avgift betalas under av­

giftsåret eller senare respektive under andra året efter avgiftsåret enligt

foreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också medde­

la foreskrifter om sättet for frivillig återbetalning.

" Senaste lydelse 1990; 635.

'"Till 1988:877. Senaste lydelse 1990:209.

''Till 1988:877. Senaste lydelse 1991:924.

887

¬

background image

SFS 1992:400

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. De äldre bestämmelserna om

återbetalning av studielän i 8 kap. 17 och 18 §§ och om återkrav i 9 kap. 2 §
skall fortfarande gälla beträffande sädana studielän som har beviljats
enligt 3 kap. i dess äldre lydelse.

Pä regeringens vägnar

PER UNCKEL

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.