SFS 1973:349

730349.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Studiestödslag;

SFS 1973; 349

given Sto ckholms slott den 25 maj 1973.

Utkom frän trycket

den (2 juni 1973

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och V e n d e .5 Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riks-

dagenh funnit gott förordna som följer.

I kap. Inledande bestämmelser

1 § Staten lämnar studiestöd enligt denna lag i form av förlängt barn­

bidrag, studiehjälp och studiemedel.

- § Studiehjälp består av studiebidrag jämte tillägg, återbetalnings-

pliktiga studiemedel och resekostnadsersättning.

Tillägg till studiebidraget utgår i form av inackorderingstillägg, rese-

'⬢"ägg. inkomstprövat tillägg och behovsprövat tillägg.

^ § Studiemedel består av studiebidrag och återbetalningspliktiga stu­

diemedel samt resekostnadsersättning.

§ Stadiestödet handhas av centrala studiehjälpsnämnden, skolstyrel-

landstingskommunernas utbildningsnämnder, andra myndighe­

ter och organ enligt bestämmelser som meddelas av Konungen eller,

efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjalpsnäitinden.

�rende om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel hand-

lågges dock alltid av centrala studiehjälpsnämnden, om ej Konungen

förordnar annat.

' Prop. 1973: 63, SfU 17, rskr 240.

¬

background image

f"

inn'j 1/10

§ I denna lag förstås med

SFS 1973: 349

-

basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän fö rsäkri

2 och 3 kap.

första eller andra hälften av ett kalenderår, i den mån

annat följer av bestämmelse so m Konungen meddelar.

:ring,

ej

2 kap. Förlängt barnbidrag

1 g Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med

110 kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket

han fyllt 16 år.

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervis­

ning vid s kola som av.ses i 33 eller 34 § skollagen (1962: 319).

2 § Förlängt barnbidrag enligt 1 § utgår endast till studerande som är

bosatt i riket. Bidraget utgår under läsåret. Läsåret skall anses om fatta
nio månader, varav höstterminen fyra månader och vårterminen fe m
månader.

3 § Förlängt barnbidrag kan utgå till studerande vid sådan skola

utomlands som åtnjuter svenskt statsbidrag under förutsättning att d en

studerande deltager i undervisning som i huvudsak motsvarar de n s om

ges vid grundskolan här i riket. Bestämmelserna i 2 § äger härvid m ot­

svarande tillämpning.

Närmare bestämmelser om sådant förlängt barnbidrag som av ses i

första stycket meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyn­

digande, av centrala studiehjälpsnämnden.

3 kap. Studiehjälp

Allmänna bestämmelser

1 § Studiehjälp utgår till studerande vid de läroanstalter och ut bild­

ningslinjer som Konungen b estämmer.

Studiehjälp för visst läsår eller del därav utgår dock endast ti ll s tude­

rande som fyller högst 19 å r under det kalenderår då läsåret börjar.

2 § Studiehjälp utgår till svensk studerande samt till sådan annau
studerande som är bosatt i riket.

Studerande som e j är svensk medborgare har dock rätt till studiehja P

endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än al t

vinna utbildning.

3 § Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under

den studerande fyllt 16 år, om ej annat följer av andra eller tredje st> "

ket.

Inkomstprövat tillägg utgår från och med kvartalet efter det u"

vilket den studerande fyllt 17 å r.

640

'"^^ckorderingstillägg, resetillägg och behovsprövat tillägg

' ^'"dcrande som ej uppnätt sådan ålder som anges i första s .

¬

background image

4 § Studiebidrag jämte tillägg utgår endast vid heltidsundervisning

SFS 1973:349

som omfattar minst åtta veckor, om ej Konungen eller, efter Ko-

,

,ningens be myndigande, centrala studichjälpsnämnden förordnar annat.

'

5 § Studiehjälp utgår för sådan del av läsår under vilken den stude­

rande bedriver studier. Närmare bestämmelser om läsårs längd och om

dess fördelning på terminer meddelas av Konungen eller, efter Ko­

nungens bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

Studiebidrag jäm te tillägg

6 ^ Studiebidrag utgår med 110 kronor i månaden,

7 § Inackorderingstillägg utgår med 150 kronor i månaden till stude­

rande som b ehöver inackordering.

8 § Har studerande en färdväg till skolan som uppgår till minst sex

kilometer, utgår resetillägg, om ej annat följer av bestämmelser som

Konungen meddelar. Resetillägget utgår enligt de grunder och med de

belopp, som Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, centrala

studichjälpsnämnden bestämmer.

Resetiilägg utgår ej till studerande som åtnjuter inackorderingstillägg.

9 § Vid p rövning av fråga om inackorderingstillägg eller resetillägg på
grund av ändrade förhållanden får hänsyn ej tagas till sådan ändring
som skett mindre än en månad före slutet av läsåret eller sådan del av
läsåret för vilken studiebidrag beviljats.

10 § Inkomstprövat tillägg utgår med högst 75 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om inkomstprövat tillägg meddelas av Ko­

nungen.

11 § Behovsprövat tillägg utgår med högst 90 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av Ko­

nungen.

�lerbetalningspliktiga studiemedel

12 § .återbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som

är i behov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga
bestämmelser om studiehjälp.

Vid bedömande av behovet av återbetalningspliktiga studiemedel sMl

beaktas den studerandes och, om han Kr gift, makens ekonomiska för­

hållanden. Om den studerande ej är gift, skall hänsyn tagas även till

föräldrarnas ekonomiska förhållanden.

13 § För återbetalningspliktiga studiemedel gäller i övrigt de bestäm­

melser som meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigan-

av centrala studiehjälpsnämnden.

Resekostnadsersättning

11 § Till studerande vid skolenhet med statlig vuxenutbildning utgår

T^ekostnadsersättning för resa till och från studieorten efter grunder
'^1-SFS 1973

¬

background image

SFS 1973:349
3 kap.

av

642'

som fastställes av Konungen eUer, efter Konungens bemyndigande,
centrala studiehjälpsnämnden.

Studiehjälp för studier utom riket

15 § Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare

för studier utom riket, om studierna icke med lika stor fördel ka n b e-

drivas vid svensk läroanstalt.

�ven i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för stu.

dier utom riket enligt bestämmelser som Konungen meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier sotn

motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt el ler
utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt 1 §.

Särskilda bestämmelser

16 § Vid beräkning av studiehjälp för sådan del av läsår som ö ver­

skjuter eller ej uppgår till hel månad, skall för vecka beräknas e n
fjärdedel av månadsbelo ppét, avrundat till helt krontal vid öre tal under
50 nedåt och vid annat öretal uppåt. Studiehjälp beräknas icke för
dagar, som ej utgör hel vecka.

17 § Bestämmelse i detta kapitel om studerande som är gift skall till-

lämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalenderhalvåret

närmast före det för vilket studiehjälp skall utgå.

18 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller studerande som är gift

äger motsvarande tillämpning på studerande som utan att vara gift lever

tillsammans med annan person, med vilken han tidigare varit gift eller
med vilken han gem ensamt har eller har haft barn.

19 § Vad i detta kapitel föreskrivs om föräldrar avser dels fad er och

moder som har vårdnaden eller, i fråga om studerande som fyllt 20 år,

senast haft vårdnaden om den studerande, dels fader eller moder som
stadigvarande sammanbor med sådan vårdnadshavare. I fråga om f os­

terbarn gäller vad som sägs om för äldrar i stället fosterföräldrarna.

20 § Har make under sin vårdnad barn i tidigare gifte eller utom

äktenskap, skall vid prövning av fråga om barnets rätt till st udiehjälp
andra makens inkomst och förmögenhet beaktas i stället för inkomst
och förmögenhet hos den av barnets föräldrar som är skild från v ård­

naden.

21 § Uppbär heltidsstuderande lärlingslön eller annan sådan ersätt

ning, kan den studiehjälp som enligt bestämmelserna ovan i detta k a

pitel tillkommer honom på grund därav minskas enligt grunder so m

Konungen fastställer.

Motsvarande gäller i fråga om studerande vars uppehälle helt eller til'

väsentlig del bekostas av staten eller kommun.

22 § Utöver vad som följer av bestämmelserna ovan i detta k apit®'
kan inackorderingstUlägg utgå till sådan utlandssvensk studerande ^

grundskolan som tillhör någon av årskurserna 6-9 och som behove

inackordering.

¬

background image

nclsamma gäller utlandssvensk studerande som deltager i motsva-

SFS 1973: 349

rande undervisning vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen

o

^ ^ ,

(1962:319).

3 och 4 kap.

Närmare bestämmelser om inackorderingstillägg enligt första eller

andra stycket meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyn­

digande, av centrala studiehjäipsnämnden.

4 kap. Sttidiemedel

Allmänna bestämmelser

1 S Studiemedel utgår till studerande vid de läroanstalter och utbild­

ningslinjer som Konungen bestämmer.

2 § Studiemedel utgår även till studerande vid de läroanstalter och ut­

bildningslinjer som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 §. Studie­
medel vid sådan läroanstalt eller utbildningslinje utgår dock för visst

läsår eller del därav endast till studerande som fyller lägst 20 år under

dc! kalenderår då läsåret börjar,

3 § Studiemedel utgår till svensk studerande samt till sådan annan

studerande som ä r bosatt t rik et.

Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studie­

medel endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än
att här vinna u tbildning.

4 § Studerande som avses i 1 § har rätt till studiemedel såväl vid hel­
tidsstudier som deltidsstudier. Till deltidsstuderande utgår dock studie­
medel e ndast om han bedriver studierna på minst halvtid och på grund
av förv ärvsarbete, vård av egna barn eller andra särskilda skäl ej kan
bedriva studierna på heltid.

Studiemedel till studerande som avses i 1 § utgår i form av studiebi­

drag och åtcr betalningspliktiga studiemedel.

5 § Studerande som avses i 2 § har rätt till studiemedel såväl vid

heltidsstudier som del tidsstudier.

Studiemedel till studerande som avses i 2 § utgår i form av studie­

bidrag och återbeialningspliktiga studiemedel. Studiebidrag utgår dock

endast vid heltidsundervisning som omfattar minst åtta veckor, om ej
annat följer av bestämmelse som meddelas av Konungen eller, efter

Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

Till studerande som avses i 2 § och som bedriver studier vid skolenhet

naed statlig vuxe nutbildning utgår dessutom resekostnadsersättning.

ö § Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare vant in­

skriven vid läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förord­

nande enligt 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans

lämplighet f ör studierna.

Till annan studerande som avses i 1 § utgår studiemedel endast om

det med h änsyn till de resultat som han uppnått måste anses sannolikt,

han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna be­

dömning skall skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur

som kan an tagas ha inverkat på studieresultaten.

¬

background image

4 kap.

1QTX'

7 § "Tfl Studerande, som avses i 2 § och som ej tidigare varit in

SFS J97J.

läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av fö rordnå

de enligt 1 § eller 3 kap. 1 §, utgår studiemedel utan föregående prö!"
ning av hans lämplighet för stud ierna.

Inom ramen för sådan utbildningslinje vid gymnasieskolan so m o m

fattas av förordnande enligt 3 kap. 1 § utgår studiemedel alltid u tan

prövning som avses i första stycket.

Till annan studerande som avses i 2 § utgår studiemedel endast o m

han bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning

skall skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur so m hn
antagas ha inverkat på st udieresultaten.

8 § Studiemedel för studier vid läroanstalt eller utbildningslinje som

omfattas av förordnande enligt 1 § får ej utan särskilda skäl utg å f ör
mer än sammanlagt 16 terminer.

9 § Studiemedel f år ej utan särskilda skäl utgå för termin som i nfaller
efter det den stu derande fyllt 45 år.

10 § Studiemedel utgår för sådan del av läsår under vilken de n stude­

rande bedriver studier. Närmare bestämmelser om läsårs längd o ch dess
fördelning på terminer meddelas av Konungen eller, efter Konungens
bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

11 § Studiemedel beviljas efter ansökan.

Ansökan om studiemedel inges inom den tid och i den ord ning som

centrala studiehjälpsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl fö religger,

får ansökan prövas även om den inkommit för sent.

Studiemedel beviljas för högst två terminer i sänder.

Studiemedel till s tuderande som har rätt till både studiebidrag och åler-

bctalningspliktiga studiemedel

12 § I 13�25 §§ ges bestämmel ser om studiemedel till studerande som

avses i 1 §. Bestämmelserna gäller även sådan studerande som a vses i

2 § och som enligt 5 § eller bestämmelse som avses i 5 § andra stycket

har rätt till studiebidrag.

13 § Studiemedel utgår till studerande som har rätt till studiemcd^

under ett helt niomånaders läsår, om han är heltidsstuderande, m ed
140 procent av basbeloppet och, om han är deltidsstuderande, m e

70 procent av basbeloppet.

Har studerande rätt till studiemedel under ett helt läsår

^

skjuter eller ej uppgår till nio månader, utgår studiemedel med sä s o
del av det enligt första stycket angivna beloppet som svarar mot "

a landet rnell an läsårets längd och nio månader.

.-j,,

Vid ökning eller minskning enligt andra stycket beaktas endast s

tidsperiod som omfattar minst 15 dagar. Sådan period skall anses

Andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning, om he ^

644

f..

deltidsstuderande har rätt till studiemedel under endast en

lasaret.

¬

background image

14 § Har heltids- eller deltidsstuderande vårdnaden om barn som ej

SFS 1973:349

fyllt 16 år cHer ar han skyldig att til! fullgörande av lagstadgad under-

.

hållsskyldighet utge underhållsbidrag tiU b am som ej fyllt 16 år, för-
höjes det belopp som den studerande har rätt till enlig t 13 § med bam-
lillägg. Tillägget utgår för varje bam med 25 procent av basbeloppet

för ett läsår om nio månader. Vid bestämmande av barntillägget äger

13 g andra, tredje och fjärde styckena motsvarande tillärapning.

�ven om båda föräldrarna enligt första stycket har ratt tiil bam-

tillägg, utgår endast ett bamtUlägg. Detta utges tiU fadem, eller, om

föräldrarna är ense därom, till modem. �r en av föräldrarna skyldig

alt utge underhållsbidrag som avses i första stycket, utges dock till-
lagget alltid till denne. Om synnerliga skäl föreligger, får bamtillägg

ulgå till envar av föräldrarna.

15 § Det studiemedelsbelopp som enligt 13 och 14 §§ utgår för läsår
fördelas på terminer efter det antal hela perioder om en halv månad

jom terminerna skall anses omfatta enligt bestämmelse som avse s i 10 §

eller, i fråga om studerande som bedriver studier endast under del av

läsåret, efter det antal sådana hela perioder som den studerande bedri­

ver studier under terminerna.

16 § För heltidsstuderande minskas det belopp som utgår för en ter­

min enligt 13�15 §§ med två tredjedelar av den del av den studerandes

inkomst under terminen som överstiger nedan for skilda perioder an­
givna delar av basbeloppet, nämli gen

Antal hela peri oder om en halv

Del av basbe loppet

månad jör vilka studiemedel ska ll
utgå u nder terminen

högst 4

60 procent

5

55 procent

6

50 procent

7

45 procent

lägst 8

40 procent

17 § Utöver vad som följer av 16 § minskas beloppet enligt IS­

IS - §§ f ör heltidsstuderande som har rätt till studiemedel under en ter-

min för nio hela perioder om en halv månad med en femtedel av den del
av den studerandes förmögenhet som överstiger sex gånger basbeloppet.

Om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, mins-

Itas be loppet enligt 13�15 §§ dessutom med dels 40 procent av den del
av makens inkomst under terminen som överstiger två gånger basbe­
loppet. dels en femtedel av den del av makens förmögenhet som över-

sdger sex gånger basbeloppet.

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken,

äger and ra stycket motsvarande tillämpning, i den mån detta följer av

bestämmelse som meddelas av Kommgen eller, efter Konungens be-

"^yndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

18 § För heltidsstuderande som har rätt tiU studiemedel under en

tormin för ett större eller mindre antal hela perioder om en halv månad

¬

background image

eirc 107V349

än nio minskas det belopp som utgår för terminen enligt 13^15 ss

SFS 1973.

16

nied sa stor del av minskningen e nl I'

*

mollon nnff^lnf V.«l« __

.

utöver vad som loijer av J.V^ »,

av uunsKninget

4 kap.

] 7 § som sva rar mot förhållandet mellan antale t hela perioder

1

f_.

nio.

646

enligt

i ⬢ .1

.

-⬢ om ejj

halv månad och talet mo.

19 § För deltidsstuderande som har rätt till studiemedel under e

termin för nio hela perioder om en halv månad minskas det be lonn J!

11

-i K «S mpH HPIC »trS

j

iWIllK** .».v ---- -

^

utgår för terminen enligt 13�15 §§ med dels två tredjedelar av d en

de] av den studera ndes inkomst under terminen som överstiger 125 pm.
cent av basbeloppet, dels en femtedel av den del av den studerandes

förmögenhet som överstiger sex gånger basbeloppet.

Om sådan studerande är gift och lever tillsammans med maken

minskas beloppet enligt 13�15 §§ dessutom med dels 40 procent a v

den del av makens inkomst under terminen som överstiger 290 p rocent

av basbeloppet, dels en femtedel av den del av makens förmögenhet

som överstiger sex gånger basbeloppet.

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med m aken,

äger andra stycket motsvarande tillämpning, i den mån detta fö ljer av
bestämmelse som meddelas av Konungen eller, efter Konungens b e­
myndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.

20 § För deltidsstuderande som har rätt till studiemedel under e n

termin för ett större eller mindre antal hela perioder om en ha lv månad

än nio minskas det belopp som utgår för terminen enligt 13�15 §§ med

så stor del av minskningen enligt 19 § som svarar mot förhållandet

mellan antalet hela perioder om en halv månad och talet nio.

21 § Som den studerandes inkomst för terminen enligt 16, 19 o ch
20 §§ räknas den inkomst som han kan antagas komma att åtnjuta

under terminen eller, om studiemedel vid ett och samma tillfälle skall
beviljas för mer än en termin, den inkomst som han kan antagas kom­

ma att åtnjuta under terminerna, delad med antalet terminer. Värdet

av naturaförmåner fastställes av Konungen. Studiestöd enligt denna lag,
doktorandstipendium, statskommunalt bostadstillägg och allmänt barn­

bidrag räknas icke som inkoms t.

Bestämmelserna i första stycket äger motsvarande tillämpning vid be­

räkning av makes inkomst i fall s om anges i 17�20 §§.

22 § Konungen kan förordna att den studerandes inkomst sk all b e

aktas i annan utsträckning än som följer av 16, 19 och 20 §§⬢

23 § Vid beräkning enligt 13�20 §§ av studiemedel tillämpas det bas­

belopp som gäller fö r andra månaden före ingången av den te rmin

vilken studiemedlen är avsedda eller, om medlen vid ett
tillfälle skall beviljas för flera terminer, det basbelopp som g a"®'"
andra månaden före ingången av den första av dessa.

I studiemedel till vilka den studerande har rätt enligt 10" ^''

23 §§ ingår studiebidrag med följande belopp, nämligen

tipi

^^'^''Jsstuderande, om han är berättigad till

-rocen'

perio om en halv månad med minst en adertondel av 1

¬

background image

av basbelopp et, 97 kronor 50 ore eller, om han är berättigad till studie-

SFS 1973: 349

medel med lägr e belopp, så stor del av 97 kronor 50 öre som svarar mot

förhällandet mellan det belopp vartill han är berättigad och en åder-

[ondcl av 140 procent av basbeloppet,

2. f ör deltidsstuderande, om han är berättigad till studiemedel för en

hel period om en halv månad med minst en adertondel av 70 procent

av basbeloppet, 49 kronor eller, om han är berättigad till studiemedel

med lägre belopp, så stor del av 49 kronor som svarar mot förhållandet

mellan det belopp vartill han är berättigad och en adertondel av 70 pro­
cent av basbelo ppet.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag.

25 § Studerande, som till följd av bestämmelserna i 16�21

eller

bestämmelse som avses i 22 § ej är berättigad till studiemedel, kan dock

få sädana om synnerliga skäl föreligger.

Om synnerliga skal föreligger, får studiemedel utgå med högre belopp

än som följe r av 10 och 12�21 §§ eller bestämmelse som av.ses i 22 §.

Studiemedel till studerande som ej har rätt till studiebidrag

26 § Till studerande som avses i 2 § och som ej har rätt till studie­

bidrag enligt 5 § eller bestämmelse som avses i 5 § andra stycket utgår

äterbetalningspiiktiga studiemedel efter grunder som fastställes av Ko­
nungen eller, efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälps-
nämnden.

Resckosinadsersättning

27 § Till studerande vid skolenhet med statlig vuxenutbildning utgår
resekostnadsersättning för resa till och från studieorten efter grunder
som f astställes av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av

centrala studiehjälpsnämnden.

Studiemedel för studier utom riket

28 § Studiemedel enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare
för studier utom riket, om studierna icke med lika stor fördel kan be­
drivas vid svensk läroanstalt.

Aven i andra fall får studiemedel enligt detta kapitel beviljas för

studier utom riket enligt bestämmelser som Konungen meddelar.

Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som

motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller

tJtbildningslinje som omfattas av förordnande enligt 1 § eller 3 kap. 1 §.

Särskilda bestämmelser

§ Bestämmelse i detta kapitel om studerande som är gift skall till-

lämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalenderhalvåret

närmast före det för vilket studiemedel skall utgå.

§ Bestämmelse i detta kapitel som gäUer studerande som ar gift,

med u ndantag av 17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket, äger mot-

¬

background image

r

cpc: 1973-349

svarande tillämpning på den som utan att vara gift lever tillsamman

SFS 1973.

tidigare vant gift eller med v ilke

4 och 5 kap.

gemensamt har eller har haft barn.

"

31 § Studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel enligt d eu

kapitel avrundas till helt kr ontal vid öretal under 50 nedåt och v id annat

öretal uppåt.

32 § För den som under en termin ej är berättigad till mer än f en,

procent av basbeloppet i studiebidrag och återbetalningspliktiga studie-
medel bortfaller rätten till sådant studiestöd.

33 § Rätt till studiemedel är förverkad, om medlen icke lyfts före ut­
gången av den termin för vilken de beviljats eller om den studerande

avlider innan han lyft medlen.

Om särskilda skäl föreligger, får studiemedel lyftas efter utgången

av den termin för vilken de beviljats.

5 kap. �&terbetalning av studiemedel

Allmänna bestämmelser

1 § Den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel skall åter­

betala dessa genom årliga avgift er.

2 § Avgift beräknas på grundval av avgiftsunderlag, avgiftsgräns och

avgiftskvot.

3 § Avgiftsunderlaget utgör summan av

dels den återbetalningsskyldiges inkomst eller, om denna ej uppgår

till ett basbelopp, detta belopp,

dels den del av hans förmögenhet som överstiger sex gånger b as­

beloppet.

�r den återbetalningsskyldige gift, förhöjes den i första st ycket nämn­

da summan med hälften av

dels makens inkomst,
dels den del av makens förmögenhet som överstiger sex gå nger bas­

beloppet.

Har den återbetalningsskyldige vid årets ingång vårdnaden om b am,

som är under tio år, minskas den summa som följer av första och andra

styckena med ett basbelopp.

Avgiftsunderlag avrundas nedåt till närmaste hela hundratal kr onor.

4 § Med inkomst förstås i 3 § den till statlig inkomstskatt beska"

ninpbara inkomsten och med basbelopp det basbelopp som gallc
ingången av det år för vilket avgift skall bestämmas.

5 § Avgiftsgränsen är två och en halv gånger det i 4 § angivna

beloppet.

648

, Avgiftskvoten fastställes så snart två år förflutit frän

jje-

nr, under vilket den återbetalningsskyldige senast uppbui""

¬

background image

�~riel. Kvoten utgör summan i basbelopp av ätatbatatataespliktig.

SFS 1973:349

siuJieroedel, dslad med antalet ir från och med det, när kvoten fast-

ställes, till och med det, när den återbetalningsskyldige fyller 50 år

^

eller, om antalet är ej uppgår till 15, nämnda summa delad med is!

Summan i basbelopp av återbetalningspUkUga studiemedel får dock

icke dela s med högre tal än som motsvarar antalet år från och med

det när av giftskvoten faststäUes, till och med det n är den återbetalnings­

skyldige fyller 65 år.

7 § Har den åtcrbetalningsskyldige efter det avgiftskvot fastställ ts för

honom ånyo uppburit återbetalningspliktiga studiemedel, förhöjes från

och med det följande året avgiftskvoten med summan i basbelopp av

nämnda medel, delad med det antal år som då återstår till utgånge n av

det år, för vilket han sista gången skall erlägga avgift för förut uppburna
studiemedel. Vid tillämpning av vad nu sagts skall förutsättas att han
varje år kommer att erlägga den avgift som följe r av 12 § första stycket.

8 § Avgiftskvoten är alltid minst en tiondel. Avgiftskvot anges med

tre decimaler.

9 § Vid beräkning av summa som avses i 6 eller 7 § tillämpas bas­
beloppet vid ingången av den termin för vilken studiemedlen utgivits.

Avgifter

10 § Under varje år från och med det när avgiftskvoten fastställts till

och med det när avgiftsskyldigheten upphör enligt 23 eller 24 § (avgif ts-
är) skall den återbetalningsskyldige erlägga preliminär avgift, om ej

annat följer av beslut enligt 17 §. Den preliminära avgiften erlägges i

avräkning på slutlig avgift för avgiftsåret.

11 § Den återbetalningsskyldige är ej skyldig a tt erlägga slutlig avgif t

för år, under vilket hans avgiftsunderlag ej överstiger avgiftsgränsen.

Om ej särskilda skäl föranleder till annat, skall den återbetalnings-

skyldiges avgiftsunderlag anses �verstiga avgiftsgränsen för år under

vilket han icke varit bosatt i riket,

12 § Den slutliga avgiften för visst avgiftsår utgör produkten av det

vid åre ts ingång gällande basbeloppet och den för den återbetalnings-

skyldige fastställda avgiftskvoten.

Den so m hela avgiftsåret varit bosatt i riket är dock icke skyldig att

cdägga slutlig avgift med mer än en tiondel av avgiftsunderlaget och ej

heller med mer än en fjärdedel av den del av avgiftsunderlaget som

överstiger avgiftsgränsen.

...

s

Om synnerliga skäl föreligger, kan slutlig avgift för visst avgiftsär

på an sökan av den återbetalningsskyldige nedsättas till lägre belopp an
som följer av första eller and ra stycket.

5 Aterbetalningsskyldig får frivilligt betala högre belopp än som

följer av 12 §.

649

¬

background image

650

SFS 1973: 349

Frivillig betaln ing tillgod oräknas den återbetalningsskyldige på

sätt som slutlig avgift för avgiftsåret. Därvid skall dock betaln?

5

äger rum före det är under vilket den äterbetalningsskyldige fyiJe"^'

förhöjas med dels tre tiondels procent för varje helt år upp till
av fem, som vid inbetalningstillfället återstår till utgången av^d^"'^'
under vilket han fyller 50 år, dels en tiondels procent för var'

ligare återstående helt å r.

14 § Erlägger återbetalningsskyldig som är bosatt utom riket c'

inom föreskriven tid och föreligger ej särskilda skäl som förLT^'^'

till annat, är han skyldig att genast fullgöra hela sin återbetaT"''''^'^

skyldighet genom att utge det belopp som han haft att erlägga, omT

genom frivillig betalning skolat bringa återbetalningsskjddigheten t'li

omedelbart upphörande.

15 § Preliminär avgift utgöres av belopp som avses i 12 § första styc­

ket, om ej annat följer av 16 § eller av beslut enligt 17 §.

16 § Preliminär avgift för ett avgiftsår får icke bestämmas till h ögre

belopp än att summan av avgiften och följande tre poster uppgår t ill

högst det belopp som avses i 23 § första stycket eller 24 § första stycket-

1. den preliminära avgiften för det närmast föregående avgiftsåret.

2. de slutliga avgifterna f ör tidigare avgiftsår,

3. belopp som den återbetalningssk-yldige betalt frivilligt enligt 13 §

Jämte förhöjning som avses där, i den mån beloppet och förhöjningen
ej enligt 13 § skall tillgodoräknas såsom sådan slutlig avgift so m a vses

med post 2.

Har beslut om debitering av preliminär avgift eller kvarstående a v­

gift förfallit helt eller delvis enligt 30 § på grund av att avgiften e ller

e därav ej erlagts, minskas de slutliga avgifterna enligt post 2 i f örsta

stycket med den avgift ell er del av avgift som ej erlagts.

^.. ⬢^^^'^^'^^'^'"⬢"Ssskyldig befrias helt eller delvis från preliminär av-

gi t för ett år, om bättre överensstämmelse mellan den prelimin'dra av-
gi ten och motsvarande slutliga avgift därigenom kan antagas u ppkom-

ms»

Befrielse medges efter ansökan av den återbetalningsskyldige. A n-

o -an om befrielse från preliminär avgift skall ha kommit in ti ll c en-

sk"i

före utgången av avgiftsåret. Om s ynnerliga

ning

'^8cr, får ansökan som kommit in senare upptagas till p röv-

"'""'8 ""S'" för ett avgiftsår prövas säi^k ill. o"

salm

hsl'

delvis frän prelimitiär avgift»

om nrnv^^-

^

ona han begär sådan prövning. Ansökan

utPånnen"'"^-

kommit in till centrala studiehjälpsnämnden fon-'

'

necn av januari månad andra året efter avgiftsåret.

som^mnt!f

enligt 18 § avrundas slutlig avgift till sa mma belopP

eller undem-"" Preliminära avgift, om den slutliga avgiften ö vers i

'ger den preliminära avgiften med mindre än 100 k ro"

¬

background image

20 § Vid provnmg enligt 18 § får slutlig avgift f or ett avgiftsår icke

SFS 1973:349

bcståmtnas till högre belopp an att summan av avgiften och följande

tre pos ter uppgår till högst det belopp som avses i 23 § första stycket

^

eller 24 § första stycket:

1. dc slutliga avgifterna för tidigare avgiftsår,
2. den preliminära avg iften för året näst efter avgiftsåret,

3. belopp som den återbetaloingsskyldige betalt frivilligt enligt 13 §

Jämte förhöjnin g som avses där, i den mån beloppet och förhöjningen

ej enligt 13 § skall tillgodoräknas såsom sådan slutlig avgift som avses

med post 1.

Har beslut om debitering av preliminär avgift eller kvarståend e avgift

förfallit helt eller delvis enligt 30 § på grund av att avgiften eller del
därav ej erlagts, minskas de slutliga avgifterna enligt post I i första
stycket m ed den avgift eller del av avgift som ej e rlagts.

21 § Fastställes vid prövning enligt 18 § den slutliga avgi ften till högre
belopp än motsvarande preliminära avgift, skall den återbetalningsskyl-

dise erlägga det överskjutande beloppet såsom kvarstående avgift.

För kvarstående avgift utgår en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften beräk­

nas efte r nio öre för varje hel krona, dock minst tio kronor. Tilläggs­

avgiften avrundas till närmast högre hela krontal. 1 fråga om tilläggs­
avgift äger 25 § andra stycket, 26 § andra stycket, 27 §, 29 § första

stycket och 30 § motsvarande tillämpning.

22 § I annat fall än som avses i 18 § utgör den preliminära avgiften
ulan särsk ild provning också slutlig avgift. Detta gäller utan hinder av

11 § första stycket och 12 § andra stycket. Bestämmelserna i 13 § a ndra
stycket äger ej tillämpning.

Upphörande av återbetalningsskyldighet

23 § Aterbetalningsskyldigheten upphör, när de avgifter som den å ter-
betalningsskyldlge erlagl tillhopa uppgår til! lika många basbelopp som

sammanlagt utgöres av de i 6 och 7 §§ angivna summorna. Omvandling ­
en av avgift i basbelopp skall för varje år ske med tillämpn ing av basbe­
loppet vid ingången av del år avgiften gällt.

Den återbetalningsskyldige är icke i något fall skyldig att erlägga

avgift för år efter det un der vilket han fyllt 65 år.

Avlider återbetalningsskyldig, bortfaller återbetalningsskyldigheten.

Dödsboet efter den avlidne skall dock erlägga e j erlagd avgift, som på­
förts den avlidne for år före det, under vilket dödsfallet inträffat.

24 § Utöver vad som följer av 23 § upphör återbetalningsskyldigheten,

när den återbetalningsskyldige i avgifter erlagt ett belopp som motsvarar

han skulle erlagt, om de återbetalningspliktiga smdiemedien utgjort

räntebärande lån, vilket skolat återbetalas med lika

fördelade på den tid under vilken avgifter erlagts. Ränmn skall därvid
antagas ha uppgått till 60 hundradelar av den vid varje tidpunkt ga -
lande normalräntan för lån från statens uUåningsfonder.

Finnes vid tillämpningen av första stycket den återbetalnmgssky

¬

background image

ha criael mer i avgifter än han skulle ha gjort om de återbetal�~i�~.,,

pliktiga studiemedlen utgjort ett lan, skall det överskjutande belopps

SFS 1973: 349

pliktiga

5 kap.

utan ansökan återbäras till honom.

Debitering
25 § Varje avgiftsår debiteras återbetalningsskyldig preliminär avgift

med belopp som följer av 15 och 16 §§. Debiteringen förfaller i d en mån

den återbetalningsskyldige befrias från preliminär avgift enligt 17 §.

Beslut om slutlig avgift för ett avgiftsår enligt 18 § skall fattas sna­

rast möjligt efter det taxering för avgiftsåret verkställts i första instans,
Nedsättes den återbetalningsskyldiges till statlig inkomstskatt beskatt-
ningsbara inkomst för avgiftsåret, skall beslutet om slutlig avgift o m­

prövas, om den återbetalningsskyldige begär det. Ansökan om p rövning

skall ha kommit in till ce ntrala studiehjälpsnämnden inom två m ånader

efter det den återbetalningsskyldige fått del av beslutet om ne dsättning.
�r den återbetalningsskyldige gift gäller motsvarande, om makens ti ll

statlig inkomstskatt beskattni ngsbara inkomst nedsättes.

Uppbörd

26 § Preliminär avgift skall erläggas under avgiftsåret,

om den överstiger 200 kronor med en tredjedel senast den 6 ju ni, en

tredjedel senast den 6 september och en tredjedel senast den 6 decem­

ber,

om den överstiger 10 0 men icke 200 kronor med hälften senast d en

6 juni och hälften senast d en 6 september,

om den uppgår till högst 100 kronor i sin helhet senast den 6 j uni.

Kvarstående avgift skall erläggas under andra året efter avgiftsåret,

med hälften senast den 6 februari och hälften senast den 6 april.

Skall preliminär eller kvarstående avgift enligt första eller andra styc­

ket fördelas på två eller tre betalningstillfällen, avrundas det belopp
som skall erläggas vid annat tillfälle än det sista uppåt till he lt kr ontal.
�resbclopp varmed avrundning skett skall avräknas vid det sista b etal­
ningstillfället.

27 § För återbctalningsskyldig talan mot taxering till statl ig in komst
skatt och framstår det som obilligt att han erlägger kvarstående avgi'
som bestämts på grundval av den icke lagakraftvunna taxeringen, 8

han efter ansökan beviljas a nstånd helt eller delvis med erläggandet as
avgiften. Ansökan skall ges in till centrala studiehjälpsnämnden,
det far avse högst det belopp som betingas av den återbetalningssky
yrkande i fråga om taxerin gen.

jgr

Anståndet skall gälla till dess två månader förflutit från dagen

beslut i anledning av den återbetalningsskyldiges talan ntot

�r den återbetalningsskyldige gift, äger första och andra sty c

motsvarande tillämpning, om maken för talan mot taxering.

652

^..

preliminär avgift, kvarstående avgift eller del av

jen

cj erlägges inom föreskriven tid, skall påminnelse därom sändas

¬

background image

ä,erbdBlnins«kyW!ge. För p5mi�~�~else utgår pånttauelsuavgift mrd be-

SFS 1973- 349

lopp som Konung en bestämmer,

j'jy

29

Preliminär avgift, kvarstående avgift och frivillig betalning skall

erläggas (ill myndighet eller penninginrättning enligt de närmare be-

siämmclser Konungen meddelar.

30

Beslut om debitering av preliminär avgift eller kva ^tående avgift

förfaller, i den mån avgiften ej erlagts före utgången av september

niånad andra året efter avgiftsåret.

Första stycket gäller icke preliminär avgift eller kvarstående avgift

för avgif tsär efter det år under vilket den återbetalningsskyldige fyller

63 ar eller för de två sista avgiftsåren före det år under vilket han av­

lidit.

Centrala studiehjälpsnämnden får för särskilt fall förordna att beslut

om debitering av preliminär avgift eller kvarstående avgift skall gälla

även ef ter den tidpun kt som avses i första stycket.

5 kap.

31 § Har beslut om debitering av preliminär avgift eller kvarstående

avgift förfallit helt eller delvis enligt 30 § på grund av att avgiften eller
del därav ej erlagts, är återbetalningsskyldig som lever efter utgången
av det år när han fyllt 65 år respektive dödsbo efter återbetalningsskyl-
dig s om avlid it senast det år när han fyller 65 år skyldig att utge extra
avgift enligt 31�36 §§ .

32 § Extra avgift enligt 31 § utgår, om suraman av följande två pos­

ter ej uppgår till det belopp som avses i 23 § första stycket eller 24 §

första stycket:

1. de slutliga avgifterna för åren till och med det år när den åter­

betalningsskyldige fyller 65 år eller, i fråga om återbetalningsskyldig
som a vlidit senast under det år när han fyller 65 år, de slutliga avgifter­
na för åren före det å r under vilket dödsfallet inträffat,

2, belop p som den återbetalningsskyldige betalt frivilligt enligt 13 §

jämte förhöjning som avses där, i den mån beloppet och förhöjningen

ej enligt 13 § skall tillgodoräknas såsom sådan slutlig avgift som avses

med pos t 1.

Vid tilläm pning av första stycket minskas post 1 med den ej erlagda

avgiften eller delen av avgift som avses i 31 §.

33 § Om ej annat följer av andra stycket, utgör den extra avgiften pro­

dukten av dels ett tal som motsvarar det antal basbelopp som den obe­

talda avgiften eller den obetalda delen av avgiften avsåg, dels det bas­
belopp som gällde vid ingången av det år under vilket den återbet^-

lingsskyldige fyllde 65 å r eller, i fr åga om extra avgift för dödsbo, vid

⬢"gängen av året närmast före det år under vilket dödsfallet inträffat.

Extra avgift får icke bestämmas till högre belopp än att summan

av avgiften och av postema 1 och 2 i 32 § uppgår tUI högst det belopp
som av ses i 23 § första stycket eller 24 § första stycket.

§ Extra avgift skall erläggas på tid som centrala studiehjälpsnämn-

den bestämmer.

¬

background image

SFS 1973:349
5 kap.

35 § I fråga om extra avgift äger 28 och 29 §§ motsvarande tilläjn

ning.

654

36 § Om synnerliga skäl föreligger, får den som är skyldig att erlägea
extra avgift efter ansökan medges befrielse helt eUer delvis från avgiften

Ansökan skall ges in till cen trala studiehjälpsnämnden.

37 § Avgiftsbelopp som ej crlagts inom föreskriven tid får uttagas ge

nom utmätning utan föregående dom eller utslag.

�&terbäring av avgift

38 § �verstiger det belopp som den återbetalningsskyldige erlagt så­
som preliminär avgift motsvarande slutliga avgift, är den återbetalnings-

skyldige berättigad att efter ansökan återfå det överskjutande beloppet.

Ansökan om återbäring skall ha kommit in til! centrala studiehjälps­
nämnden inom två månader efter det den återbetalningsskyldige få tt

underrättelse om beslutet angående den slutliga avgiften.

Befrias återbetalningsskyldig helt eller delvis från preliminär avgift,

kvarstående avgift, extra avgift, tilläggsavgift eller påminnelseavgift

som han erlagt, skall han utan ansökan återfå vad han erlagt fö r myc­

ket, om ej annat följer av 39 §.

Belopp som den återbetalningsskyldige erlagt som preliminär avgift

för det år under vilket han avlidit skall utan ansökan återbäras till döds­
boet.

39 § Beslut om befrielse från preliminär avgift enligt 17 § föranleder
ej återbäring av redan erlagt belopp.

Om synnerliga skäl föreligger, är dock den återbetalningsskyldige

efter ansökan berättigad att återfå för mycket erlagd preliminär avgift.

Ansökan skall ges in till centrala studiehjälpsnämnden.

40 § Häftar den, som är berättigad att återfå avgift enligt 38 e l er
39 §, för preliminär avgift, kvarstående avgift, extra avgift, tilläggsavgift
eller påminnelseavgift som förfallit till betalning, har han rätt att u tfå
endast vad som överstiger det obetalda beloppet.

Särskilda bestämmelser

41 § Bestämmelse i detta kapitel om studerande som är gift skall t^

lämpas endast om äktenskapet ingåtts senast under kalenderåret n

mast före det för vilket avgift skall utgå.

42 § Bestämmelse i detta kapitel som gäller studerande som ar

äger motsvarande tillämpning på den som utan att vara gift

sammans med annan person, med vilken han tidigare varit g ift a

vilken han gemensamt har eller har haft barn.

43 § Preliminär avgift, slutlig avgift och extra avgift avrundas f
krontal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt-

¬

background image

44 § När slutlig avgift fastställts for ett avEiffcår

u

, .

att e rlägga s ädan o betald del av moBvaraod; pr eliråialrå Lgift

som o vcistiger den slutl iga avgi ften.

S och 6 kap.

Avlider äterbelalningsskyl dig borrfaller styldigheten a,t erlägga obe

jald pr eliminär avgift f ör det år under vilket dödsfallet inträffat

Bestämmelse om obetald preliminär avgift i första eller andra stycket

äger motsvar ande tillämpning på påminndseavgift som belöper pä den

obetalda avgiften.

45 § Belopp som någon ar berättigad att återfå enligt 38 eller 39 §
men som enlig t 40 § ej ålerbäres på grund av att viss avgift e j erlagts

räknas såsom avbetalning på den obetalda avgiften,

Sådant överskjutande belopp som avses i 38 § första stycket och som

ej återbäres på grund av att den återbetalningsskyldige ej begär det

jämslälles med slutlig avgift för året. Bestämmelserna i 13 § andra

stycket äger ej tillämpning.

46 § I f råga om betalning enligt 14 § gäller bestämmelser som med­
delas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av centrala

studiehjälpsnämnden.

47 § Det åligger återbetalningsskyldig a tt lämna centrala studiehjälps-
nämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta
kapitel. I fråga om omyndig åvilar uppgiftsskyldigheten förmyndaren.

De uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden som läm­

nas i ansökan om befrielse från preliminär avgift eller i annan handling

som är avsedd att ligga till grund för bestämmande av avgift skall avges

på hed er och samvete.

Närmare bestämmelser om uppgiftsskyldigheten meddelas av Ko­

nungen di er, efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälps-

nämnden.

48 § Myndighet är skyldig att på begäran lämna centrala studiehjälps­

nämnden uppgift om så dana förhållanden i fråga om namngiven person

som är av betyd else för tillämpningen av detta kapitel.

6 kap. övriga bestämmelser

^ § Lagen (1969: 93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskon-
fiikt äger tlHämpning på annat studiestöd än förlängt barnbidrag om

studiestödet sökts efter varsel om eller utbrott av arbets konflikt. Dock

lagen icke tillämpning på studiestöd åt handikappad som av medi­

cinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av handikappet.

^ § Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med f ör högt be-
lopp och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått

Senast återkrävas.

Avbryter någon sina studier, äger första stycket motsvarande tUl-

'ämpning beträffande uppburet studiestöd som avser tiden efter av-

brottet.

655

¬

background image

SFS 1973:349
6 kap.

På studiemedel enligt 4 kap. som aterkräves enligt första eller

stycket utgår ränta från den dag när medlen uppburits efter en r

sats som vid varje t idpunkt med tvä procent överstiger normalräntarf-"

lån frän statens utlåningsfonder. Om särskilda skäl föreligger k '

äterbctalningsskyldig befrias helt eller delvis f rån skyldighet att ed äg^"
ränta.

3 § Fordran på studiestöd kan ej överlåtas eller tagas i mät för gäij

4 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av centrala studie
hjälpsnämnden.

656

�vergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973, då förordningen (1 964;

400) om förlängt barnbidrag, studiemedelsförordningen (1964:401),

studiehjälpsreglementet (1964: 402), förordningen (1967: 882) om s tu­

diemedelsavgifter och lagen (1971: 153) om extra studiemedel upphör
att gälla.

2. �ldre bestämmelser äger fortfarande tillämpning i fråga om ut­

bildning under sådant läsår som pågår vid ikraftträdandet av denna lag.

3. Studerande som avses i 4 kap. 2 § och som med stöd av 2 . får

studiehjälp enligt äldre bestämmelser, kan erhålla studiehjälp i form
av extra studielån enligt bestämmelser som meddelas av Konungen

eller, e fter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälpnämnden.
I fråga om återbetalning av extra studielån äger studichjäipsreglemcn-

tet (1964:402) motsvarande tillämpning.

4. Beslut om studiehjälp, studiemedel eller studiemedelsavgift s om

meddelats före den 1 juli 1973 och som avser även andra halvåret 1973

skall alltjämt gälla.

5. Studerande som avses i 4 kap. 2 § och som före den 1 juli 1973

påbörjat utbildning, vid vilken enligt äldre bestämmelser studiehjälp
utgått, har rätt till studiemedel enligt de nya bestämmelserna under

återstående del av utbildningen utan hinder av 4 kap. 9 §, om ej annat

följer av 4. Närmare bestämmelser härom meddelas av Ko nungen el er,
efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden. ^

6. Bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena samt 24 i

studiehjälpsreglementet (1964: 402) äger fortfarande tillämpning me

avseende på studielån som beviljats enligt studiehjälpsreglemcntet. ^

7. Vid tillämpningen av 4 kap. S § skall med termin, för v ilken

studerande uppburit studiemedel, jämställas termin, för vilken W
fatt studiemedel enligt siudicmedelsförordningcn (1964: 401)

pendium eller lån enligt r eglementet (1939: 290) för utredning av ra

fria lån för universitetsstudier, kungörelsen (1946: 676) anfiSende

;

-mditgaranti för lån at den, som avlagt akademisk eller därfa^d ^ j

orhg examen, kungörelsen (1948:210) angående statlig
or an al den, som genomgått polisskola, kungörelsen

--.156)

oucn c studielån med statlig kreditgaranti eller reglementet (

ot e ning av staissiipendicr vid universiteten m. fl- läroanst*

¬

background image

s, f., studerande skyldie a» erlSgga ränta för lät), anm utlämnats

SFS 1973:349

enligt nä gon av dc vtd 7. natn nda författninsamn, fär när s tndicinedc!

beviljas honom det belopp, vartill han är berättigad enligt 4 kap: 10

och n-23 §§ denna lag, överskridas med så mycket som svarar mot
den ränta, so m f örfaller till betalning under tid för vilken studiemedlen

är avsedda.

9. Under år för vilket studiestöd utgår till studerande med stöd av de

nya bestäm melserna är den studerande ej skyldig att erlägga ränta eller

amortering på studielån som han fått enligt studiehjälpsreglementet
(1964:402). Ränta på studielån, som belöper på sådant år, erlägges

med lik a stora annuiteter under den i amorteringsplanen för lånet fast­

ställda amorteringstiden.

10. Doktorandstipendium till studerande som bedriver studier för vin­

nande av dokto rsgrad skall vid tillämpning av 4 kap. 21 § alltjämt anses

som inko mst,

11. De nya bestämmelserna om återbetalning av återbetalningsplik-

liga stu diemedel gäller även återbeialningspliktiga stud iemedel som upp-

burits före den 1 juli 1973 enligt studiemedelsföror dningen (1964; 401)

eller lag en (1971; 15 3) om extra studiemedel.

12. De ytterligare föreskri fter som behövs i samband med införandet

av studie stödslagen meddelas av Konungen eller myndighet som Ko­
nungen bestämmer.

Det alla som vederbör hava sig hörsamlige n att cftcrrätta. Till ytter­

mera visso hava V] detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kung), sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 m aj 1973.

GUSTAF ADOLF

svEN MOBERG

(L, S.)

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.