SFS 2017:775 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:527) om studiestartsstöd / SFS 2017:775 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
170775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § lagen (2017:527) om studie-

startsstöd ska ha följande lydelse

30 §

I fråga om överklagande av en kommuns beslut enligt 27 § finns

bestämmelser i 13 kap. kommunallagen (2017:725) om laglighetsprövning.

Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om studiestartsstöd får

överklagas till �verklagandenämnden för studiestöd. Centrala studie-
stödsnämndens beslut ska gälla omedelbart, om inte Centrala studie-
stödsnämnden bestämmer något annat. Om ett beslut överklagas, kan överkla-
gandenämnden besluta att det tills vidare inte ska gälla.

�verklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande dit får

inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:775

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.