SFS 1996:1045 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:527) om studiestartsstöd / SFS 1996:1045 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
SFS 1996_1045 Lag om ändring i studiestödslagen (1973_349)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1045
Utkom från trycket

den 12 november 1996

Lag
om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 7 kap.

1 § studiestödslagen (1973:349)2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

1 §3 Studiehjälp lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbild-

ningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen
utser, om inte något annat följer av bestämmelserna nedan i detta kapitel.

Studiehjälp lämnas dock längst till och med första kalenderhalvåret det år

under vilket den studerande fyller 20 år.

4 kap.

1 §4

5

Studiemedel lämnas till studerande vid de läroanstalter och ut-

bildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen
utser.

7 kap.

1 § Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de läroan-

stalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet
som regeringen utser. Regeringen får meddela föreskrifter om rätt till sär-
skilt vuxenstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka
det finns behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter får göras
undantag från bestämmelserna i 3-5 a, 7, 8, 8 a och 14 §§. Regeringen får
vidare meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för vissa
studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I sådana
föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelserna i 3, 5, 7, 8 och 14 §§
samt, såvitt avser studiemedel för behörighetsgivande förutbildning, i
4 kap. 9 §. I föreskrifterna får också ges rätt till avskrivning av studielån

enligt 4 kap. i andra fall än som anges i 8 kap. 9-12 §§.

I 20 § finns bestämmelser om verkan av att en studerande har uppburit

studiemedel för den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd lämnas.

Särskilt vuxenstudiestöd får inte beviljas eller uppbäras för den tid för

vilken utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildnings-
bidrag för doktorander lämnas, om inte något annat följer av bestämmelser
som regeringen meddelar.

1784

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

1

Prop. 1995/96:200, bet. 1996/97:UbU4, rskr. 1996/97:14.

2

Lagen omtryckt 1987:303.

3

Senaste lydelse 1993:220.

4

Senaste lydelse 1993:220.

5

Senaste lydelse 1995:480.

1

background image

1785

SFS 1996:1045

På regeringens vägnar

CARL THAM

Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.