SFS 1997:1215 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:527) om studiestartsstöd / SFS 1997:1215 Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
SFS 1997_1215 Lag om ändring i studiestödslagen (1973_349)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1215
Utkom från trycket
den 29 december 1997

Lag
om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 16 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1973:349)2

att 3 kap. 6 §, 4 kap. 3 och 8 §§, 5 kap. 6 §, 7 kap. 1, 7 och 20 §§ samt 9 kap.
2 § skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 §3 Studiebidrag lämnas med 750 kronor i månaden.

4 kap.

3 §4 Studiemedel får inte beviljas för den tid för vilken studiehjälp enligt
3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats.

Om en studerande beviljas studiehjälp eller särskilt vuxenstudiestöd för en

tid för vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den stude-
rande inte ta emot studiemedlen för denna tid.

Studiemedel får inte heller beviljas eller tas emot för den tid för vilken ut-

bildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning, utbildningsbidrag för dok-
torander eller särskilt utbildningsbidrag lämnas, om inte något annat följer
av bestämmelser som regeringen meddelar.

Studiemedel lämnas inte för den tid under vilken den studerande tjänstgör

enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till re-
serv- eller yrkesofficer.

8 §5 Har en studerande för sådana studier som avses i 1 § fått studiemedel
eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. under sammanlagt minst sex år,
lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier bara om det finns särskilda
skäl och det inte är fråga om forskarutbildning. Om den studerande är eller
har varit anställd som doktorand eller om den studerande har eller har haft
utbildningsbidrag för doktorander, får studiemedel inte lämnas för forskarut-
bildning.

1

Prop. 1997/98:1 utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110.

2

Lagen omtryckt 1987:303.

3

Senaste lydelse 1995:480.

4

Senaste lydelse 1995:480.

5

Senaste lydelse 1988:877.

2269

background image

SFS 1997:1215

Har en studerande för sådana studier som avses i 2 § fått studiemedel, sär-

skilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. eller särskilt utbildningsbidrag under
sammanlagt minst tre år, lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier

bara om det finns särskilda skäl.

5 kap.

6 § Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 § lämnas
inte till studerande som har studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudie-
stöd, utbildningsbidrag eller särskilt utbildningsbidrag för den tidsperiod
som utbildningen pågår.

7 kap.

1 § Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de läroanstal-

ter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som re-
geringen utser. Regeringen får meddela föreskrifter om rätt till särskilt vux-
enstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka det finns
ett behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter får göras undan-
tag från bestämmelserna i 3-5 a, 7, 8, 8 a och 14 §§. Regeringen får vidare
meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för vissa studerande
vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I sådana föreskrifter
får göras avvikelser från bestämmelserna i 3, 5, 7, 8 och 14 §§ samt, såvitt

avser studiemedel för behörighetsgivande förutbildning, i 4 kap. 9 §. I före-
skrifterna får också ges rätt till avskrivning av studielån enligt 4 kap. i andra
fall än som anges i 8 kap. 9-12 §§.

I 20 § finns bestämmelser om verkan av att en studerande har fått studie-

medel för den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd lämnas.

Särskilt vuxenstudiestöd får inte beviljas eller tas emot för den tid för vil-

ken utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning, utbildningsbidrag
för doktorander eller särskilt utbildningsbidrag lämnas, om inte något annat
följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

7 § Till en studerande som uppfyller villkoren för ersättning från en ar-
betslöshetskassa eller som under den längsta tid som ersättning kan betalas
ut har fått ersättning från någon arbetslöshetskassa lämnas vuxenstudiestöd
enligt 7 a, 7 b och 8 b §§.

Till en annan studerande lämnas särskilt vuxenstudiestöd enligt bestäm-

melserna i 8, 8 a och 8 b §§. Vid beräkningen av stödet används det lägsta ut-
bildningsbidrag enligt bestämmelserna om dagpenning som kan betalas till
en person som har rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslös-
hetsförsäkring och som uppfyller villkoren för ersättning vid arbetslöshet el-
ler har fått ersättning under den längsta tid som ersättning kan betalas ut. Av
6 a § framgår att beräkningen alltid skall ske med ledning av utbildningsbi-
draget för heltidsarbete.

6

6

8

7

Senaste lydelse 1993:220.

7

Senaste lydelse 1996:1045.

8

Senaste lydelse 1997:246.

2270

background image

SFS 1997:1215

När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver studier

på mer än halvtid men mindre än heltid får storleken av det vuxenstudiestöd
som annars skulle lämnas enligt föreskrifterna i första och andra stycket, be-

stämmas i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av tredje stycket meddelas av regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer.

20 § Om en studerande beviljas särskilt vuxenstudiestöd för en tid för vil-
ken den studerande redan har fått studiemedel enligt 4 kap. gäller bestäm-
melserna i andra-fjärde styckena.

Det belopp som den studerande fått i studiemedel avräknas från de belopp

som den studerande beviljas för nämnda tid. Avräkningen sker från de be-
lopp som beviljats i vuxenstudiebidrag och studielån i nu nämnd ordning.

Det avräknade beloppet skall jämställas med vuxenstudiebidrag och stu-

dielån i den omfattning som avräkningen avser motsvarande studiestöds-
form.

Ett belopp som inte kan avräknas skall återkrävas. Därvid tillämpas 9 kap.

2 § sjätte stycket.

9 kap.

2 § Om någon har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på
grund av att den studerandes sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverk-
samhet eller kapital vid taxeringen överstigit den inkomst som lagts till
grund för beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut för mycket
krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd
gräns, skall dock inte krävas tillbaka.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgif-

ter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller
på något annat sätt har orsakat att studiestöd lämnats felaktigt eller med för
högt belopp, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma
gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt be-
lopp och insett eller bort inse detta.

Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning enligt första el-

ler andra stycket helt eller delvis efterges.

Avbryter någon sina studier skall andra och tredje styckena tillämpas be-

träffande studiestöd som har betalats ut för tiden efter avbrottet. Beror av-
brottet på sjukdom skall studiestöd som den studerande fått enligt 3 kap. 15
och 16 §§, 4 kap. 28-35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § och de bestämmelser som

anges där inte krävas tillbaka. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses
i 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.

Avser återkrav studiehjälp enligt 3 kap. till sådan studerande, som vid ut-

betalningstillfället var omyndig, åvilar betalningsskyldigheten den som då
var den omyndiges förmyndare.

På studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap.

som krävs tillbaka tas ränta ut från den dag när medlen tagits emot efter en
räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens

9

9

10

Senaste lydelse 1995:480.

10

Senaste lydelse J 993:220.

2271

background image

SFS 1997:1215

utlåningsränta. På andra former av studiestöd som krävs tillbaka enligt
denna paragraf tas ränta ut enligt samma räntesats från den dag som infaller
en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl,
kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet att

betala räntan.

I samband med återkrav får också tas ut avgifter för administrativa kostna-

der enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Till den som fått studiemedel för forskarutbildning som påbörjats före

ikraftträdandet av denna lag lämnas studiemedel enligt äldre föreskrifter för
forskarutbildning som bedrivs före utgången av år 2001.

3. �ldre föreskrifter om återkrav gäller fortfarande i fråga om studiestöd

som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL THAM

Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)

2272

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.