SFS 2020:444 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:527) om studiestartsstöd / SFS 2020:444 Lag om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
SFS2020-444.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2017:527) om studie-
startsstöd ska införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

22 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att den
studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer av 19�
22 §§ vid extraordinära händelser i fredstid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:295.

SFS

2020:444

Publicerad
den

6 juni 2020

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.