SFS 2017:571 Lag om försöksverksamhet med branschskolor

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor / SFS 2017:571 Lag om försöksverksamhet med branschskolor
170571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om försöksverksamhet med branschskolor;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasieskolan

eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) får, inom
ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal
med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom sådan utbild-
ning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entreprenad är under-
visning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil (yrkesämnen) och
undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår i utbildningen
enligt skollagen.

Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den myndig-

hetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift och uppgifter som
inte är hänförliga till undervisningen överlämnas till branschskolan på entre-
prenad.

Endast en kommun, ett landsting eller en enskild fysisk eller juridisk per-

son som uppfyller vissa villkor kan efter ansökan till den myndighet som
regeringen bestämmer få ett godkännande att bedriva branschskola.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om urval.

2 §

I försöksverksamheten tillämpas de bestämmelser om utbildning inom

gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som
finns i skollagen (2010:800) och i föreskrifter som meddelats i anslutning till
den lagen. Bestämmelserna om entreprenad i 23 kap. skollagen och i före-
skrifter som meddelats i anslutning till de bestämmelserna ska dock inte
tillämpas i försöksverksamheten.

3 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknyt-

ning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar får en
kommun eller ett landsting genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra
uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om verkställigheten
av denna lag.

1 Prop. 2016/17:161, bet. 2016/17:UbU21, rskr. 2016/17:319.

SFS 2017:571

Utkom från trycket
den 26 juni 2017

background image

2

SFS 2017:571

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Lagen tillämpas på utbildning efter den 1 juli 2018.
3. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni månad 2023.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNA EKSTR�M
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar