SFS 2019:978 Lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor / SFS 2019:978 Lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor
SFS2019-978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet

med branschskolor

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2017:571) om
försöksverksamhet med branschskolor ska ha följande lydelse.

1 § En huvudman för utbildning på ett yrkesprogram inom gymnasie-
skolan eller för kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) får,
inom ramen för en försöksverksamhet, med bibehållet huvudmannaskap
sluta avtal med en branschskola om att skolan utför vissa uppgifter inom
sådan utbildning (entreprenad). De uppgifter som får överlämnas på entre-
prenad är undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad profil
(yrkesämnen) och undervisning som avser sådant gymnasiearbete som ingår
i utbildningen enligt skollagen.

Om sådan undervisning överlämnas på entreprenad, får även den myndig-

hetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift och uppgifter som
inte är hänförliga till undervisningen överlämnas till branschskolan på entre-
prenad.

Endast en kommun, en region eller en enskild fysisk eller juridisk person

som uppfyller vissa villkor kan efter ansökan till den myndighet som rege-
ringen bestämmer få ett godkännande att bedriva branschskola.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana villkor och om urval.

3 §2 Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om an-
knytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar får
en kommun eller en region genom sådan entreprenad som avses i 1 § utföra
uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:1105.

SFS

2019:978

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar