SFS 2019:504 Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning / SFS 2019:504 Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
SFS2019-504.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ansvar för god forskningssed och prövning av

oredlighet i forskning

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forsknings-
huvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed.

Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av

frågor om oredlighet i forskning.

Definitioner
2 §
I denna lag avses med

forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk

person i vars verksamhet forskning utförs, och

oredlighet i forskning: en allvarlig avvikelse från god forskningssed i

form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller
av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av
forskning.

Lagens tillämpningsområde
3 §
Denna lag tillämpas på forskning som utförs av

1. universitet och högskolor som har staten som huvudman och som

omfattas av högskolelagen (1992:1434),

2. andra statliga myndigheter,
3. staten i form av aktiebolag, om bolagets verksamhet är reglerad i lag

eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott
av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett
bestämmande inflytande över verksamheten,

4. staten i form av stiftelse, om stiftelsens verksamhet är reglerad i lag

eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller till-
sammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,

5. kommuner och landsting, eller av aktiebolag, handelsbolag, ekono-

miska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande, och

6. enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina

enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

1 Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273.

SFS

2019:504

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

2

SFS

2019:504

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagens tillämp-

ningsområde för forskningshuvudmän som bedriver forskning inom det
försvars- och säkerhetspolitiska området. Regeringen får också besluta om
sådana undantag i enskilda fall.

Ansvar för god forskningssed
Forskarens ansvar
4 § Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning.

Forskningshuvudmannens ansvar
5 § Forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forsk-
ningen utförs i enlighet med god forskningssed.

6 § Om det kan misstänkas att oredlighet i forskning har förekommit i en
forskningshuvudmans verksamhet, ska forskningshuvudmannen överlämna
handlingarna i ärendet för prövning av den nämnd som avses i 7 §.

Prövning av oredlighet i forskning
Prövning av ärenden
7 § Frågor om oredlighet i forskning prövas av en särskild nämnd.

Sådana ärenden inleds genom att
1. en forskningshuvudman överlämnar handlingarna i ett ärende enligt

6 §,

2. en anmälan om oredlighet i forskning inkommer till nämnden, eller
3. nämnden tar upp en fråga om oredlighet i forskning som den har fått

kännedom om på något annat sätt.

Preskription
8 § Prövning av oredlighet i forskning enligt denna lag får inte grundas på
omständigheter som är äldre än tio år när ärendet inleds.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl för

en prövning.

Beslut
9 § Nämndens prövning enligt 7 § första stycket ska redovisas i ett beslut.

10 § Nämnden får besluta att avvisa en sådan anmälan om oredlighet i
forskning som avses i 7 § 2 om den är uppenbart obefogad.

Nämnden får besluta att skriva av ett ärende om en anmälan har åter-

kallats.

11 § Om nämnden bedömer att ett ärende inte rör oredlighet i forskning
men kan gälla andra avvikelser från god forskningssed, ska nämnden under-
rätta den berörda forskningshuvudmannen och samtidigt lämna över hand-
lingarna i ärendet dit.

Forskningshuvudmannens samverkans- och uppgiftsskyldighet
12 §
Forskningshuvudmannen ska lämna de upplysningar och handlingar
om forskningen som nämnden begär och ge nämnden tillgång till datorer
och annan utrustning som har använts vid forskningen.

background image

3

SFS

2019:504

Nämnden får besluta de förelägganden som behövs för att en forsknings-

huvudman ska fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Forskningshuvudmannens återrapporteringsskyldighet
13 §
Om nämnden har fattat ett beslut om att det har förekommit ored-
lighet i forskning, eller det framgår av ett beslut av nämnden att det har före-
kommit en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering,
förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov oaktsamhet har kunnat
konstateras, ska forskningshuvudmannen inom sex månader efter att beslutet
har vunnit laga kraft rapportera till nämnden vilka åtgärder huvudmannen
har vidtagit eller avser att vidta med anledning av beslutet.

Underrättelser till intressenter
14 §
Om nämnden har fattat ett beslut om att det har förekommit ored-
lighet i forskning, eller det framgår av ett beslut av nämnden att det har före-
kommit en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering,
förfalskning eller plagiering utan att uppsåt eller grov oaktsamhet har kunnat
konstateras, ska forskningshuvudmannen snarast efter att beslutet har fattats
informera berörda forskningsfinansiärer, myndigheter, vetenskapliga tid-
skrifter och andra berörda om beslutet. Forskningshuvudmannen ska även
upplysa om att beslutet kan komma att överklagas.

�verklagande
15 §
Beslut enligt 9 § och 12 § andra stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Den nämnd som avses i 7 § ska efter ikraftträdandet överta handlägg-

ningen av ärenden om oredlighet i forskning som har inletts hos en forsk-
ningshuvudman. Forskningshuvudmannen ska överlämna handlingarna i dessa
ärenden till nämnden.

På regeringens vägnar

STEFAN L�

FVEN

ANNA EKSTR�M
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.