SFS 2019:1149 Lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning