SFS 2019:1149 Lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning / SFS 2019:1149 Lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
SFS2019-1149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god

forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2019:504) om ansvar
för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

dels att nuvarande 15 § ska betecknas 21 §,
dels att rubriken närmast före 15 § ska sättas närmast före den nya 21 §,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 15�20 §§, och närmast före

15 § en ny rubrik av följande lydelse.

Behandling av personuppgifter
15 §
Bestämmelserna i 16�20 §§ kompletterar Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

16 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning, här benämnd dataskyddslagen, och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag.

17 § Artikel 13.3 i EU:s dataskyddsförordning om informationsskyldighet
för den personuppgiftsansvarige gäller inte när en forskningshuvudman som
avses i 3 § första stycket behandlar personuppgifter för att fullgöra uppgifter
enligt denna lag.

18 § Bestämmelsen i 3 kap. 3 § andra stycket dataskyddslagen om sökför-
bud i fråga om känsliga personuppgifter gäller inte när nämnden eller en
forskningshuvudman som avses i 3 § första stycket 1, 2 och 5 behandlar
personuppgifter för att fullgöra uppgifter enligt denna lag.

19 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning
behandlas av de forskningshuvudmän som avses i 3 § första stycket 3, 4,
6 och 7 om behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppgifter enligt denna
lag.

För sådana forskningshuvudmän som avses i 3 § första stycket 3, 4, 6 och

7 och i vars verksamhet bestämmelserna om allmänna handlingar och

1 Prop. 2019/20:7, bet. 2019/20:UbU5, rskr. 2019/20:56.

SFS

2019:1149

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1149

sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) gäller, finns det även bestämmelser om behandling av känsliga
personuppgifter i dataskyddslagen.

20 § Personuppgifter som behandlas av nämnden enbart för att fullgöra
uppgifter enligt denna lag får användas för att vidta åtgärder i fråga om den
registrerade endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till den
registrerades vitala intressen.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.