SFS 2022:1011 Lag om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet / SFS 2022:1011 Lag om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet
SFS2022-1011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse
1 §
I denna lag finns bestämmelser om kontroller med kroppsvisitation av
provdeltagare vid inpassering till eller utpassering från en lokal där
högskoleprovet genomförs (in- och utpasseringskontroller).

�ndamålet med sådana kontroller är att motverka att fusk sker vid

högskoleprovet genom användning av elektroniskt hjälpmedel.

Med elektroniskt hjälpmedel avses elektronisk utrustning som kan lagra,

innehålla, sända eller ta emot information.

När får in- och utpasseringskontroller utföras?
2 §
En in- eller utpasseringskontroll får utföras i samband med ett provpass
för att söka efter elektroniska hjälpmedel. Om en sådan kontroll görs ska
alla som ska delta eller har deltagit i provpasset genomgå kontrollen.
Kontroller får dock inte utföras på provdeltagare som är under femton år.

In- och utpasseringskontroller får utföras i så många lokaler som bedöms

vara nödvändigt för att fusk genom användning av elektroniskt hjälpmedel
ska motverkas på ett effektivt sätt.

Ingen provdeltagare får kontrolleras mer än två gånger under en provdag.

3 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om och ansvara
för genomförandet av in- och utpasseringskontroller och andra åtgärder
enligt denna lag.

In- eller utpasseringskontrollens genomförande
4 §
En in- eller utpasseringskontroll ska utföras av en polisman eller av en
ordningsvakt som förordnats av Polismyndigheten enligt 2 d och 5 §§ lagen
(1980:578) om ordningsvakter.

5 § En in- eller utpasseringskontroll ska genomföras med metalldetektor
eller annan liknande anordning. Om det finns särskilda skäl får en in- eller
utpasseringskontroll genomföras på annat sätt.

En in- eller utpasseringskontroll som genomförs på annat sätt än med

metalldetektor eller liknande anordning och som inte avser föremål som

1 Prop. 2021/22:155, bet. 2021/22:UbU26, rskr. 2021/22:412.

SFS

2022:1011

Publicerad
den

28 juni 2022

background image

2

SFS

2022:1011

provdeltagaren har med sig får utföras endast av en person som är av samma
kön som provdeltagaren.

Sådan kontroll som avses i andra stycket och som är av mer väsentlig

omfattning ska utföras i ett avskilt utrymme. Kontrollen ska utföras i vittnes
närvaro, om den som ska kontrolleras begär det och det kan göras utan större
omgång. Vittnet ska vara av samma kön som provdeltagaren.

Konsekvenser av vägran att genomgå en in- eller

utpasseringskontroll
6 §
En provdeltagare som vägrar att genomgå en in- eller utpasserings-
kontroll ska

1. nekas tillträde till den lokal där provet genomförs under provdagens

återstående provpass, och

2. inte få något resultat på provet.
En provdeltagare som vägrar att genomgå en utpasseringskontroll ska

även stängas av från deltagande i provet under en period av två år från
tidpunkten för kontrollen.

Första stycket 2 och andra stycket ska inte tillämpas om det finns

synnerliga skäl.

Omhändertagande av elektroniska hjälpmedel
7 §
Den som utför en in- eller utpasseringskontroll får från en prov-
deltagare omhänderta ett elektroniskt hjälpmedel som kan befaras komma
till användning eller ha använts vid fusk på högskoleprovet och som
påträffas vid en in- eller utpasseringskontroll. Omhändertagande får göras
även av delar av sådan utrustning.

8 § Föremål som har omhändertagits enligt 7 § ska förvaras på ett
betryggande sätt. Ett bevis om att ett föremål omhändertagits ska utfärdas,
om provdeltagaren begär det.

Ett föremål som har omhändertagits enligt 7 § ska återlämnas till prov-

deltagaren senast när provdagen är slut, om inte annat följer av 9 §.

9 § Om ett omhändertaget föremål bedöms kunna tas i beslag enligt
27 kap. 1 § rättegångsbalken, ska omhändertagandet skyndsamt anmälas till
Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå till dess frågan,
om föremålet ska tas i beslag, har prövats. Omhändertagandet ska i ett sådant
fall dokumenteras.

Tystnadsplikt
10 §
Den som är eller har varit verksam i en enskilt bedriven verksamhet
som anlitas för kontrollverksamhet enligt denna lag får inte obehörigen röja
vad han eller hon har fått veta om planering eller andra förberedelser för
in- och utpasseringskontroller.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

background image

3

SFS

2022:1011

�verklagande
11 §
Beslut enligt 6 § första stycket 2 och andra stycket får överklagas till
�verklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

ANNA EKSTR�M
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.