SFS 2014:1029 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2014:1029 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
141029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 10 juli 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 2 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

1 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för förskoleklass,

grundskola eller grundsärskola eller för fritidshem som anordnas vid en skol-
enhet med någon av dessa skolformer ska ha kommit in till Statens skolin-
spektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Första stycket gäller inte om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers

möjlighet att fullfölja sin utbildning.

3 §

Beslut i ett ärende som avses i 1 § första stycket ska om möjligt fattas

före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Ett ärende
enligt 1 § andra stycket ska prövas skyndsamt.

4 §

1 När en enskild huvudman har godkänts för en utbildning ska utbild-

ningen starta senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkännan-
det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Per-Anders Svensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Tidigare 4 § upphävd genom 2011:506.

SFS 2014:1029

Utkom från trycket
den 22 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.