SFS 2015:142 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2015:142 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
150142.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 5 mars 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 9 kap. 20 och 21 §§, 11 kap. 10 och 11 §§ och 12 kap. 10 och 11 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 9 kap. 21 a §,

11 kap. 11 a § och 12 kap. 11 a §, av följande lydelse.

9 kap.

20 §

1

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 21 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6 och 9, även som stöd för betygssättning. Sådana prov
får användas för samma syften i de ämnen och årskurser som anges i 21 a §,
om rektorn beslutar det.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov,

om det finns särskilda skäl.

21 §

2

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 3, 6 och

9,

2. engelska i årskurs 6 och 9,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 9,

och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 9.
Statens skolverk ska fördela ämnesprov som avses i första stycket 3 och 4

så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne res-
pektive ett naturorienterande ämne och att antalet provdeltagare så långt som
möjligt blir lika stort för varje ämnesprov.

21 a §

�mnesprov får användas i geografi, historia, religionskunskap, sam-

hällskunskap, biologi, fysik och kemi i årskurs 6.

1 Senaste lydelse 2014:96.

2 Senaste lydelse 2011:1180.

SFS 2015:142

Utkom från trycket
den 17 mars 2015

background image

2

SFS 2015:142

11 kap.

10 §

3

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 7 och 10, även som stöd för betygssättning. Sådana prov
får användas för samma syften i de ämnen och årskurser som anges i 11 a §,
om rektorn beslutar det.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov,

om det finns särskilda skäl.

11 §

4

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 4, 7 och

10,

2. engelska i årskurs 7 och 10, och
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 10,

och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 10.
Statens skolverk ska fördela ämnesprov som avses i första stycket 3 och 4

så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne res-
pektive ett naturorienterande ämne.

11 a §

�mnesprov får användas i geografi, historia, religionskunskap, sam-

hällskunskap, biologi, fysik och kemi i årskurs 7.

12 kap.

10 §

5

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6, även som stöd för betygssättning.

Sådana prov får

användas för samma syften i de ämnen och årskurser som anges i 11 a §, om
rektorn beslutar det.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov,

om det finns särskilda skäl.

11 §

6

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6,

och

2. engelska i årskurs 6.

11 a §

�mnesprov får användas i geografi, historia, religionskunskap, sam-

hällskunskap, biologi, fysik och kemi i årskurs 6.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2015.

3 Senaste lydelse 2014:96.

4 Senaste lydelse 2011:1180.

5 Senaste lydelse 2014:96.

6 Senaste lydelse 2011:1180. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2015:142

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.