SFS 2015:293 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2015:293 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
150293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya kapitel, 5 a och 14 a kap., av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

I denna förordning finns följande kapitel:

� inledande bestämmelser (1 kap.),
� huvudmän (2 kap.),
� lärotider (3 kap.),
� elever (4 kap.),
� utbildningen (5 kap.),
� fjärrundervisning (5 a kap.),
� betyg (6 kap.),
� förskolan (7 kap.),
� förskoleklassen (8 kap.),
� grundskolan (9 kap.),
� grundsärskolan (10 kap.),
� specialskolan (11 kap.),
� sameskolan (12 kap.),
� fritidshemmet (13 kap.),
� bidrag till enskilda huvudmän (14 kap.),
� utbildning vid särskilda ungdomshem (14 a kap.), och
� övriga bestämmelser (15 kap.).

5 a kap. Fjärrundervisning

Allmänt om fjärrundervisning

1 §

Fjärrundervisning får anordnas för elever i grundskolan, grundsärsko-

lan, specialskolan och sameskolan under de förutsättningar och med de be-
gränsningar som följer av 2�4 §§.

Bestämmelserna i kapitlet hindrar dock inte att en lärare som är närvarande

i klassrummet, som ett led i sin undervisning av eleverna, tar hjälp av en
annan lärare som undervisar med hjälp av informations- och kommunika-
tionsteknik och som är åtskild från eleverna i rum men inte i tid.

SFS 2015:293

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:293

2 §

Fjärrundervisning får anordnas i

1. moderna språk,
2. modersmål,
3. samiska i sameskolan, och
4. teckenspråk.
Fjärrundervisning får också användas för att ge elever studiehandledning

på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Förutsättningar för fjärrundervisning

3 §

Fjärrundervisning får genomföras endast om

1. det inte finns någon lärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 § skol-

lagen (2010:800) eller, när det gäller studiehandledning på modersmålet och
integrerad samisk undervisning, annan lämplig person att tillgå inom en
huvudmans skolenhet, eller

2. elevunderlaget är otillräckligt.

Handledare

4 §

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lo-

kal där eleverna befinner sig.

Avtal med staten

5 §

Avtal med staten om uppgifter som avser fjärrundervisning får enbart

slutas för undervisning i teckenspråk, samiska eller integrerad samisk under-
visning i grundskolan.

14 a kap. Utbildning vid särskilda ungdomshem

Inledande föreskrifter

1 §

I 24 kap. 8 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om utbildning

för skolpliktiga barn som vistas i ett sådant hem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdoms-
hem).

För sådan utbildning ska relevanta bestämmelser i denna förordning tilläm-

pas med de nödvändiga avvikelser som följer av att barnet vistas i ett sådant
hem.

Huvudmannen

2 §

Huvudmannen för ett särskilt ungdomshem ska fullgöra de uppgifter i

fråga om utbildningen vid hemmet som annars huvudmannen för den skol-
form inom skolväsendet som utbildningen motsvarar har.

Förutsättningar för fjärrundervisning vid särskilda ungdomshem

3 §

Fjärrundervisning får anordnas för elever som vistas i ett särskilt ung-

domshem i samtliga ämnen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
utom svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Fjärrunder-

background image

3

SFS 2015:293

visning får också användas för att ge elever studiehandledning på modersmå-
let.

Fjärrundervisning enligt första stycket får genomföras endast om
1. det inte finns någon lärare att tillgå på hemmet som uppfyller kraven en-

ligt 2 kap. 13 § skollagen (2010:800) eller, när det gäller studiehandledning
på modersmålet och integrerad samisk undervisning, annan lämplig person,
eller

2. elevunderlaget är otillräckligt.
Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal

där eleverna befinner sig.

Bemyndigande

4 §

Statens skolverk får, efter att ha inhämtat synpunkter från Statens insti-

tutionsstyrelse, meddela föreskrifter om verkställigheten av detta kapitel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.