SFS 2015:578 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2015:578 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
150578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 1 oktober 2015.

Regeringen föreskriver att det i skolförordningen (2011:185) ska införas

två nya paragrafer, 5 kap. 5 a § och 9 kap. 4 a §, samt närmast före 5 kap.
5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Undervisning i förberedelseklass för nyanlända och vissa andra elever

5 a §

Undervisning i förberedelseklass enligt 3

kap. 12 f § skollagen

(2010:800) ska så långt som möjligt i fråga om såväl lokaler som verksamhet
bedrivas i nära anslutning till annan undervisning.

9 kap.

4 a §

En nyanländ elev eller en annan elev vars kunskaper bedömts enligt

3 kap. 12 c § skollagen (2010:800) får ges mer undervisning i svenska eller
svenska som andraspråk än övriga elever i samma årskurs hos huvudmannen
genom en omfördelning av den undervisningstid huvudmannen beslutat enligt
4 § (prioriterad timplan).

Ett beslut om prioriterad timplan får fattas om det behövs för att eleven så

snart som möjligt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i den under-
visningsgrupp som eleven normalt hör

till. En elev får omfattas av prioriterad

timplan under högst ett år och eleven får inte under denna tid ges mindre
undervisning totalt än andra elever i samma årskurs hos huvudmannen.

Rektorn beslutar om prioriterad timplan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:578

Utkom från trycket
den 13 oktober 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.