SFS 2017:1116 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2017:1116 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
171116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1, 2, 4, 6 och 7 §§ och rubrikerna närmast

före 4 kap. 2 och 4 §§ skolförordningen (2011:185) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel gäller förskoleklassen, grundskolan,

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, om inte annat anges.

Förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan

2 §

Barn som anses bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare har samma

rätt till utbildning i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan som
barn som anses bosatta i Sverige, om vårdnadshavarna eller en av dem är
svenska medborgare. Den kommun där barnet stadigvarande vistas ska anses
som barnets hemkommun vid tillämpningen av skollagen (2010:800). Frågan
om mottagande av ett sådant barn prövas på begäran av barnets vårdnads-
havare.

En huvudman får även i andra fall ta emot ett barn som inte anses bosatt i

Sverige som elev i sin förskoleklass eller grundskola.

�vergång och uppflyttning

4 §

Läsåret efter förskoleklassen ska varje elev fortsätta skolgången i grund-

skolan, om inte något annat beslutas med stöd av 7 kap. 5, 6 eller 7 § skol-
lagen (2010:800) eller 6 § första stycket.

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska varje

elev vid slutet av läsåret flyttas till närmast högre årskurs, om inte något annat
beslutas med stöd av 5�7 §§.

6 §

I förskoleklassen får rektorn på begäran av en elevs vårdnadshavare be-

sluta att eleven får gå i förskoleklassen ytterligare ett läsår, om det finns sär-
skilda skäl för det.

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn

på begäran av en elevs vårdnadshavare besluta att eleven får gå om en års-
kurs.

SFS 2017:1116

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1116

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 §

Det framgår av 7 kap. 11 a och 11 b §§ skollagen (2010:800) att ett barn

under vissa förutsättningar helt får hoppa över förskoleklassen. Dessutom får
en elev i förskoleklassen flyttas till årskurs 1 i skolan, om skolans rektor be-
dömer att eleven har goda förutsättningar för det och elevens vårdnadshavare
medger det.

Rektorn får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan

och sameskolan ska flyttas till en högre årskurs än den som eleven redan till-
hör eller normalt ska tillhöra, om eleven har goda förutsättningar att delta i ut-
bildningen i den högre årskursen och elevens vårdnadshavare medger det.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen

2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.