SFS 2018:3 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2018:3 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
180003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 11 januari 2018.

Regeringen föreskriver att 14 kap. 6 § skolförordningen (2011:185) ska ha

följande lydelse.

14 kap.

6 §

Ersättning för lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara hemkommunens

genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället

högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är
skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den en-
skilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av kommu-
nens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon
annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset av att
utbildning med en enskild huvudman kan etableras.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:3

Utkom från trycket
den 23 januari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.