SFS 2020:779 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2020:779 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
SFS2020-779.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 10 september 2020

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)1

dels att 12 kap. 14 § och 14 a kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 5 a kap. 3 § och 14 a kap. 3 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 5 a kap. 1�5 §§, 9 kap. 28 §, 12 kap. 13 §

och rubrikerna närmast före 5 a kap. 1, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 b kap., en ny paragraf, 5 a kap.

6 §, och närmast före 5 a kap. 2 och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 I denna förordning finns följande kapitel:

� inledande bestämmelser (1 kap.),
� huvudmän (2 kap.),
� lärotider (3 kap.),
� elever (4 kap.),
� utbildningen (5 kap.),
� fjärrundervisning (5 a kap.),
� distansundervisning (5 b kap.),
� betyg (6 kap.),
� förskolan (7 kap.),
� förskoleklassen (8 kap.),
� grundskolan (9 kap.),
� grundsärskolan (10 kap.),
� specialskolan (11 kap.),
� sameskolan (12 kap.),
� fritidshemmet (13 kap.),
� bidrag till enskilda huvudmän (14 kap.),
� utbildning vid särskilda ungdomshem (14 a kap.), och
� övriga bestämmelser (15 kap.).

5 kap.
4 §
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behö-
ver det.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin

ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får

1 Senaste lydelse av

14 a kap. 3 § 2015:293

rubriken närmast före 5 a kap. 3 § 2015:293

rubriken närmast före 14 a kap. 3 § 2015:293.

2 Senaste lydelse 2015:293.

SFS

2020:779

Publicerad
den

12 september 2020

background image

2

SFS

2020:779

ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det
finns särskilda skäl.

Studiehandledning enligt första eller andra stycket får ges i interaktiv

form med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studie-
handledaren är åtskilda i rum men inte i tid, om det inte finns någon lämplig
person inom skolenheten som kan ge studiehandledning och huvudmannen
trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan.

5 a kap.
Inledande föreskrifter
3
1 §
4 I 21 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om fjärrundervis-
ning i vissa skolformer.

Begränsningar i användningen av fjärrundervisning
2 §
5 Fjärrundervisning får, trots vad som anges i 21 kap. 4 § skollagen
(2010:800), bara användas i

1. årskurserna 1�6 i grundskolan och grundsärskolan, årskurserna 1�7 i

specialskolan samt sameskolan, vid undervisning i modersmål,

2. sameskolan vid undervisning i samiska,
3. årskurserna 1�6 i grundskolan för integrerad samisk undervisning, och
4. årskurserna 4�6 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och

årskurserna 5�7 i specialskolan vid undervisning i moderna språk och
teckenspråk.

I årskurserna 7�9 i grundskolan och grundsärskolan och årskurserna 8�

10 i specialskolan får fjärrundervisning användas i samtliga ämnen och
verksamheter som anges i 21 kap. 4 § skollagen.

3 §6 Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas
för mer än 25 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstim-
mar i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Statens skolinspektion får efter ansökan från en huvudman medge att

fjärrundervisning får användas för mer än 25 procent av undervisningstim-
marna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett läsår
åt gången och endast om det finns synnerliga skäl för det.

Begränsningar i utförandet av fjärrundervisning7
4 §
8 En huvudman får inte vid någon tidpunkt under ett läsår utföra uppgif-
ter som avser fjärrundervisning åt en annan huvudman i högre omfattning
än 25 procent av sin vid läsårets början planerade totala kapacitet att erbjuda
undervisningstimmar oavsett undervisningsform.

Dokumentation av fjärrundervisning9
5 §10 Huvudmannen ska dokumentera ett beslut om att använda fjärrunder-
visning.

3 Senaste lydelse 2015:293.

4 Senaste lydelse 2015:293.

5 Senaste lydelse 2015:293.

6 Senaste lydelse 2015:293.

7 Senaste lydelse 2015:293.

8 Senaste lydelse 2015:293.

9 Senaste lydelse 2015:293.

10 Senaste lydelse 2015:293.

background image

3

SFS

2020:779

Anmälningsskyldighet
6 §
Huvudmannen ska till Statens skolinspektion anmäla ett beslut om att
använda fjärrundervisning. Om huvudmannen utför fjärrundervisning åt
någon annan huvudman ska det också anmälas. Skolinspektionen får medde-
la föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla.

5 b kap. Distansundervisning
Inledande föreskrifter
1 §
I 22 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om distansunder-
visning i vissa skolformer.

2 § Följande bestämmelser gäller inte för utbildning där distansundervis-
ning används:

� 3 kap. 4 § om skolarbetets förläggning,
� 5 kap. 6 § om friluftsverksamhet, och
� bilagorna 1�4 med timplaner för grundskolan, grundsärskolan, special-

skolan och sameskolan.

Ansökan
3 §
En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distans-
undervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller
sameskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den
31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

4 § Ansökan ska innehålla uppgifter om

1. vilken utbildning ansökan avser,
2. vid vilken skolenhet utbildningen ska anordnas,
3. hur många platser utbildningen ska omfatta,
4. huruvida utbildningen riktar sig mot någon särskild elevkategori, och
5. huruvida den sökande tidigare har utfört utbildning där distansunder-

visning eller liknande undervisning används.

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om vilka ytterligare upp-

gifter ansökan ska innehålla.

Godkännande
5 §
I 22 kap. 9 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om vad som
krävs för att en sökande ska godkännas som utförare av utbildning där
distansundervisning används. Det ska dessutom krävas att

1. den sökande har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

utbildningen, och

2. utbildningen bedöms tillgodose ett behov hos huvudmän som vill ge

elever särskilt stöd i form av distansundervisning.

6 § Ett beslut om godkännande ska innehålla uppgifter om

1. vilken utbildning beslutet avser,
2. vid vilken skolenhet utbildningen ska anordnas,
3. hur många platser utbildningen får omfatta, och
4. huruvida utbildningen riktar sig mot någon särskild elevkategori.
Beslutet ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan

utbildningen ska starta.

background image

4

SFS

2020:779

7 § Den som har godkänts som utförare av utbildning där distansundervis-
ning används ska börja utföra distansundervisningen senast vid början av det
läsår som inleds två år efter godkännandet.

9 kap.
28 §
I 10 kap. 7 a och 7 b §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om
integrerad samisk undervisning för samiska elever i grundskolan.

12 kap.
13 §
I 10 kap. 7 a och 7 b §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om
integrerad samisk undervisning för samiska elever i grundskolan.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 oktober 2020.
2. Förordningen tillämpas första gången på utbildning och annan verk-

samhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.