SFS 2014:1002 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2014:1002 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
141002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 15 §, 18 kap. 15 § och 29

kap. 9 § samt rubriken närmast före 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) ska ha
följande lydelse.

15 kap.

15 §

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan

huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till
hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är från-

varande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudman-
nens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.

18 kap.

15 §

2

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasiesärskola med en annan

huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till
hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är från-

varande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudman-
nens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.

29 kap.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

9 §

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de

ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte
har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella
program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbild-
ning (aktivitetsansvar).

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ung-

domar som berörs lämpliga individuella åtgärder. �&tgärderna ska i första
hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbild-
ning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

1 Prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354.

2 Senaste lydelse 2012:109.

SFS 2014:1002

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:1002

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansva-

ret enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter
som är nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt andra och tredje styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Kommunernas ansvar enligt 29 kap. 9 § gäller inte ungdomar som

genomför eller har fullföljt utbildning på ett specialutformat program i gym-
nasiesärskola, som har påbörjats före den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Angela �st

(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.