SFS 2015:482 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2015:482 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
150482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2

dels att 22 kap. ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 20 kap. 24�35 §§ ska betecknas 20 kap. 34�45 §§,
dels att 1 kap. 1 och 12 §§, 2 kap. 2 och 26 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 16 §,

5 kap. 5, 17, 19 och 22 §§, 20 kap. 1�4 och 7�9 §§, de nya 20 kap. 37 och
44 §§, 21 kap. 8 §, 23 kap. 2, 6 och 8 §§, 24 kap. 1 och 10�14 §§, 28 kap. 12 §
och rubrikerna närmast före 20 kap. 3 § och 24 kap. 11 § ska ha följande
lydelse,

dels att rubriken närmast efter 20 kap. 23 § ska sättas närmast efter nya

20 kap. 33 §,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 20 kap. 24, 25, 30, 32 och 34 §§

ska sättas närmast före nya 20 kap. 34, 35, 40, 42 respektive 44 §,

dels att det i lagen ska införas tolv nya paragrafer, 20 kap. 10 a och 24�

33 §§ och 21 kap. 10 a §, och närmast före 20 kap. 10 a, 24, 25, 28, 30, 31 och
33 §§ och 21 kap. 10 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet. Utbildning inom

skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2�6 §§.

Skolväsendet omfattar skolformerna
� förskola,
� förskoleklass,
� grundskola,
� grundsärskola,
� specialskola,
� sameskola,
� gymnasieskola,
� gymnasiesärskola,
� kommunal vuxenutbildning, och
� särskild utbildning för vuxna.

1 Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246.

2 Senaste lydelse av
22 kap. 7 § 2010:1311

20 kap. 28 § 2012:109

22 kap. 11 § 2010:877

20 kap. 30 § 2012:109.

22 kap. 21 § 2012:109
22 kap. 22 § 2012:109
22 kap. 24 § 2012:109

SFS 2015:482

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:482

I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i för-

skoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och
vissa särskilda utbildningsformer.

12 §

3 Lagen är uppdelad i 29 kapitel.

Dessa är
� inledande bestämmelser (1 kap.),
� huvudmän och ansvarsfördelning (2 kap.),
� barns och elevers utveckling mot målen (3 kap.),
� kvalitet och inflytande (4 kap.),
� trygghet och studiero (5 kap.),
� åtgärder mot kränkande behandling (6 kap.),
� skolplikt och rätt till utbildning (7 kap.),
� förskolan (8 kap.),
� förskoleklassen (9 kap.),
� grundskolan (10 kap.),
� grundsärskolan (11 kap.),
� specialskolan (12 kap.),
� sameskolan (13 kap.),
� fritidshemmet (14 kap.),
� gymnasieskolan (15�17 a kap.),
� gymnasiesärskolan (18 och 19 kap.),
� kommunal vuxenutbildning (20 kap.),
� särskild utbildning för vuxna (21 kap.),
� entreprenad och samverkan (23 kap.),
� särskilda utbildningsformer (24 kap.),
� annan pedagogisk verksamhet (25 kap.),
� tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärde-

ring (26 kap.),

� Skolväsendets överklagandenämnd och Lärarnas ansvarsnämnd

(27 kap.),

� överklagande (28 kap.), och
� övriga bestämmelser (29 kap.).

2 kap.

2 §

Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grund-

särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, sär-
skild utbildning för vuxna och fritidshem, om inte annat följer av 4 §.

I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra

kommunens uppgifter enligt denna lag. Om kommunens uppgifter fullgörs av
flera nämnder ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, lämna de
uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser i förskola
och i sådan verksamhet som avses i 25 kap. till de övriga nämnderna.

För en sådan nämnd som avses i andra stycket gäller det som är föreskrivet

om nämnder i kommunallagen (1991:900).

26 §

En huvudman för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning

för vuxna får för sina elever anordna sådan elevhälsa som avses i 25 §.

3 Senaste lydelse 2014:530.

background image

3

SFS 2015:482

3 kap.

13 §

4

I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasie-

skolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbild-
ning för vuxna ska betyg sättas i den utsträckning och form som följer av
denna lag eller annan författning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första stycket för fristående skolor med särskild
pedagogisk inriktning.

4 kap.

16 §

I en lokal styrelse för en förskoleenhet eller en skolenhet med grund-

skola eller grundsärskola ska företrädare för barnens eller elevernas vårdnads-
havare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. I en lokal styrelse
för en skolenhet med gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenut-
bildning eller särskild utbildning för vuxna ska företrädare för eleverna och
företrädare för de anställda ingå som ledamöter. Företrädarna för eleverna
eller vårdnadshavarna får inte vara fler än övriga ledamöter.

5 kap.

5 §

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under

medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.

Rektorn beslutar om ordningsregler.
Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning eller särskild ut-

bildning för vuxna.

17 §

I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och

särskild utbildning för vuxna får huvudmannen besluta att helt eller delvis
stänga av en elev om

1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid

bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,

2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för

kränkande behandling, eller

4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers

trygghet och studiero.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedel-

bart.

Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt för-

sta stycket 2�4 är uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elever-
nas trygghet och studiero, får rektorn besluta om omedelbar avstängning.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket.

19 §

Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en

viss utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenut-
bildning eller särskild utbildning för vuxna, om

4 Senaste lydelse 2010:2022.

background image

4

SFS 2015:482

1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplats-

förlagd, och

2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgö-

ringen.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedel-

bart.

Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket

är uppfyllda och det är nödvändigt på grund av brådskande omständigheter,
får rektorn besluta om omedelbar avstängning.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt tredje stycket.

22 §

Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som an-

vänds på ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara
för säkerheten i denna.

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket.
Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning eller särskild ut-

bildning för vuxna.

20 kap.

1 §

I detta kapitel finns

� allmänna bestämmelser (2�9 §§),
� bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

(10�15 §§),

� bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (16�

23 §§),

� bestämmelser om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

(24�33 §§),

� bestämmelser om betyg (34�41 §§),
� bestämmelser om validering (42 och 43 §§), och
� bestämmelser om intyg (44 och 45 §§).

2 §

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas

och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet
samt att främja sin personliga utveckling.

Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förut-

sättningar.

När det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska de som

fått minst utbildning prioriteras.

Utbildningens innehåll

3 §

Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning.

Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå, gymnasial nivå

och som svenska för invandrare.

4 §

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kun-

skaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar
också till att möjliggöra fortsatta studier.

background image

5

SFS 2015:482

Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå

som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Utbildning i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna invandrare

grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att
ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter
möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Utbildningen får ske på elevens
modersmål eller något annat språk som eleven behärskar.

7 §

Utbildningen ska vara avgiftsfri, om inte något annat följer av denna lag

eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 21 §. Det får dock
förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för elev-
erna.

Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje

elev inom utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbju-
das mot avgifter som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader.
Lärverktyg som används i utbildningen ska i övrigt tillhandahållas utan kost-
nad för eleverna.

Elever inom utbildning i svenska för invandrare ska utan kostnad ha till-

gång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.
Huvudmannen får dock besluta att elever ska hålla sig med enstaka egna lär-
verktyg.

Avgifter får inte tas ut i samband med ansökan om plats.

8 §

Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan

för varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildnings-
mål och planerad omfattning av studierna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om den individuella studieplanen.

9 §

Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen.

Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om

eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars
inte gör tillfredsställande framsteg.

Den vars utbildning på grundläggande nivå har upphört enligt andra stycket

ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det. Den
vars utbildning på gymnasial nivå har upphört enligt andra stycket får på nytt
beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.

Den vars utbildning i svenska för invandrare har upphört enligt andra

stycket eller som frivilligt avbrutit sådan utbildning ska på nytt beredas sådan
utbildning, om det finns särskilda skäl för det.

Utbildningen får avbrytas även enligt bestämmelserna i 5 kap. 17�20 §§.

Studie- och yrkesvägledning

10 a § Hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att påbörja ut-
bildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning.

background image

6

SFS 2015:482

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utbildningens omfattning

24 §

Utbildning i svenska för invandrare ska i genomsnitt under en fyra-

veckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. Undervis-
ningens omfattning får dock minskas om eleven begär det och huvudmannen
finner att det är förenligt med utbildningens syfte.

Huvudmannen ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är an-

passade efter elevens behov.

Samverkan med arbetslivet

25 § Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att
eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att utbild-
ning i svenska för invandrare kan kombineras med andra aktiviteter som

� arbetslivsorientering,
� validering,
� praktik, eller
� annan utbildning.
Huvudmannen ska också verka för att utbildning i svenska för invandrare

kan bedrivas under tid då eleven får ersättning enligt socialförsäkringsbalken
på grund av sjukdom, skada eller föräldraledighet och för att utbildningen kan
kombineras med aktiviteter som erbjuds inom hälso- och sjukvården.

26 §

Utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete.

27 §

Huvudmannen ska samråda med en berörd arbetsgivare och den lokala

arbetstagarorganisationen som arbetsgivaren är bunden till genom kollektiv-
avtal om en arbetstagares deltagande i utbildningen och utbildningens för-
läggning.

Kommunens ansvar

28 §

Hemkommunen är skyldig att se till att utbildning i svenska för in-

vandrare erbjuds dem som enligt 31 § första stycket har rätt att delta i utbild-
ningen.

När det gäller den som enligt 31 § andra stycket har rätt att delta i utbild-

ning i svenska för invandrare är det den kommun där han eller hon stadigva-
rande arbetar som är skyldig att se till att utbildningen erbjuds honom eller
henne.

29 § Varje kommun ska aktivt verka för att nå dem i kommunen som har rätt
till utbildningen och för att motivera dem att delta i utbildningen.

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att en rätt

till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det inte finns särskilda skäl
ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader.

Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas av lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan påbörja
utbildningen inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till utbild-
ning i svenska för invandrare hos kommunen.

background image

7

SFS 2015:482

Studie- och yrkesvägledning

30 §

Hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att påbörja ut-

bildning i svenska för invandrare erbjuds studie- och yrkesvägledning.

Rätt att delta

31 §

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från

och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller
hon

1. är bosatt i landet, och
2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbild-

ningen syftar till att ge.

En finländsk medborgare som stadigvarande arbetar i en svensk kommun,

men är bosatt i Finland nära gränsen till Sverige och saknar sådana grundläg-
gande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge, har från
och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år också rätt att
delta i utbildning i svenska för invandrare.

32 §

Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att ut-

bildning i svenska för invandrare inte kan anses nödvändig har inte rätt att
delta i utbildningen.

Mottagande

33 §

Huvudmannen beslutar om en person ska tas emot till utbildning i

svenska för invandrare.

37 §

5

Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå och i svenska för

invandrare ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande
till uppställda kunskapskrav i kursplaner. Betyg på kurser i utbildning på
gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhål-
lande till uppställda kunskapskrav i ämnesplaner.

Kunskapskrav ska finnas för varje kurs där betyg ska sättas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om kunskapskrav.

44 §

Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få

sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg.

Huvudmannen ansvarar för att eleverna informeras om möjligheten att få

ett intyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att intyg alltid ska utfärdas efter vissa kurser eller viss utbild-
ning.

5 Senaste lydelse av tidigare 20 kap. 27 § 2012:109.

background image

8

SFS 2015:482

21 kap.

8 §

Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan

för varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildnings-
mål och planerad omfattning av studierna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om den individuella studieplanen.

Studie- och yrkesvägledning

10 a §

Hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att påbörja ut-

bildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning.

23 kap.

2 § Inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, kommunal vuxenutbild-
ning, särskild utbildning för vuxna och sådan pedagogisk verksamhet som av-
ses i 25 kap. får uppgifter överlämnas på entreprenad.

6 §

Om en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman överlämnar

uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad, får kommunen, landstinget
eller den enskilde huvudmannen överlämna den myndighetsutövning som hör
till en lärares undervisningsuppgift.

Kommunen eller landstinget får när det gäller kommunal vuxenutbildning

och särskild utbildning för vuxna överlämna även den myndighetsutövning
som hör till rektorns uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande av rektorsuppgif-
ter som innefattar myndighetsutövning.

8 §

En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att denna ska ta

över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet, kom-
munal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller sådan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kap.

En kommun får också sluta avtal med ett landsting om att detta ska ta över

ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal vuxenutbildning på
grundläggande eller gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna.

24 kap.

1 §

6

I detta kapitel finns bestämmelser om

� internationella skolor (2�7 §§),
� utbildning vid särskilda ungdomshem (8 och 9 §§),
� utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt (10 §),
� utbildning vid folkhögskola som motsvarar kommunal vuxenutbildning i

svenska för invandrare (11�15 §§),

� utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller en institution

som är knuten till ett sjukhus (16�19 §§),

� utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats (20�22 §§),

6 Senaste lydelse 2015:176.

background image

9

SFS 2015:482

� annat sätt att fullgöra skolplikten (23�25 §§), och
� bemyndiganden (26 §).

10 §

För intagna i kriminalvårdsanstalt får det anordnas utbildning som

motsvarar kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. För
sådan utbildning ansvarar Kriminalvården.

Utbildning vid folkhögskola som motsvarar kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare

11 §

Den som har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för

invandrare har rätt att i stället delta i en folkhögskolas motsvarande utbild-
ning, om

1. folkhögskolan enligt sådana föreskrifter som har meddelats med stöd av

29 kap. 24 § har getts rätt att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg
och intyg, och

2. folkhögskolan har förklarat sig ha för avsikt att ta emot den sökande till

utbildningen.

12 §

Vad som sägs i 20 kap. 2, 4�9, 24�27 och 32 §§ om kommunal vuxen-

utbildning i svenska för invandrare gäller också en folkhögskolas motsva-
rande utbildning som en person är behörig att delta i enligt 14 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att även andra bestämmelser i lagen ska gälla för sådan utbild-
ning.

13 §

Den som vill delta i en folkhögskolas utbildning som motsvarar kom-

munal vuxenutbildning i svenska för invandrare enligt bestämmelserna i detta
kapitel ska anmäla detta till sin hemkommun.

14 §

Hemkommunen ska i samband med att den fattar ett beslut om motta-

gande enligt 20 kap. 33 § förklara eleven behörig att delta i utbildning i folk-
högskola som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
om

1. de villkor som anges i 11 § är uppfyllda, och
2. anmälan har lämnats enligt 13 §.

28 kap.

12 §

7

Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos Skolväsen-

dets överklagandenämnd i fråga om

1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5 § eller tillhörighet till

grundsärskolans målgrupp enligt 7 kap. 5 b §,

2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10 § andra stycket,
3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller skolpliktens upphörande

enligt 7 kap. 14 §,

4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9 kap. 13 §, 10 kap.

25 § eller 11 kap. 25 §,

7 Senaste lydelse 2014:530.

background image

10

SFS 2015:482

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

5. åtgärder enligt 10 kap. 29 § tredje stycket för en elev som inte bor

hemma,

6. placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar enligt

9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller 11 kap. 29 § andra
stycket,

7. mottagande i första hand enligt 16 kap. 36 §, mottagande enligt 17 kap.

14 § när det gäller en utbildning i gymnasieskolan som utformats för en grupp
elever, mottagande enligt 17 a kap. 18 § eller mottagande i första hand enligt
19 kap. 29 § första stycket,

8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap. 5 eller

7 §,

9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 13 §, 14 §

andra stycket, 22 § eller 33 § eller till särskild utbildning för vuxna enligt
21 kap. 7 § tredje stycket,

10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxenutbildning

enligt 20 kap. 9 § andra stycket eller i särskild utbildning för vuxna enligt
21 kap. 9 § andra stycket,

11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 § tredje

eller fjärde stycket eller särskild utbildning för vuxna enligt 21 kap. 9 § tredje
stycket,

12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21 § tredje

stycket, eller

13. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap.

2 § andra stycket 3.

Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7�12 får överklagas endast av

barnet, eleven eller den sökande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas från och med den 1 juli 2016.
3. �ldre bestämmelser ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2016.
4. Den som mottagits till utbildning i svenska för invandrare enligt äldre

bestämmelser ska anses mottagen till kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare enligt de nya bestämmelserna.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar