SFS 1971:630

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1971:630
710630.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:630 Lag

Utkom från trycket

den 27 juli 19 71

om ändring i sko llagen (1962:319);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 14, 18, 20 d, 20 f, 23, 25, 39 a och 54 §§
skollagen (1962; 319)^ skall ha nedan angivna lydelse.

14 § I avseende å valbarhet till led amot eller suppleant i skolstyrel sen,

verkan av valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse skall vad i
7 § kommunallagen är stadgat om kommunfullmäktig äga motsvarande
tillämpning; dock må utom personer, som avses i andra stycket av
nämnda paragraf, ej heller skolchefen i ko mmunen utses till ledamot el­

ler suppleant i styrelsen.

Beträffande skolstyrelsen skall i övrigt vad i 33�36 §§, 37 § första

stycket och 38�42 §§ kommunallagen är stadgat rörande kommunsty­

relsen äga motsvarande tillämpning. Om val av ordförande och vice ord­

förande skall jämväl länsskolnämnden underrättas.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos skolstyrelsen.

18 § Vad i 12�14 §§ stadgas äger icke avseende å skolstyrelsen i

Stockholms kommun. Beträffande nämnda skolstyrelse skola 50 §, 51 § 1

mom., med undantag av hänvisningen till 39 § andra stycket, samt 52 §

kommunallagen för Stockholm äga tillämpning med iakttagande av att
antalet ledamöter ej må understiga sju samt att skolchefen ej må utses

till ledamot eller suppleant.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos skolstyrelsen i Stock­
holms kommun.

Skolchefen i Stockholms kommun äger utse en honom underställd

skolledare att i sitt ställe deltaga i sammanträde på sätt i 16 § sägs.

20 d § Fråga om att förvägra elev i landstingskommunens gymnasie­
skola befrielse enligt 27 § och fråga om att förvägra någon inträde i

sådan skola på grund av bestämmelserna i 45 och 47 b §§ skall prövas

av utbildningsnämnden, i den mån Konungen ej annorlunda förordnar.

20 f § 1 den mån e j annat följer av 3 § femte stycket, väljas ledamöter

och suppleanter i utbild ningsnämnden av landstinget till det antal lands­

tinget bestämmer. Antalet ledamöter må dock ej vara under sju. Valet

skall var a proportionellt, därest det begäres av minst så många väljande,
som motsvara det tal, vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas

med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid så­

dant proportionellt val är särskilt stadgat. Sker ej val av suppleanter pro­

portionellt, skall tillika bestämmas den ordning, i vilken suppleanterna
skola inkallas till tjänst göring.

1526

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 2 22.

- Lagen omtrj'ckt 1970; 1026.

¬

background image

Beträffande utbildningsnämnd, som väljes enligt första stycket, skola

bestämmelserna i 17 § ovan samt i 43�47 §§, 4,8 § fö rsta stycket, 49�

51 §§ och 54 § fjärde stycket landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319)
äga motsvarande tillämpning.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) äga 4 och 5 §§

nämnda lag tillämpning i samtliga ärenden hos utbildningsnämnd, som
väljes enligt första stycket.

23 § Varje barn, för vilket gäller skolplikt enligt 30 §, äger rätt att få
undervisning i grundskolan.

Skolpliktigt barn som på grund av syn-, hörsel- eller talskada icke

kan följa undervisningen i grundskolan äger rätt till undervisning i

specialskolan. Fråga om barns rätt till sådan undervisning prövas av

lokal styrelse för specialskolan.

25 § Studieväg för elev i g rundskolan väljes av föräldrarna efter sam­
råd med eleven och sedan upplysningar lämnats av skolan.

Uttagning till specialundervisning av elev i grundskolan sker genom

skolans försorg.

39 a § Bestämmelserna i 32�39 §§ äga motsvarande tillämpning på

barn som på grund av syn-, hörsel- eller talskada icke kan följa under­

visningen i grundskolan. Bestämmelserna i 36 och 37 §§ om årskurs 9 i

grundskolan skola avse årskurs 10 i specialskolan eller i fråga om elev

som anges i 28 a § tredje stycket där avsedd undervisning.

Fråga huruvida skolplikt enligt 30 § tredje stycket gäller för barn efter

utgången av vårterminen det kalenderår då barnet fyller sexton år och

fråga om barn enligt 31 § andra stycket skall deltaga i undervisningen i

specialskolan prövas av lokal styrelse för specialskolan.

På lokal styrelse för specialskolan ankommer att besluta i f rågor som

avses i 32 och 34�37 §§.

54 § Mot länsskolnämnds beslut i ärende, på vilket 35 eller 39 § äger

tillämpning, föres talan hos kammarrätten genom besvär. I samma ord­

ning föres talan mot beslut som avses i 51 § andra stycket.

Talan mot annat beslut av länsskolnämnd eller skolöverstyrelsen enligt

denna lag föres hos Konungen genom besvär.

SFS 1971: 630

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

INGVAR CARLSSON

(Utbildningsdepartementet)

1527

- T,'" '

.

⬢ ⬢⬢

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.