SFS 1982:455

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1982:455
820455.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 11982:455

Utkom från trycket

den 21 juni 1982

Lag
om ändring i skollagen (1962: 319);

utrårdad den iOjuni 1982.

Kniigt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skollagen (1962: 319)^

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lag en skall införas en ny para graf. 9 a ?}. av nedan angivna lydel­

se.

2 §" Varje kommun skall

a) sörja för undervisningen av barn i grundsk ola,
b) bedriva uppföljande studie- och yrkesorientering och vidta andra åt­

gärder till stöd för ungdomar som inte har fyllt arton år och som efter av­

slutad grundskola inte genomgår utbildning eller har fast anställning,

c) främja åtgärder i syfte att bereda ungdom undervisning i gymnasie ­

skola ävensom

d) i övrigt v årda skolväsendet i komm unen, såvitt ej handhavandet där­

av ankommer på annan.

9 a § Skolstyrelsen skall ha hand om för valtning och verkställighet inom
det område som avses i 2 § b), i den mån dessa uppgifter inte tillkommer

någon annan enligt bestämmelser som regeringen meddelar eller enligt be­

slut som avses i 3 kap. 14 § kommunallagen (1977:179).

Skolstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som följer av särskilda före­

skrifter om statligt bidrag till åt gärder för utbildning och arbete åt ungdo­

mar under arton år.

Denna lag tr äder i kraft den I jul i 1982.

På regeringen s vägnar

ULLA TILL�NDER

Anders Holmstrand

(Utbildningsdepartementet)

954

' Prop, 1981/82: 150 (bil .4). AU 28. rskr 392.

' Lagen omtryekl 1970: 1026.

Senasle lydelse 1975: 1.59.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.