SFS 1976:381

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1976:381
760381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

]

t

il

Lag

SFS 1976: 381

om barnomsorg;

utfärdad den 13 maj 1976.

den 17 juni 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskriv es följande.

Inledande bestämmelser

1 § Samhällets barnomsorg innefattar förskoleverksamhet och fritids­

hemsverksamhet.

Den har till syfte att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig

personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk oc h social utveckling hos

barnen.

Förskoleverksamheten avser barn som ej har uppnått skolpliktig ålder

och barn vilkas skolgång har uppskjutits enligt 32 § andra stycket skolla­
gen (1962: 319). Fritidshem sverksamheten omfattar barn till och med 12
års ålder.

Barnomsorgen ankommer på kommun eller huvudman för institution

som avses i 9 §.

2 § Förskoleverksamheten bedrives i form av förskola samt familjedag­

hem och annan kompletterande förskoleverksamhet.

Förskola kan organiseras som daghem eller som deltidsgrupp. I dag­

hem mottages barn för vistelse minst sju timmar om dagen. I deltids­

grupp mottages barn under tid som understiger den som gäller för vis­

telse i daghem.

3 § Fritidshemsverksamheten bedrives i f orm av fritidshem och därtill

anknuten fritidsverksamhet samt familjedaghem.

I fritidshem mottages barn för vistelse den del av dagen då barnet ej

t

vistas i skolan.

1 Prop. 1975/76: 92, SoU 28, rskr 21 9.

675

\

\

¬

background image

SFS 1976: 381

Skyldighet att ordna bamomsorg

4 § Kommun skall bedriva förskole- och fritidshemsverksamhet tor de
barn, som är kyrkobokförda i kommunen eller stadigvarande vistas där.

5 § Barn skall anvisas plats i fö rskola från och med höstterminen det

år då barnet fyller sex år. Sådan förskola skall omfatta minst 525 tim­

mar om året.

Barn vars skolgång har uppskjutits enligt 32 § andra stycket skollagen

(1962: 319) skall beredas möjlighet att fortsätta i förskolan ytterligare

ett år. Kan förskola på grund av barnens restider eller av andra skäl icke

bedrivas i den omfattning som anges i första stycket, får kommunen de­

la upp förskolan på två å r. Barn som beröres av så dan uppdelning skall
anvisas plats i förskolan från och med höstterminen det år då barnet
fyller fem år. Sådan förskola skall omfatta sammanlagt minst 700 tim­

mar.

6 § Barn, som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola tidigare
än som anges i 5 § första stycket eller anvisas plats i fritidshem med för­
tur, om ej barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.

Kommun skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn

som behöver anvisas plats i förskola eller fritidshem enligt första stycket.

7 § Kommun skall verka för att barn som avses i 5 och 6 §§ utnyttjar
den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och

syftet med denna.

8 § Kommun skall genom en planmässig utbyggnad av förskola, fa­

miljedaghem, fritidshem och annan förskole- och fritidshemsverksamhet

sörja för att de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller

studier eller av andra skäl behöver omvårdnad utöver vad som följer av
5 och 6 §§ får sådan omvårdnad, om ej behovet tillgodoses på annat sätt.

I kommunen skall finnas en av kommunfullmäktige antagen plan för

barnomsorgen. I planen skall redovisas behovet av förskolor, familjedag­
hem, fritidshem och annan förskole- och fritidshemsverksamhet inom

kommunen samt på vilket sätt behovet skall tillgodoses. Planen skall avs e

en period av minst fem år.

9 § Vistas barn på sjukhus, barnhem eller annan institution skall hu­
vudmannen för denna sörja för att barnet får tillfälle at t deltaga i verk­

samhet som motsvarar den som erbjudes i förskola eller fritidshemsverk­

samhet.

Ledningen av barnomsorgen

10 § Ledningen av barnomsorgen utövas inom varje kommun av bar­

navårdsnämnden. Kommun får dock besluta att annat kommunalt organ

skall utöva ledningen av verksamheten. I fråga om sådant organ skall

beträffande barnomsorgen bestämmelserna för barnavårdsnämnd gälla i

676

tillämpliga delar.

¬

background image

Avgifter

SFS 1976: 381

11 § Kommun får ej taga ut avgift för plats i förskola som avses i 5

eller 6 § i den mån verksamheten ej överstiger 15 timmar i veckan eller

525 timmar om året. I övrigt utgår avgift för plats i förskole- och fritids­

hemsverksamhet enligt grunder som beslutas av kommunen. Avgiften

får ej överstiga vad som motsvarar platsens andel i kommunens kostnad

för verksamheten.

Tillsyn m. m.

12 § Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn över barnomsorgen.

13 § Socialstyrelsen utövar den centrala tillsynen över barnomsorgen.

Socialstyrelsen utfärdar vägledande information till kommunerna.

Finansiering av statsbidrag till barnomsorgen

14 § Om statsbidrag till kommunernas barnomsorg finns särskilda be­

stämmelser. För finansiering av sådant statsbidrag erlägges årligen so­
cialavgift enligt 15 och 16 §§.

15 § Arbetsgivare erlägger avgift beräknad enligt de grunder som an­

ges för arbetsgivares socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen i 19
kap. 1 § lagen (1962; 381) om allmän försäkring.

16 § Avgift utgår med en procent av det belopp, på vilket avgiften

skall beräknas.

17 § I fråga om debitering och uppbörd av avgift äger lagen (1959;

552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring,
m. m. motsvarande tillämpning.

18 § Avgifterna tillföres staten.

Denna lag träder i kr aft den 1 januari 1977, då lagen (1973; 1205) om

förskoleverksamhet skall upphöra att gälla.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som

har ersatts genom bestämmelse i denna lag skall hänvisningen i stället

avse den nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

677

!

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.