SFS 1977:108

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1977:108
770108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:108

om ändring i skollagen (1962: 319);

utkom Mn trycket

den 14 april 19 77

Utfärdad den 24 mars 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2 a, 23, 30, 31 och 39 a §§ skol­

lagen (1962:319)'^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 a § Staten sörjer för undervisningen i specialskola av barn som på
grund av sy nskada eller dövhet eller hörsel- eller talskada icke kunna följa

undervisningen i grundsk olan.

23 §" Varje b arn, för vilket gäller skolplikt enligt 30 §, äger rätt att få un­

dervisning i grunds kolan.

Skolpliktigt barn som på grund av synskada eller dövhet eller hörsel- el­

ler talskada icke kan följa undervisningen i grun dskolan äger rätt till under­

visning i specialskolan. Fråga om barns rätt till sådan undervisning prövas

av lokal styrelse för specialskolan.

30 § För barn, som är bosatt i rike t, gäller skolplikt.

Skolplikt inträder med början av höstterminen det kalenderår, då barnet

fyller sju år, och upphör, om d en ej fullgjorts dessförinnan, med ut gången
av vårterminen det kalenderår, då barnet fyller sexton år.

För barn som på grund av synskada eller dövhet eller hörsel- eller tal­

skada icke kan följa undervisningen i g rundskolan upphör dock skolplikten
senast vid utgån gen av vårt erminen det kalenderår då bar net fyller sjutt on

år.

' Prop. 1976/77: 22. UbU 10, rskr 111.

^ Lagen omtryckt 1970:1026.

^ Senastclydelse 1971:630 .

3^1

21-SFS 1977

¬

background image

SFS 1977:108

31 § Skolpliktiga barn skola deltaga i undervisning en i grundskolan, pmi

ej annat följer av vad nedan i detta kapitel sägs.

.

Skolpliktiga barn som på grund av synskada eller dövhet eller hörsel- el­

ler talskada icke kunna följa un dervisningen i grundskolan skola deltaga i
undervisningen i specialskolan, om ej annat följer av 39 a §.

39 a §" Bestämmelserna i 32-39 §§ äga motsvarande tillämpning pä barn

som på grund av synskada eller dövhet eller hörsel- eller talskada icke kan
följa undervisningen i grundskola n. Bestämmelserna i 36 och 37 §§ om års­

kurs 9 i grundskolan skola avse årskurs 10 i specialskolan eller i fråga om

elev som anges i 28 a § tredje stycket där avsedd undervisning.

Fråga huruvida skolplikt enligt 30 § tredje stycket gäller för barn efter

utgången av vårterminen det kalenderår då barnet fyller sexton år och frå­

ga om barn enligt 31 § andr a stycket skall deltaga i und ervisningen i s peci­

alskolan prövas av lokal styrelse för specialskolan.

På lokal styrelse för specialskolan ankommer att besluta i frågor som av­

ses i 3 2 och 3 4-37 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977.

På regeringe ns vägnar

BRITT MOG�&RD

Jöran Mueller
(Utbildningsdepartementet)

' Senaste lydelse 1971:630.

jxtiolffi.

iH!-

iTiii'iEfi

ittf ir

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.